Název:

Základy marketingu

Zkratka:IZMA
Ak.rok:2015/2016
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26130013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA (UM)
Přednášející:Kaňovská Lucie, Ing., Ph.D. (FP)
Cvičící:Novák Petr, Ing., Ph.D. (FP)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Pracoviště:Ústav managementu FP VUT
 
Cíle předmětu:
  Tento předmět bude rozvíjet znalosti, potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako  celku, jakož i pro řízení dílčích oblastí (výrobní, technické, oblast V+V apod.). Půjde zde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování...) pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.
Anotace:
  Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Základy marketingu je objasnění řady důležitých pojmů a postupů z této oblasti, spojených s analýzou postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Jak dělat marketing.
Osnova přednášek:
 
 1. Východiska pro uplatnění marketingu v našich podmínkách
 2. Prvky marketingového mixu (výrobek, cena, distribuce, komunikace)
 3. Uplatnění marketingu v různých oblastech (služby, neziskový sektor) apod.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Východiska pro uplatnění marketingu v našich podmínkách
 2. Prvky marketingového mixu (výrobek, cena, distribuce, komunikace)
 3. Uplatnění marketingu v různých oblastech (služby, neziskový sektor) apod.
Literatura referenční:
 
 • Kaňovská, Lucie a David Schüller. Základy marketingu. Studijní text pro bakalářské obory. 2. vyd. Brno: CERM, 2015. 131 s. ISBN 978-80-214-5107-0.
 • Kotler, P.: Marketing management. Praha, Management Press, 2001.
 • Vysekalová, J.: Marketing. Praha, Fortuna, 2006.
 • Boučková, J., kol.: Marketing. Praha, C.H. Beck, 2003.
Literatura studijní:
 
 • Kaňovská, L.: Základy marketingu. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 123 s., ISBN 978-80-214-3838-5.
 • Kotler, P.: Marketing management. Praha, Management Press, 2001.
 • Vysekalová, J.: Marketing. Praha, Fortuna, 2006.
 • Boučková, J., kol.: Marketing. Praha, C.H. Beck, 2003.
 • Burnett, K.: klíčoví zákazníci a péče o ně. Praha, Computer Press, 2005.
 • Foret, M., Stávková, J.: Marketingový výzkum. Praha, Grada 2003.
 • Foster, T.R.V.: Jak získat a udržet zákazníky. Computer Press 2002.
 • Kaňovská, L., Tomášková, E.: DOPROVODNÉ SLUŽBY-KONKURENČNÍ VÝHODA. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 202 s., ISBN 978-80-7204-619-5.
 • Kotler, P.: Marketing od A do Z. Praha, Management Press, 2003.
 • Kotler, P., a de bes, f.t.: Inovativní marketing, Praha, Grada, 2005.
 • Pelsmacker, P.D., kol.: Marketing komunikace. Praha, Grada, 2003.
Kontrolovaná výuka:
  V prvním cvičení se studenti rozdělí do 3-5 členných týmů, ve kterých budou zpracovávat týmový projekt (TP). Tento projekt bude skupinami prezentován na 11. a 12. cvičení. Tématem týmových projektů je zpracování marketingového plánu pro zavedení nového výrobku (služby) na trh. Další podmínkou pro získání zápočtu je prezentace aktuality zaměřené na marketing, absolvování testopísemky a aktivní účast na cvičení.
Průběžná kontrola studia:
  Soudobým trendem vysokoškolského vzdělávání u nás i ve světě je důraz, kladený na systematickou, průběžnou práci studentů. Tento přístup k přípravě je efektivní nejméně ze dvou hledisek: Na jedné straně vede k hlubšímu pochopení problematiky, a na druhé straně zbavuje studenty mnohdy zbytečných stresů a obav z toho, že jejich hodnocení bude založeno na výsledku jediné zkoušky. Respektování těchto poznatků se odráží i ve způsobu hodnocení průběžné práce studentů v předmětu Základy marketingu. Pro ocenění průběžné přípravy je vypracován systém bodového hodnocení, s nímž budou studenti seznámeni na prvním cvičení.
Podmínky zápočtu:
  Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení předepsaného minimálního počtu bodů podle systému bodového ohodnocení.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239