Název:

Profesní angličtina 1

Zkratka:PA1
Ak.rok:ukončen 2015/2016 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:angličtina
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Nárůst slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní. Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty. Důraz na rozvoj komunikativních schopností.
Anotace:
  Standardní předmět angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i specializovanou angličtinu: Integrovaný přístup, materiály jsou vybírány tématicky se zaměřením na komunikativní a společenské dovednosti, přičemž gramatika je vysvětlována na konkrétních příkladech použití. Četba, poslech, psaní a mluvení. Velký nárůst slovní zásoby jak technického tak manažerského rázu pro její aktivní využití v praxi.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia, nebo znalosti na úrovni "mírně pokročilí" (zkouška z předmětů JH2, IH2 nebo BAN2).
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Být schopný hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí). Být schopný užívat podle potřeby základní techniky čtení ("skimming", "scanning", výběr relevantních informací, detailní porozumění). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopný si dělat poznámky na základě poslechu. V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vyplnění formuláře, obchodní komunikace a popisu osoby a místa. Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Gramatika: Tvorba komparativu a superlativu u přídavných jmen. Poslech a diskuse: Angličtina v současném světě.
 2. Přehled časů: "Present Simple" a "Present Continuous", tvorba tázacích vět. Příslovce označující frekvenci děje. Slovní zásoba: Osobní údaje a osobní vlastnosti. Fráze: Seznamování a pozdravy. Uvítání hosta. Poděkování a rozloučení.
 3. Přehled časů: "Past Simple" a "Present Perfect Simple". Pravidelná a nepravidelná slovesa. Slovní zásoba: Popis trendů a tendencí. Zaměstnání. Výrobci, výroba a distribuce průmyslového zboží.
 4. Čtení a poslech: Profil zaměstnání a zaměstnavatele. Fráze: Obchodní konverzace po telefonu, sjednání schůzky, prezentace a odmítnutí návrhu a názoru. Výslovnost: Samohlásky a dvojhlásky. Zápis telefonních čísel. Technický text: Computers Make the World.
 5. Přehled časů: "Present Perfect Simple" a "Present Perfect Continuous", předložky místa a času. Slovní zásoba: vývoj moderních průmyslových technologií. Ekonomie a ekonomika. Život a práce ve městě. Sport a volný čas. Technický text: Cache Memory.
 6. Čtení a poslech: Ekologické projekty, hospodářství asijských zemí, sportovní výkony. Fráze: Témata pro nezávaznou konverzaci. Situace: Vyjádření omluvy, údivu, nabídky, souhlasu a podpory.
 7. Přehled časů: "Present Continuous", vazba "going to" s infinitivem a modální sloveso "will" s infinitivem pro vyjádření budoucnosti. Slovní zásoba a poslech: Služební cesta, rezervace místa a pobyt v hotelu. Technický text: Data Mining.
 8. Gramatika: Tvorba vět v pasivu. Čtení a poslech: Organizace a účast na pracovním školení. Fráze: Formální a osobní korespondence v angličtině. Jazyk "e-mailů" a faxovaných zpráv. Postupy a zkratky v korespondenci, tvorba obchodního dopisu. Technický text: People in Computing.
 9. Gramatika: Opakování probrané látky. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Modální slovesa a vazby definující důležitost děje. Slovní zásoba a poslech: Národní kulturní zvláštnosti, jídlo, kultura stravování a jejich význam pro profesní komunikaci. Technický text: Broadband Communications.
 10. Gramatika: Časové a podmínkové spojky. Conditional sentences. Čtení a poslech: Rozdílné přístupy k práci a využití volného času. Kultura stravováni v Evropě a USA. Fráze: Obchodní jednání v restauraci. Technický text: Safe Data Transfer.
 11. Slovní zásoba: Letecká doprava. Průmyslová architektura a umění.
 12. Čtení: Transformations. The Musée d'Orsay, Tate Modern. No-frills Airlines. Fráze a poslech: Letenky, letiště a létání. Sjednání a příprava obchodní schůzky.
 13. Semestrální test.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
Literatura referenční:
 
 • Taylor, L.: International Express Pre-Intermediate. New edition. Student's Book. Oxford, OUP, 2004.
 • Glendinnig, E.H., McEwan, J.: Oxford English for Information Technology. Oxford, OUP, 2003.
Literatura studijní:
 
 • Taylor, L.: International Express Pre-Intermediate. New edition. Student's Book. Oxford, OUP, 2004.
 • Glendinnig, E.H., McEwan, J.: Oxford English for Information Technology. Oxford, OUP, 2003.
 • Technické texty.
Kontrolovaná výuka:
  Aktivní účast ve výuce, semestrální test (20 - 40 bodů), závěrečná zkouška (30 - 60 bodů).
Podmínky zápočtu:
  Aktivní účast ve výuce, semestrální test hodnocený alespoň na 50%, tj. se ziskem alespoň 20 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.91.4.56