Název:

Dějiny a kontexty fotografie 1

Zkratka:IDF1
Ak.rok:2016/2017
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1313000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Fišerová Lucia, Mgr., Ph.D. (FAVU)
Přednášející:Fišerová Lucia, Mgr., Ph.D. (FAVU)
Fakulta:Fakulta výtvarných umění VUT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je reflektovat aktuální stav fotografie v návaznosti na její historický vývin. Důraz bude kladen na vstup nových médií a společenských témat do fotografie, jakož i na překračování hranic tradičně definovaných žánrů. Fotografie zde bude chápána nejen jako umělecké médium, ale jako šířeji definovaný prostředek vizuální komunikace (užitá, vědecká, komerční, amatérská, fotografie v kampaních, apod.).
Anotace:
  Obsahem předmětu jsou přednášky z dějin a současných tendencí fotografie s ohledem na zasazení do kontextu výtvarného umění a současné neumělecké vizuality. Studenti jsou seznamováni s vývojem média nikoli chronologicky, ale podle tematických bloků. Toto dělení umožní uchopit jednotlivé problémy v širším filosofickém i mediálním kontextu s ohledem na jejich proměny v čase. Během předmětu se studenti naučí "číst" jazyk fotografie, chápat její výrazové možnosti a seznámí se i s klíčovými teoretickými pohledy na fotografii. Součástí předmětu je i přednáška zaměřená na prezentaci fotografií (tvorba souboru, portfolia, výstavy nebo publikace).
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní orientace ve vizuální kultuře 19. a 20. století.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Student získá základní orientaci v dějinném vývoji i současných tendencích fotografie. Bude schopen hlubší reflexe své vlastní tvorby, naučí se vytvořit z kvalitních fotografií fungující soubor, zvolit vhodnou adjustaci a instalaci v prostoru, naučí se rozumět jazyku výstavy.
Osnova přednášek:
 
 1. Jazyk fotografie: Specifika média, fotografie v kontextu umění a vědy, problematika žánrů, výrazové prostředky fotografie.
 2. Fotografie a dějiny: Stručný nástin historie fotografie, zásadní dějinné události a kulturní kontexty.
 3. Pohled Medúzy: Definice a typologie portrétu, tradice malířství, gaze - síla upřeného pohledu (Narcis a Medúza), Sartre, Lévinas - teorie Druhého, fenomén ateliéru, fotografické album, nejdůležitější autoři 19. století.
 4. Já je někdo jiný: Tvář jako prostor pro introspekci, problém autoportrétu, portrét jako psychologická studie, alternativní způsoby pojednání lidské tváře ve 20. a 21. století, časosběrný portrét, fiktivní portrét, krása nepěkného (Dorian Gray).
 5. Státnický portrét: Portrét v dějinách moci. Zpodobení státníka v malířství. Lincoln a Viktorie. Inventář Husák. Lesk a bída současných politických kampaní.
 6. Hrdina v krajině: Vývoj obrazu krajiny, arkadická krajina versus romantická, malebné/vznešené, člověk napospas živlům, krajina jako zdroj duchovna, koncepce elegie a idyly, stereofotografie, krajinářská a cestopisná fotografie 19. století.
 7. Kde domov můj: Ekologický aspekt, krajina jako dějiště akčního umění a land-artu, postava a strom, inscenace v krajině, inspirace botanikou v současné fotografii krajiny, téma národního".
 8. Život věcí: Definice zátiší, natura morta vs. stilleven, zátiší vanitas, fotografie předmětu v 19. století jako médium dokumentace a propagace, postava a atribut, nová fascinace předmětem - meziválečné období a Nová věcnost.
 9. Obrazy banálního: Surrealistická fotografie a absurdita nalezeného zátiší, linie od Sudka ke Kalhousovi, absence věci ve fotografii, současné přístupy k předmětu, fenomén domácího".
 10. Lidská rodina: Počátky, definice a dělení dokumentární fotografie, teorie rozhodujícího okamžiku, humanistická fotografie, agentura Magnum, kurátorský experiment, lidská rodina.
 11. The Americans: Důležité sociální dokumentární projekty 20. století, Newyorská škola a americký subjektivní dokument, motiv benzinové pumpy.
 12. Dokument po dokumentu: Fiktivní dokument, inscenovaný dokument, fenomén vizuálního deníku, konceptuální podoby dokumentu, Düsseldorfská škola.
 13. Mezi dokumentem a reportáží: Vztah dokumentu a reportáže, válečná fotografie, fotografie a pravda, stav novinářské fotografie dnes (mobilní zařízení, video, sociální sítě, vstup amatérů), fenomén World Press Photo, titulková fotografie, estetizace reportážní fotografie.
Literatura studijní:
 
 • Anděl, Jaroslav: Česká fotografie 1840-1950: Příběh moderního média. Praha: Kant, 2004 (In Czech)
 • Baatz, Willfried: Fotografie. Praha: Computer Press, 2004
 • Barthes, Roland: Světlá komora. Agite/Fra, Praha, 2005
 • Berger, John: O pohledu, Agite/Fra, 2009
 • Birgus, Vladimír; Mlčoch, Jan: Česká fotografie 20. století: průvodce. Praha, KANT, 2005
 • Císař Karel: Co je to fotografie? Herrmann & synové, Praha, 2004
 • Frizot, Michael: New History of Photography. Kolín nad Rýnem: Konemann, 1998
 • Grygar, Štěpán: Konceptuální umění a fotografie. AMU, Praha, 2004
 • Hájek, Václav: Jak rozpoznat odpadkový koš, Labyrint, 2012
 • Kuneš, A., Pospěch, T. (ed.): Čítanka z teorie fotografie. Opava, Slezská univerzita, 2003
 • Pospěch, Tomáš: Myslet fotografii, PositiF 2014
 • Scheufler, Pavel: Teze k dějinám fotografie do roku 1918. Praha: AVU, 2000
 • Silverio, Robert: Postmoderní fotografie. AMU, Praha, 2007
 • Sontag Susan: O fotografii. Praha, 2002
 • Warnen Marien, Mary: Photography. A Cultural History, Laurence King 2010
 

Vaše IPv4 adresa: 54.172.234.236