Název:

Angličtina 4: středně pokročilí 2

Zkratka:BAN4
Ak.rok:2015/2016
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:angličtina
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Filipenská Terezie, Mgr., Ph.D. (UAMT)
Neuwirthová Ludmila, PhDr., Ph.D. (UJAZ)
Pojteková Irena, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 3: středně pokročilí 1 (BAN3), UJAZ
Navazující:
Angličtina: konverzace (JA3), UJAZ
Angličtina pro Evropu (AEU), UJAZ
Angličtina pro IT (AIT), UJAZ
Angličtina pro Severní Ameriku (ASA), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Nárůst slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní. Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty.
Anotace:
  Zakončovací předmět angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Předmět je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Dochází k dalšímu nárůstu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Úspěšné absolvování předmětu BAN3 nebo zisk "nejméně 41 bodu" při vstupním jazykovém testu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Být schopný hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí). Být schopný užívat podle potřeby základní techniky čtení (skimming, scanning, výběr relevantních informací, detailní porozumění). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopný si dělat poznámky na základě poslechu. V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vypplnění formuláře, popisu osoby a místa. Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Tento předmět splňuje úroveň B1 evropského referenčního rámce.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Způsobová slovesa. Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou.
 2. Nácvik prezentací. Čtení odborného textu: Outsourcing.
 3. Vyjádření budoucího času v angličtině. Ustálená slovní spojení.
 4. Přítomný čas průběhový a 'going to' pro vyjádření budoucí události. Komunikace v zaměstnání.
 5. Časové věty. Psaní e-mailů.
 6. První a druhá podmínková věta. Frázová slovesa.
 7. Předpřítomný čas prostý a průběhový. Popis zaměstnání, kariéra.
 8. Popis procesů. Správné kladení otázek.
 9. Třetí podmínková věta. Snadno zaměnitelná slova.
 10. Obchodní korespondence. Způsobové sloveso 'should' s minulým infinitivem.
 11. Nepřímá řeč. Ustálená slovní spojení.
 12. Technický text. Běžné fráze pro různé společenské situace.
 13. Semestrální test.
Literatura referenční:
 
 • Taylor, L.: International Express Intermediate. New edition. Student's Book. OUP 2005.
 • Johnson, D.: General Engineering. English for Academic Purposes Series. Cassell Publishers Ltd, London, 1991.
 • Soars, L., Soars, J.: New Headway Intermediate (Student's Book, Teacher's Book, Workbook). Oxford University Press, 1996.
Literatura studijní:
 
Průběžná kontrola studia:
  Testy "Stop and Check".
Podmínky zápočtu:
  Písemný test.
 

Vaše IPv4 adresa: 107.23.37.199