Název:

Architektura procesorů

Zkratka:ACH
Ak.rok:2015/2016
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MGM2.volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV2.povinný
IT-MGR-2MSK-volitelný
IT-MGR-2MSK2.povinně volitelný - skupina C
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60100030
Garant:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. (UPSY)
Přednášející:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. (UPSY)
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY)
Nikl Vojtěch, Ing. (UPSY)
Cvičící:Hrbáček Radek, Ing. (UPSY)
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Grafické a multimediální procesory (GMU), UPSY
Návrh externích adaptérů a vestavěných systémů (NAV), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s architekturou nejnovějších procesorů pracujících s paralelismem na úrovni instrukcí, vláken a dat. Ujasnit si úlohu překladače a jeho spolupráci s procesorem. Získat schopnost orientovat se v nabídce mikroprocesorů, dovést je hodnotit a porovnávat. Dále se seznámit s architekturou grafických procesorů a jejich použitím pro akceleraci výpočtů (GPGPU) a s technikami použitými u nízkopříkonových procesorů pro mobilní aplikace.
Anotace:
  Předmět pokrývá architekturu univerzálních i specializovaných procesorů. Paralelismus na úrovni instrukcí (ILP) je studován na procesorech skalárních, superskalárních a VLIW. Dále jsou probrány procesory s vláknovým paralelismem (TLP). Datový paralelismus je ilustrován na SIMDových instrukcích a na grafických procesorech (SIMT).  Probírají se základní techniky paralelizace výpočtů na GPU (CUDA). Jsou vysvětleny i techniky nízkopříkonových procesorů. 
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Architektura počítače typu von Neumann, hierarchická organizace paměťového systému, programování v JSI, činnost a funkce kompilátoru
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Přehled mikroarchitektury procesorů a jejich trendů, dovednost porovnat procesory a simulovat vhodnými nástroji vliv změn v jejich architektuře. Osvojit si měření výkonnosti procesorů. Znalosti o architektuře a obvodové podpoře paralelního zpracování na grafických procesorech bezprostředně využitelné pro akceleraci výpočtů.
Osnova přednášek:
 
 1. Skalární procesory: zřetězené zpracování, asistence kompilátoru.
 2. Superskalární CPU, dynamické plánování instrukcí, predikce skoků.
 3. Optimalizace toku dat přes registry a přes paměť, hierarchie pamětí cache.
 4. Optimalizace načítání instrukcí a dat. Příklady superskalárních procesorů.
 5. Procesory s velmi dlouhým instrukčním slovem (VLIW). SW řetězení, predikace, binární překlad.
 6. Procesory s podporou vláken. 
 7. Měření výkonnosti (PAPI). Techniky nízkpříkonových procesorů.
 8. Procesory s podporou datového paralelismu,  SIMDová rozšíření SWAR, GPU a SIMT.
 9. Architektura grafických jednotek GPU.
 10. Programovací jazyk CUDA, model vláken a paměťový model
 11. Synchronizace a redukce na GPU, návrh a optimalizace algoritmů pro GPU.
 12. Víceproudové zpracování, multi-GPU systémy, knihovny pro programování na GPU.
 13. Architektura akcelerátorů s mnoha jádry (MIC, Xeon Phi) a jejich programování.
Osnova numerických cvičení:
 Numerická cvičení u předmětu nejsou plánována.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Měření výkonnosti procesorů. 
 • GPGPU, programovací úloha. 
Literatura referenční:
 
 • Baer, J.L.: Microprocessor Architecture. Cambridge University Press, 2010, 367 s., ISBN 978-0-521-76992-1.
 • Hennessy, J.L., Patterson, D.A.: Computer Architecture - A Quantitative Approach. 5. vydání, Morgan Kaufman Publishers, Inc., 2012, 1136 s., ISBN 1-55860-596-7. 
 • Kirk, D., and Hwu, W.: Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach, Elsevier, 2010, s. 256, ISBN: 978-0-12-381472-2
 • Jeffers, J., and Reinders, J.: Intel Xeon Phi Coprocessor High Performance Programming, 2013, Morgan Kaufmann, p. 432), ISBN: 978-0-124-10414-3
Literatura studijní:
 
Průběžná kontrola studia:
  Vyhodnocení dvou projektů v celkovém rozsahu 26 hodin, půlsemestrální písemka.
Podmínky zápočtu:
  Získání 20 ze 40 bodů za projekty a půlsemestrální písemku.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.204.36.101