Název:

Ekonomie informačních produktů

Zkratka:EIP
Ak.rok:2015/2016
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MMI2.povinný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/EIP/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2660128
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:56200618
Garant:Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je výklad faktorů podmiňujících úspěch výpočetních a komunikačních produktů v návaznosti na sféru služeb založených na informačních technologiích v širším kontextu moderní mikroekonomické teorie. Stěžejní oblastí je aplikace standardních mikroekonomických analýz do neustále se rozvíjející a měnící oblasti informačních produktů a infrastruktury.
Anotace:
  Předmět se zabývá popisem a modelováním ekonomických faktorů (trendy, intelektuální vlastnictví, oborové regulace a struktura informačních odvětví) podmiňujících úspěch nových informačních a komunikačních produktů. Důležitou součástí je rovněž oblast mikroekonomie, jejíž základní principy a teoretická východiska jsou pro optimální řízení ICT produktů stěžejní.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  
 • Schopnost aplikace základních ekonomických principů do dnešní, neustále se měnící a rozvíjející se online ekonomiku.
 • Schopnost jasně definovat a formulovat e-commerce jako specifický trh zboží, a také identifikovat základní charakteristiky sféry e-commerce.
 • Schopnost identifikace nákladů na produkci informací a tržních struktur pro informační zboží.
 • Porozumění zákaznickým strategiím při výběru produktu, zejména ve vztahu k zabezpečení kvalitních podnětů a informací.
 • Schopnost aplikace ekonomických nástrojů za účelem kritického zhodnocení možností pro stanovení ceny a verzování informačního zboží, a také výběru vhodných technologií.
 • Schopnost rozpoznání toho, která odvětví průmyslu a produktů jsou subjekty k uzavřené a pozitivní zpětné vazbě. Seznámení se s dopady standardů na informační produkty a technologie.
 • Kritické zhodnocení efektů a dopadů současných i plánovaných vládních opatření na oblast IS/IT.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod - definice základních pojmů - IS/IT, informační zboží atp.
 2. Informační společnost - hlavní rysy, směry vývoje a trendy
 3. Business oblast, ekonomika a informační technologie
 4. Informační management a marketing
 5. Cena IT zboží
 6. Vytváření různých verzí informačního zboží
 7. Informace ve vědě, technice a medicíně (STM)
 8. Copyright, otázky autorských práv
 9. Uzamčení, náklady přechodu a jak tyto situace poznat
 10. Sítě, síťová ekonomika a pozitivní zpětná vazba
 11. Standardy a kompatibilita - kooperace, válka standardů
 12. Ekonomika standardů v informačních sítích
 13. Závěrečné shrnutí a zhodnocení základních aspektů oblasti managementu a ekonomie informačních produktů, debata seminárních prací.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Základní seznámení se simulační hrou JA TITAN
 • Absolvování jednotlivých hracích kol
 • Vyhodnocení úspěšnosti, kritické zhodnocení
Literatura referenční:
 
 • Fiala, P.: Síťová ekonomika. 1. vydání Praha: Professional Publishing,  2008.ISBN 80-86946-69-6.
 • COURCOUBETIS, C., Weber, R.: Pricing Communication Networks: Economics, Technology and Modelling. Wiley,2003. ISBN: 978-0-470-85130.
 • FOTR, J., HÁJEK, S. a kol.: Tvorba strategie a strategické plánování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2012. ISBN 978-80-247-3985-4.
 • JANOUCH, V.: Internetový marketing. 1. vydání Praha: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7.
 • HANNA, Nessim; DODGE, Robert. Pricing: Zásady a postupy tvorby cen. 1. vydání. Praha: Management Press, 1997. 203 s. ISBN 80-85943-34-4.
Literatura studijní:
 
 • Kolektiv autorů: Online marketing. 1. vydání Praha: Computer Press, 2014. ISBN: 978-0-251-41557.
 • MALLYA, T.: Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. ISBN: 80-24719-11-8.
 • Johns, A.: Pirátství - Boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese. 1. vydání Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-711-9.
 • JANOUCH, V.: Internetový marketing. 1. vydání Praha: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7.
 • ZUZÁK, R.: Strategické řízení podniku. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. ISBN 978-80-247-4008-9.
 • MALÝ, Josef. Oceňování průmyslového vlastnictví: nové přístupy. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 182 s. ISBN 978-80-7179-464-6.
 • Macho-Stadler And J. D. Perez-Castrillo. An Introduction to the Economics of Information: Incentives and Contracts. 2001. 0-19-924325-5
 • P. Bolton, M. Dewatripont. Contract Theory. 2005. 978-026202576
 • J. Laffont And D. Martimort. The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model. 2002. 978-069109184
 • B. Salanie. The Economics of Contracts. 2005. 978-026219525
 • Veber, Jaromír a kol.(2000): Management: Základy, prosperita, globalizace.
 • C. Shapiro and Varian, H. (1999), Information Rules - A Strategic Guide to the Network   Economy, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 • Varian, Hal R. (1998): Markets for Information Goods.
 • Downes, Larry - Mui, Chunka (1998): Unleashing the Killer App: Digital Strategies for Market Dominance
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální písemná zkouška, individuální úkol, projekt, závěrečná zkouška. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  Individuální úkol (4 body)
Projekt (14 bodů)
Počítačová cvičení (6 bodů)
Půlsemestrální test (20 bodů)
Závěrečná zkouška (56 bodů)
 

Vaše IPv4 adresa: 54.242.25.198