Název:

Controlling

Zkratka:CON (FP FconP)
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina E
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2010000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UF)
Přednášející:Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UF)
Cvičící:Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UF)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Hlavním cílem předmětu je seznámit se s controllingem jako podsystémem řízení podniku, s ekonomickým řízením činností v podniku zaměřeným na dosažení podnikatelských záměrů, s funkcemi controllingu a s jeho základními oblastmi, se základními nástroji operativního controllingu a strategického controllingu, se základy finančního controllingu a controllingu výzkumu a vývoje.
Anotace:
  Předmět je zaměřen na následující oblasti: controlling jako podsystém řízení podniku, cíle a funkce controllingu, operativní controlling, strategický controlling.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost řešení rovnic, výpočtů minima a maxima funkcí, grafického znázorňování různých funkcí v různých rastrech a souvislostí grafů s numerickým vyjádřením, znalost struktury a tvorby ročního plánu podniku včetně vazeb mezi jeho částmi, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů produktů, informačního systému podniku, manažerských funkcí.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalosti: Student dokáže vysvětlit úlohu controllingu a controllera v organizaci. Umí vysvětlit složitější postupy přiřazování nákladů a posoudit jejich výhody a nevýhody. Zná zásady pro sestavení podnikového výkazu, či prezentace o hospodaření. Umí využívat analýzy body zvratu a řešit problémy s poskytováním rabatu. Zvládne analyzovat odchylky od sestavených plánů.
Dovednosti: Student zvládne vícestupňové výpočty příspěvky ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku. Bude umět využívat analýzy bodu zvratu a řešit problémy s poskytováním rabatu. Zvládne analyzovat odchylky od sestavených plánů. Z výsledků své analýzy dokáže student sestavit zprávu o ekonomických výsledcích konkrétního vnitropodnikového útvaru.
Způsobilosti: Student se orientuje v účetních výkazech, kalkulacích, umí ústně prezentovat výsledky své práce a nést odpovědnost za správnost svých výsledků.
Osnova přednášek:
 
 1. Podstata a úkoly controllingu.
 2. Operativní plánování.
 3. Systémy kalkulací nákladů.
 4. Analýza odchylek, zpráva controllera, řízení nápravných opatření.
 5. Moderní systémy kalkulací.
 6. Strategický controlling (nutnost a zvláštnosti).
 7. Víceleté plánování, analýza a kontrola, stálé řízení potenciálu.
 8. Controlling rizik.
 9. Controlling výzkumu a vývoje.
 10. Integrace Balanced Scorecard do systému controllingu.
Literatura referenční:
 
 • ŽIŽLAVSKÝ, O. Controlling. Studijní text. Brno: Cerm, 2014. s. 1-112. ISBN: 978-80-214-4857-5. (CS)
 • ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. 2012. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2., přeprac. vyd. Překlad Jaroslav Rubáš. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, xiv, 381 s. ISBN 978-80-7357-918-0. (CS)
 • MERCHANT, Kenneth A a Wim A VAN DER STEDE. 2012. Management control systems: performance measurement, evaluation and incentives. 3rd ed. New York: Financial Times/Prentice Hall, 815 p. ISBN 02-737-3761-9. (EN)
 • HORVATH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu: cesta k účinnému controllingu. 2004. 1. české vyd. Praha: Profess Consulting, 288 s. Poradce controllingu. ISBN 80-725-9002-2. (CS)
Literatura studijní:
 
 • KONEČNÝ, M. Controlling - příklady praktických problémů k řešení. 2012. (CS)
 • KONEČNÝ, M. Controlling. 4. vyd. Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-214-3346-5. (CS)
Kontrolovaná výuka:
  Požadavky ke zkoušce:
Znalosti jsou ověřovány zkouškou, která má písemnou formu. Ke zkoušce jsou připuštěni pouze studenti, kteří jsou ke zkoušce přihlášení v IS a mají zapsán zápočet. Zkouška se skládá z 1 teoretické otázky a 1 případové studie nebo 2 teoretických otázek. Čas na vypracování zkoušky je 45 minut. U zkoušky je možné získat max. 70 bodů. