Název:

Dějiny a kontexty fotografie 2

Zkratka:IDF2
Ak.rok:2015/2016
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1313000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Fišerová Lucia, Mgr., Ph.D. (FAVU)
Přednášející:Fišerová Lucia, Mgr., Ph.D. (FAVU)
Fakulta:Fakulta výtvarných umění VUT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je reflektovat aktuální stav fotografie v návaznosti na její historický vývin. Důraz bude kladen na vstup nových médií a společenských témat do fotografie, jakož i na překračování hranic tradičně definovaných žánrů. Fotografie zde bude chápána nejen jako umělecké médium, ale jako šířeji definovaný prostředek vizuální komunikace (užitá, vědecká, komerční, amatérská, fotografie v kampaních, apod.).
Anotace:
  Obsahem předmětu jsou přednášky z dějin a současných tendencí fotografie s ohledem na zasazení do kontextu výtvarného umění a současné neumělecké vizuality. Studenti jsou seznamováni s vývojem média podle tematických bloků. Toto dělení umožní uchopit jednotlivé problémy v širším filosofickém i mediálním kontextu s ohledem na jejich proměny v čase. Během předmětu se studenti naučí "číst" jazyk fotografie, chápat její výrazové možnosti a seznámí se i s klíčovými teoretickými pohledy na fotografii. Součástí předmětu jsou i praktická cvičení zaměřená na prezentaci fotografií (tvorba souboru, portfolia, výstavy nebo publikace).
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Student získá základní orientaci v dějinném vývoji i současných tendencích fotografie. Bude schopen hlubší reflexe své vlastní tvorby, naučí se vytvořit z kvalitních fotografií fungující soubor, zvolit vhodnou adjustaci a instalaci v prostoru - naučí se rozumět jazyku výstavy.
Osnova přednášek:
 
 1. Mimo hru: Čtyři kořeny sportu ve fotografii, kult sportovce, limity sportovního fotožurnalismu, motivy sportu v současné výtvarné fotografii.
 2. Limity aktu: Definice aktu a její postupné rozpouštění, erotické vs. pornografické, tělo a medicína, akt a amatérské fotokluby, akt v koncepci Jána Šmoka, akt a mačistická fotografie - Slovenská nová vlna, Helmut Newton.
 3. Obrazy tělesnosti: Žena a fotografování jejího těla, tělo a mateřství, estetika baby-fóra, téma bolesti, otevřené tělo, hledisko genderu, politické tělo, fragmentarizace těla.
 4. Někdo se dívá: Dějiny pohledu. Motiv voyerismu, pozorování a šmírování ve fotografii. Příběh zrcadla a policejní kamery. John Berger a ZOO. Big Brother, pod dohledem bezpečnostních kamer, Google Earth.
 5. Hra na "jako": Postmoderní fotografie. Aplikace postmoderních principů na médium fotografie, kýč a blasfemie ve fotografii, citace a apropriace obrazů, nový estetismus a odvolávky k neaktuálnímu.
 6. Problém paměti Konceptuální a časosběrná fotografie, sekvence, diptych, série. Fotografie a plynutí času, fenomén rodinného alba, osobní a kolektivní paměť, sociálně angažovaná fotografie.
 7. Nová spiritualita Umění a duchovno. Sakrální, spirituální, náboženské a liturgické umění. Blasfemizace náboženství a církve ve fotografii. Proč současné náboženské umění nepovznáší. Nové formy spirituality u současných umělců. Obrazy prázdna.
 8. Klíčové teorie fotografie: Základy teoretického myšlení o fotografii, klíčové teorie, východiska a pojmy (W. Benjamin, R. Barthes, S. Sontag, J. Berger a další).
 9. Prostory umění: Umění reagující na umění. Fotografie pozorující sebe sama. Motivy atelieru, galerie, muzea nebo archivu v současné fotografii. Umění demaskující své vlastní mechanismy.
 10. Jazyk reklamy: Obrazy na prodej. Základní strategie obrazového nabízení. Katalog Prior, Podzim-zima 1975-76. Erotická kuchařka. Fotografie a text. Jazyk vědy v reklamě. Fenomén Toscani. Sociální kampaně.
 11. Ramínko na šaty: Dějiny fotografie módy. Fenomén modelky. Obrazové časopisy. Současná módní fotografie jako průsečík žánrů.
 12. Jak vystavovat fotografii: Selekce fotografií, tvorba souboru, adjustace, instalace, specifika výstavního prostoru, medializace, tvorba pozvánky, průvodní akce, dokumentace výstavy.
 13. Návštěva fotografické výstavy.
Literatura studijní:
 
 • Anděl, Jaroslav: Česká fotografie 1840-1950: Příběh moderního média. Praha: Kant, 2004 (In Czech)
 • Baatz, Willfried: Fotografie. Praha: Computer Press, 2004
 • Barthes, Roland: Světlá komora. Agite/Fra, Praha, 2005
 • Berger, John: O pohledu, Agite/Fra, 2009
 • Birgus, Vladimír; Mlčoch, Jan: Česká fotografie 20. století: průvodce. Praha, KANT, 2005
 • Císař Karel: Co je to fotografie? Herrmann & synové, Praha, 2004
 • Frizot, Michael: New History of Photography. Kolín nad Rýnem: Konemann, 1998
 • Grygar, Štěpán: Konceptuální umění a fotografie. AMU, Praha, 2004
 • Hájek, Václav: Jak rozpoznat odpadkový koš, Labyrint, 2012
 • Kuneš, A., Pospěch, T. (ed.): Čítanka z teorie fotografie. Opava, Slezská univerzita, 2003
 • Pospěch, Tomáš: Myslet fotografii, PositiF 2014
 • Scheufler, Pavel: Teze k dějinám fotografie do roku 1918. Praha: AVU, 2000
 • Silverio, Robert: Postmoderní fotografie. AMU, Praha, 2007
 • Sontag Susan: O fotografii. Praha, 2002
 • Warnen Marien, Mary: Photography. A Cultural History, Laurence King 2010
 

Vaše IPv4 adresa: 107.23.37.199