Název:

České umění 1. poloviny 20. století v souvislostech - zimní

Zkratka:ICUZ
Ak.rok:2016/2017
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Ondračka Pavel, PhDr. (FAVU)
Přednášející:Ondračka Pavel, PhDr. (FAVU)
Fakulta:Fakulta výtvarných umění VUT
 
Cíle předmětu:
  Schopnost orientovat se v základních fenoménech a osobnostech výtvarnmého umění v českých zemích v kontextu evropském. Cílem je dobrá znalost českého umění v souladu se současnými poznatky o přesazích a souvislostech českého umění nejen v tradičně preferovaných tématických okruzích (expresionismus, kubismus, poetismus, surrealismus), ale i ve sférách symbolismu a osudů jeho aktérů po 1. světové válce, v akademickém umění, neoklasicismu, abstrakci.
Anotace:
  Přehled uměleckých směrů, osobností, tendencí malířství a sochařství dvacátého století v českých zemích. Pozornost je věnována jevům, ztělesňujícím nebo navazujícím na expresionismus, kubismus, surrealismus, abstrakci, ale i proměnám pojetí krajiny, reflektuje neoklasicismus, regionalismus, akademické umění. Přednáška průběžně upozorňuje na provázanost českého a evropského umění ve sledované době, působení významných osobností českého umění v Evropě a přímým vlivům evropských a světových směrů v Čechách. V souladu s bádáním posledních desetiletí upozorňuje na mezinárodní aspekty tvorby umělců považovaných doposud za specificky české (například ze skupiny Osma), mapuje vlivy Neue Sachlichkeit i neoklasicismu u nás, zdůrazňuje provázanost českého umění s Paříží a jejími směry (kubismus, neokklasicismus, surrealismus), zdůrazňuje roli symbolismu a jeho tvůrců nejen před 1. světovou válkou, ale i po ní. Mapuje málo známou sféru abstraktní tvorby v Čechách a zaměřuje se i na některé aktivity mimo Prahu (České Budějovice, Brno, Kolín).
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost obecné historie českých zemí a jejich kultury.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základní fenomény a osobnosti českého výtvarného umění XX. století s důrazem na nové pohledy na provázanost českého a světového umění sledované doby, na doposud méně známé osobnosti známých skupin (Tvrdošíjní), na méně známé umělecké směry (neoklasicismus, Neue Sachlichkeit v Čechách, abstrakce 30. let).
Osnova přednášek:
 
 1. Mezigenerace. Jindřich Prucha. Miloš Jiránek jako malíř, organizátor, esejista. Karel Myslbek a jeho reflexe španělské malby. Výrazný vliv McNeill Whistlera na českou malbu.
 2. Skupina Osma v souvislostech. Munchovská malba v Čechách. Bohumil Kubišta a jeho vliv na další generace. Emil Filla. Antonín Procházka, Otakar Kubín - Coubine v kontextu francouzského neoklasicismus 20. let. Německá složka skupiny (Horb, Kars - jeho tvorba v Čechách i ve Francii, Feigl, Pittermann-Longen - mezi malířstvím, divadlem, literaturou). Těsné osobní i pracovní vztahy skupiny Osma a Die Brücke.
 3. Skupina výtvarných umělců. Spor o kubismus. Emil Filla, Vincenc Beneš, Vincenc Kramář. Umělecký měsíčník. Srovnání paralelní výstavní činnosti Mánesa a skupiny, odlišné pojetí avantgardního francouzského umění.
 4. Symbolismus druhé vlny. SURSUM, souvislosti, protagonisté (Josef Váchal, jeho tvorba grafická, knihařská, malířská). Jan Zrzavý - jeho expresívní počátky, významný tvůrčí vztah s Bohumilem Kubištou, vzájemné působení. Jaroslav Horejc - jeho výrazný přesah do neoklasicismu a art deco), další osobnosti (Konůpek, Kobliha, Adámek). Umělci a jejich autostylizace.
 5. Sochaři Jan Štursa a Otto Gutfreund - problematika kubismu a civilismu v českém, sochařství. Problém pomníku v českém sochařství počátku XX. století.
 6. Skupina Tvrdošíjných. S. K. Neumann jako literát, výtvarný kritik a teoretik. Reflexe futurismu a bergsonismu. Almanach pro rok 1914. Skupina založena na osobních kontaktech s Bohumilem Kubištou. Josef Čapek, Václav Špála, Rudolf Kremlička, Jan Zrzavý, Vlastislav Hofman, Otakar Marvánek. Osobní provázanosti i odlišnosti.
 7. Devětsil a poetismus. Zrození spolku, manifesty, proměny názoru, Karel Teige, Adolf Hoffmeister, František Muzika. Výstavy, obrazová báseň. Artificialismus. Jindřich Štyrský - Toyen.
 8. Umělecká Beseda a její časopis ŽIVOT (Život a Mythus). Jarešova skupina. Karel Boháček, Václav Rabas, malíř, grafik, sochař. Vlastimil Rada. Vojtěch Sedláček.
 9. Sociální skupina. Karel Holan, Miloslav Holý, Pravoslav Kotík, proměny jeho tvorby od civilismu až k pozdní abstrakci. Podpora řady mladých generací na půdě Umělecké besedy - Tvrdošíjní, Devětsil, Skupina 42, UB12.
 10. Neoklasicismus. Výstava dekorativních umění v Paříži roku 1925. Reflexe tvorby André Lhoteho a Tamary Lempické. Neokubismus, erotismus, Nová věcnost v Čechách (Ernest Neuschul, následníci Jana Zrzavého). Alfred Justitz. Jaroslav Král jako významný brněnský neoklasicista. Svérázný regionální malíř František Podešva, vycházející z neoklasicismu.
 11. Významné solitérní osobnosti meziválečné éry - Jan Bauch (srovnání s Kokoschkou). František Tichý (francouzský kontext). Josef Lada, počátky - eklektismus, političnost, zrod stylu, mýty, ambice, vrstvy jeho díla. Zdenek Rykr anebo naprostý originál v kontextu českého umění (malířství, design, objekt, performance, dripping aj.) Kolínskéhý okruh sdružující významné fotografy a malíře. Mezigenerační a meziregionální provázanost mezi Kolínem (Rykr, Funke, Sudek, Janík aj.) , válečnými Louny (Sýkora, Mirvald) a Skupinou 42 (Chalupecký) a poválečným děním (Balcar, Kubíček). Pozor - vzácná fotodokumentace.
 12. Mezidobí 1930 - 1934. Erotická revue. Výstava Poezie 1932. Surrealistická skupina, osobní a politické souvislosti vzniku a pokusu o rozpuštění Nezvalem. Karel Teige, Vítězslav Nezval, Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Šíma, František Janoušek.
 13. Abstraktní umění 30. let. František Kupka, František Foltýn. Les Artistes Musicalistes a Arne Hošek. Augustin Ságner, Miloš Boria. Symbolistní generace ve 30. letech. Vojtěch Preissig, František Drtikol. Mladá skupina Linie.
 14. Spolek výtvarných umělců moravských.
Literatura studijní:
 
