Název:

Mikroprocesorové a vestavěné systémy

Zkratka:IMP
Ak.rok:2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IMP/private/
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3908612
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:502001614
Garant:Schwarz Josef, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Přednášející:Schwarz Josef, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Cvičící:Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY)
Škarvada Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Návrh počítačových systémů (INP), UPSY
Programování na strojové úrovni (IAS), UITS
Navazující:
Periferní zařízení (IPZ), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s architekturami  mikrokontrolérů. Seznámit s činností jejich jednotlivých podsystémů a to zejména: CPU, flash paměť, časovač, podsystém přerušení, komunikační rozhraní, AD převodník. Naučit studenty základní sortiment instrukcí a jejich aplikaci při návrhu a ladění programů v  jazyce symbolických instrukcí. Seznámit studenty se  zásadami a technikami programování ve vyšším programovacím jazyce C a s problematikou návrhu vestavěných systémů.
Anotace:
  Vestavěné systémy, základní pojmy, aplikace. Architektura mikrokontrolérů. Paměťový subsystém. Programovací model, programování v jazyku symbolických instrukcí. Soubor instrukcí a pseudoinstrukcí. Využití zásobníku. Podsystém přerušení a jeho programování. Periferní jednotky na čipu a jejich programování: časovač, komunikační rozhraní SCI a SPI, AD převodník, obvod reálného času RTC. Specifika programování vestavěných systémů v jazyce C.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost struktury základní procesorové jednotky (CPU) a techniky programování v jazyce symbolických instrukcí. Základní znalost programování v jazyce C.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  
 • Studenti jsou obeznámeni s obecnou strukturou mikrokontrolérů a technikami návrhu vestavěných systémů.
 • Studenti jsou schopni vytvořit a odladit podprogramy a inicializační rutiny pro jednotlivé periferní obvody. Umí používat  základní techniky ladění aplikačních programů vytvořených v asembleru a jazyce C.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod do vestavěných systémů.
 • Struktura CPU a soubor instrukcí.
 • Podsystém přerušení.
 • Komunikační rozhraní.
 • Časovací obvody.
 • Systémové hodiny a obvod RTC.
 • A/D převodník.
 • Systém přerušení a jeho programování.
 • Programování v jazyce C I.
 • Programování v jazyce C II.
 • Programování v jazyce C III.
 • Mikrokontroléry PIC a Atmel.
 • Aplikace mikrokontrolérů ve fuzzy systémech. 
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Programování SCI modulu
 • Programování LCD a klávesnice
 • Programování časovače
 • Programování AD převodníku

 

Osnova počítačových cvičení:
 
 • Instrukční sada.
 • Programování v asembleru.
 • Programování periferních zařízení

 

Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Individuální projekt v rozsahu 12 hodin.
Literatura referenční:
 
 • Studijní materiály publikované fy Motorola
 • The MC68HC908GP32 Teaching Book by Prof. Cerid - Turkey
 • Predko, M.:"Handbook of Microcontrollers",McGraw-Hill, ISBN 0079137164, 1998.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové materiály
 • Váňa, V.:Začínáme pracovat s mikrokontroléry Motorola HC08 NITRON, Praha 2003, nakladatelství BEN,ISBN 80-7300-124-1
 • Rozehnal, Z.: Mikrokontroléry Motorola HC11, Praha 2001, nakladatelství BEN, ISBN 80-86056-77-5
 • Internet
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovanou výukou jsou laboratoře a projekt
Průběžná kontrola studia:
  
 • Laboratorní úlohy s obhajobou - 16 bodů
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 20 bodů
 • Hodnocený projekt - 14 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 50 bodů
 • Hranice pro úspěšnou zkoušku podle pravidel ECTS - 50 bodů
Podmínky zápočtu:
  Zápočet není ustanoven.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.92.28.84