Název:

Bioinformatika

Zkratka:BIF
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI1.povinný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001214
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:581601214
Garant:Martínek Tomáš, Ing., Ph.D. (UPSY)
Přednášející:Burgetová Ivana, Ing., Ph.D. (UIFS)
Martínek Tomáš, Ing., Ph.D. (UPSY)
Cvičící:Hon Jiří, Ing. (UIFS)
Musil Miloš, Ing. (UIFS)
Puterová Janka, Ing. (UIFS)
Smatana Stanislav, Ing. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Porozumět základním principům v oblasti molekulární biologie z pohledu informatiky. Obdržet znalosti o používaných výpočetním algoritmech a přístupech. Získat schopnost navrhovat nové efektivní metody pro analýzu biologických dat.
Anotace:
  Předmět uvádí studenty do základních principů molekulární biologie z pohledu informatiky, představuje výpočetní algoritmy pro analýzu biologických dat, uvádí jejich složitost a ukazuje směr, jak efektivně navrhovat metody nové. Zejména budou diskutovány následující oblasti: metody pro prohledávání biologických sekvencí, evoluční modely, způsoby konstrukce vývojových stromů, algoritmy pro rozpoznávání genů s využitím strojového učení a přístupy pro predikci 2D a 3D struktury proteinů. Výklad je doplněn praktickými ukázkami s využitím dostupných databází biologických dat.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti budou schopni pracovat s rozsáhlými databázemi biologických dat a navrhovat nové efektivní algoritmy pro jejich analýzu.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Pochopení vztahu mezi počítači a vybranými molekulárními procesy.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do bioinformatiky
 2. Základy molekulární biologie z pohledu informatiky
 3. Nástroje molekulární biologie
 4. Databáze biologických dat
 5. Zarovnání sekvencí, dynamického programování, BLAST, FASTA
 6. Evoluční modely
 7. Konstrukce fylogenetických stromů
 8. Sestavování fragmentů DNA
 9. Genomika a rozpoznávání genů
 10. Proteiny a predikce jejich struktury
 11. Výpočet sekundární struktury RNA
 12. Proteomika, regulační sítě
 13. Polymorfizmus genů a diverzita
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Databáze biologických dat
 2. Analýza genomových sekvencí
 3. Zarovnání sekvencí
 4. Konstrukce fylogenetických stromů
 5. Hledání genů
 6. Analýza struktury proteinů
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Studenti vypracují projekt související s tematikou předmětu. Hodnotit se bude realizace, prezentace a dokumentace projektu.
Literatura referenční:
 
 • Dan K. Krane, Michael L. Raymer: Fundamental Concepts of Bioinformatics, ISBN: 0-8053-4633-3, Benjamin Cummings 2003.
 • Fatima Cvrčková: Úvod do praktické bioinformatiky, ISBN: 80-200-1360-1, Academia, 2006.
 • Neil C. Jones, Pavel A. Pevzner: An Introduction to Bioinformatics Algorithms, ISBN: 0262101068, MIT Press, 2004.
 • Andreas D. Baxevanis, B. F. Francis Ouellette: Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins, ISBN: 0-471-47878-4, Wiley-Interscience, 2005.

Literatura studijní:
 
 • Jacques Cohen: Bioinformatics - An introduction for Computer Scientists, ACM Computing Surveys, 2004, Vol. 36, No. 2, p. 122-158.
 • Jean-Michel Claverie, Cedric Notredame: Bioinformatics for Dummies, ISBN: 0-7645-1696-5, Wiley Publishing, Inc., 2003.
 • Yi-Ping Phoebe Chen: Bioinformatics Technologies, ISBN: 3540208739, Springer, 2005.
 • Alberts, Bray, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter: Základy buněčné biologie, ISBN: 80-902906-0-4, Espero Publishing, 1998.
Kontrolovaná výuka:
  Výuka není povinná, v případě nepřítomnosti v laboratořích lze nahradit ztrátu bodů následujícím způsobem: 
 1. přijít do jiné skupiny, ve které se probírá ta samá laboratorní úloha. 
 2. na následující laboratoři cvičícímu krátce předvést výsledky ze zameškané laboratoře. 
 3. zaslat  cvičícímu do 14 dní zaslat krátký protokol sumarizující výsledky zameškané laboratoře a obsahující odpovědi na otázky ze zadání.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální zkouška, projekt, úkol z počítačového cvičení.
Podmínky zápočtu:
  Nejsou.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.85.92.139