 • Dějiny českého výtvarného umění IV (1890 - 1938), Academia 1998
 • Petr Wittlich, České sochařství ve 20. století: 1890-1945, Praha 1978
 • Nová encylopedie českého výtvarného umění, Praha 1995
 • Expresionismus a české umění 1905-1927 (ed. Alena Pomajzlová), NG 1995
 • Sursum 1910 - 1912 (ed. Hana Larvová), GHMP 1996
 • Miroslav Lamač - Osma a Skupina výtvarných umělců, 1988
 • Jiří Padrta, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Teorie, kritika, polemika, 199?
 • Český kubismus 1909-1925 (ed. Jiří Švestka, Tomáš Vlček, Pavel Liška), Stuttgart 1991
 • Vojtěch Lahoda, Český kubismus, 1997
 • Karel Srp, Tvrdošíjní I. - Tvrdošíjní a hosté, GHMP 1986 - 1987
 • František Šmejkal, Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935, DUMB 1983
 • František Šmejkal, Devětsil. Česká výtvarná avantgarda 20. let , DUMB - GHMP 1986
 • František Šmejkal, České imaginativní umění, Rudolfinum 1996
 • Český surrealismus 1929-1953 (ed. Lenka Bydžovská, Karel Srp), GHMP - Argo 1996
 • Umění pro všechny smysly. Meziválečná avantgarda v Československu (ed. Jaroslav Anděl), NG 1993
 • Hana Rousová, Český neoklasicismus 20. let I-II, GHMP 1985, 1989 Linie, barva, tvar v českém výtvarném umění 30. let (ed. Hana Rousová), GHMP 1988
 • http://www.vachal.cz/
 • Josef Kroutvor, Michal Ajvaz, Petr Hruška; Jan Pelánek - Josef Váchal , Praha: Argestea 1994
 • Mahulena Nešlehová - Bohumil Kubišta, Praha, Odeon 1984
 • Vojtěch Lahoda - Emil Filla, Praha, Academia 2007
 • Karel Srp, Jana Orlíková - Jan Zrzavý, Praha, Academia 2003
 • Jan M.Tomeš - Jindřich Prucha, Praha, Odeon 1987
 • Miloš Jiránek, Dojmy a potulky a jiné práce, ed. Jiří Kotalík, Praha 1959
 • Jiří Kotalík - Miloš Jiránek, Praha 1962
 • Karel Srp - Karel Teige, Praha GHMP 1994
 • Lenka Bydžovská - Jindřich Štyrský, Praha Argo 2007
 • Karel Srp - Toyen, Praha, Argo 2000
 • Jiří Zemánek - Zdeněk Pešánek, Praha 1996
 • Vojtěch Lahoda - Zdeněk Rykr, Praha 2000
 • Marie Rakušanová - Bytosti odnikud, Academia 2008 (akademické umění 1. pol. 20. století)
 • Pavla Pečínková - Josef Lada (1887-1957), Obecní dům 2008
 • Jiří Vykoukal - Václav Tikal, Vltavín 2007 (1. vydání)
 • Rea Michalová - Klasicismus v moderním umění, Michal´s Collection, 2007 (1. vydání)
 • Vojtěch Lahoda, Karel Srp, Petr Wittlich, Marie Rakušanová - Křičte ústa! - předpoklady expresionismu, Praha 2007
 • Meda Mládková, Jiří Machalický, Jiří Lammel a kol. - Sbírky Muzea Kampa, Praha 2009
 • Alena Potůčková, 100+1 uměleckých děl z dvacátého století, Praha 2000
 • Lenka Byžovská, Vojtěch Lahoda, Karel Srp - Czech Art 1900 - 1990, Prague City Gallery, 1990
Kontrolovaná výuka:
  Test.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60