Název:

Strategický management

Zkratka:STM
Ak.rok:2015/2016
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MMI2.povinný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26130013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51025024
Garant:Zich Robert, doc. Ing., Ph.D. (UM)
Přednášející:Zich Robert, doc. Ing., Ph.D. (UM)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Pracoviště:Ústav managementu FP VUT
 
Cíle předmětu:
  Cílem kurzu je  seznámit studenty s procesem strategického řízení firem v tržním a konkurenčním prostředí. Důraz je kladen na vysvětlení principu analytických metod a možností jejich aplikace a tvorbu strategie a její realizace.
Anotace:
  Strategické řízení firmy v tržním - konkurenčním prostředí lze označit za životně důležitý aspekt potenciálního úspěchu firmy. Rozhodnutí o strategii firmy, má-li zvolená strategie přivést firmu k požadovanému cíli, musí vycházet z důkladné strategické analýzy. Teprve na jejím základě lze generovat možná řešení, vybrat a implementovat optimální variantu. V rámci procesu strategické řízení pak management firmy hodnotí faktory jako jsou disponibilní zdroje, poslání a cíle a externí a interní prostředí firmy. Takto pojímaná a vytvořená strategie, se může stát solidním základem konkurenceschopnosti firmy.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Studenti musí mít základní znalosti postupů v oblasti plánování, organizování, stimulace a kontroly. Je třeba aby se orientovali v základních funkcích podniku. Vyžaduje se znalost běžných marketingových metod.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti budou seznámeni s procesem strategického řízení ve firmě a principy strategického myšlení. Budou seznámeni s analytickými postupy pro strategickou analýzu interních i externích faktorů. Naučí se postupu pro formulaci strategií založeném na hierarchické struktuře strategií - corporate, business, funkční. a horizontální strategie. Naučí se jak postupovat při výběru, realizaci a hodnocení strategie.
Osnova přednášek:
 
 1. Popis a charakteristika procesu strategického řízení firmy, vize, mise a strategie firmy, hierarchie strategií, směry vývoje strategického řízení
 2. Analýza externích faktorů, členění okolí firmy, analytické nástroje pro hodnocení externích faktorů
 3. Vývoj konkurence a konkurenčního prostředí
 4. Analýza interních faktorů, hodnotový řetězec, zdroje a kompetence, analýza portfolia, finanční analýza, formulace závěrů analýz - SWOT.
 5. Definování strategických cílů, definování strategických obchodních jednotek
 6. Firemní strategie, business strategie, funkční strategie, horizontální strategie
 7. Konkurenceschopnost firmy, konkurenční výhoda a její rozvoj, Porterovy generické strategie, konkurenční chování firem
 8. Alternativní přístupy k hodnocení konkurenční pozice firmy
 9. Diverzifikace, integrace, akvizice, restrukturalizace, joint-venture, formy spolupráce firem, podnikatelské sítě
 10. Internacionalizace firmy
 11. Výběr strategie, faktory ovlivňující výběr, metody výběru
 12. Implementace a hodnocení strategie, strategická správa společnosti
 13. Organizační aspekty implementace strategie, strategic leadership
Literatura referenční:
 
 • COLLIS, D.J. - MONTGOMERY, C.A. Corporate strategy - Resources and the Scope of the Firm. 1st ed. McGraw-Hill, 1997. 764 p. ISBN 0-256-17894-1
 • HITT, M.A. - IRELAND, R.D. - HOSKISSON, R.E. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts. 6th ed. South-Western College Pub, 2004. 544 p. ISBN 0324275307
 • GRANT, R.M. Contemporary strategy analysis. 6th ed. Blackwell Publishing, 2008. 482 p. ISBN 978-1-4051-6309-5
 • JOHNSON, G. - SCHOLES, K. Cesty k úspěšnému podniku. Přel. Z. Strnad. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 803 s. Přel. z: Exploring Corporate Strategy. ISBN 80-7226-220-3
 • KEŘKOVSKÝ, M. - VYKYPĚL, O. Strategické řízení. 1. vyd. Brno: VUT v Brně Fakulta podnikatelská, 1998. 157 s., ISBN 80-214-1111-2
 • KOTLER, P. Marketing Management. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6
 • PORTER, MICHAEL E. Konkurenční výhoda. Přel. V. Irgl. 1.vyd. Praha: Victoria publishing, a.s., 1993. 626 s. Přel. z: Competitive Advantage. ISBN 80-85605-12-0
 • VODÁČEK, L. - VODÁČKOVÁ, O. Strategické aliance se zahraničními partnery. 1. vyd. Praha: Management Press, 2002.137 s. ISBN 80-7261-058-9
Kontrolovaná výuka:
  Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná. V případě absence vyšší jak 10% slouží k nahrazení chybějící výuky opravné prostředky. Tyto prostředky jsou opravný znalostní test, opravná případová studie a případně opravný závěrečný projekt. Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.
Podmínky zápočtu:
  Pro udělení zápočtu je rozhodující zpracování projektu zaměřeného řešení zadané případové studie nebo projektu řešícího strategii konkrétní firmy. Studenti budou zvolený projekt / případovou studii řešit v týmu složeném z tří až šesti členů. Projekt / případová studie bude odevzdán ve elektronické formě včetně ppt prezentace a prezentován v termínu daném programem cvičení. Podrobné vymezení obsahu bude vystaveno formou aktualit předmětu. Ke zkoušce budou připuštěni pouze ti studenti, kteří získali zápočet. Zkouška prověřuje znalosti a pojmy používané ve strategickém řízení. Zkouška je zaměřena nejen na prokázání získaných znalostí v obecné rovině, ale také na schopnost vidět a chápat souvislosti mezi jednotlivými teoretickými poznatky a konkrétními aplikacemi. Zkouška je písemná formou testu (60 minut, 50 otázek, 5 variant odpovědí, pouze jedna správná, +1 bod za správnou odpověď, -1 bod za spatnou odpověď, o bodů za žádnou odpověď). Studenti, kteří neuspějí u testu budou absolvovat ústní zkoušku s písemnou přípravou (celkový rozsah cca 30 min).
 

Vaše IPv4 adresa: 54.85.162.213