Název:

Výpočetní geometrie

Zkratka:VGE
Ak.rok:2015/2016
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51120037
Garant:Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Dubská Markéta, Ing., Ph.D. (UPGM)
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s typickými problémy výpočetní geometrie, získat přehled o existujících řešeních a algoritmech. Zaměřit studenta na praktické využití výpočetní geometrie v moderní počítačové grafice a počítačovém vidění. Prohloubit znalosti matematiky aplikované v grafice a poč. vidění, seznámit se s geometrickou algebrou. Procvičit tvorbu projektové dokumentace a obhajobu projektu.
Anotace:
  Lineární algebra, geometrická algebra, afinní a projektivní geometrie, princip duality, homogenní a paralelní souřadnice, testování polohy bodu, konvexní obálka, alg. výpočtu průsečíků, hledání intervalů, metody dělení prostoru, 2D/3D triangulace, Delaunay triangulace, problém nejbližších, Voroniovy diagramy, meshing, rekonstrukce povrchu, mračno bodů, volumetrická data, vyhlazování a decimace polygonálních modelů, lineární programování.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Znalost základů lineární algebry a geometrie (v rozsahu bakalářského studia FIT).
 • Znalost základů počítačové grafiky (v rozsahu bakalářského studia FIT).
 • Znalost základních algoritmů a datových struktur (v rozsahu bakalářského studia FIT).
 • Základní znalost jazyka C/C++ a objektově orientovaného návrhu aplikací.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  
 • Student se seznámí s problematikou výpočetní geometrie a jejími typickými úlohami.
 • Student získá přehled o některých tradičních problémech počítačového vidění a počítačové grafiky a možnostech jejich řešení s využitím znalostí výpočetní geometrie.
 • Student prohloubí své znalosti matematiky a seznámí se užitečnými vlastnostmi geometrické algebry včetně reálných aplikací.
 • Student se zaměří na zvolenou oblast výpočetní geometrie a v rámci projektu vytvoří praktickou aplikaci, projektovou dokumentaci a projekt obhájí.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  
 • Student se naučí odborné terminologii v anglickém jazyce.
 • Student se naučí vyhledávat informace v angličtině.
 • Student se naučí vytvářet projekty v malém týmu a prezentovat i obhájit výsledky projektu.
 • Studenti se zdokonalí v praktickém užívání programátorských nástrojů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do výpočetní geometrie: příklady řešených problémů v počítačové grafice a počítačovém vidění, typické metody, složitost a robustnost algoritmů, numerická přesnost a stabilita.
 2. Přehled pojmů z lineární algebry a geometrie, souřadné systémy, homog. souřadnice, afinní a projektivní geometrie. Proč je nutnost tohle znát? Příklad využití ve 3D vidění. 
 3. Obecný princip duality, dualita v geometrických úlohách a aplikace. 
 4. Testování polohy bodu v polygonu, triangulace polygonu, konvexní obálka ve 2D a 3D, praktické aplikace. 
 5. Efektivní alg. výpočtu průsečíků (line-triangle intersection, apod.). Příklad použití v raytracingu. 
 6. Základy a použití geometrické algebry. 
 7. Geometrická algebra a konformní geometrie. Geometrické transformace geom. elementů v E2 a E3 s geometrickou algebrou. 
 8. Praktické využití geometrické algebry a konformní geometrie v počítačové grafice. 
 9. Hledání intervalů a metody dělení prostoru: range searching a range tree; quad tree, k-d tree, BSP tree. Aplikace v počítačovém vidění. 
 10. Problém nejbližších (proximity): closest pair; nearest neighbour; Voroniovy diagramy. 
 11. Triangulace ve 2D a 3D, Delaunay triangulace, tetrahedral meshing. 
 12. Rekonstrukce 3D povrchu z mračna bodů a z volumetrických dat. Algoritmy pro surface simplification, smoothing a surface remeshing. Ukázka tvorby 3D modelu z několika fotografií. 
 13. Další příklady typických úloh výpočetní geometrie a aktuální trendy. Využití lineárního programování: definice a aplikace; half-plane intersection.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Skupinové nebo individuální projekty s tvorbou dokumentace a obhajobou.
Literatura referenční:
 
 • Leo Dorst, Daniel Fontijne, Stephen Mann: Geometric Algebra for Computer Science: An Object-Oriented Approach to Geometry, rev. ed., Morgan Kaufmann, 2007.
 • Mark de Berg, Otfried Cheong, Marc van Kreveld, Mark Overmars: Computational Geometry: Algorithms and Applications, 3rd. ed., Springer-Verlag, 2008.
Literatura studijní:
 
 • Leo Dorst, Daniel Fontijne, Stephen Mann: Geometric Algebra for Computer Science: An Object-Oriented Approach to Geometry, rev. ed., Morgan Kaufmann, 2007.
 • Geometric Algebra (based on Clifford Algebra), http://staff.science.uva.nl/~leo/clifford/
 • Suter, J.: Geometric Algebra Primer, 2003, http://www.jaapsuter.com/data/2003-3-12-geometric-algebra/geometric-algebra.pdf
 • Gaigen, http://www.science.uva.nl/ga/gaigen/
 • Mark de Berg, Otfried Cheong, Marc van Kreveld, Mark Overmars: Computational Geometry: Algorithms and Applications, 3rd. ed., Springer-Verlag, 2008.
 • Computational Geometry on the Web, http://cgm.cs.mcgill.ca/~godfried/teaching/cg-web.html
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, individuální projekt a písemnou zkoušku.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální test: 14 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou: 35 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška: 51 bodů
 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163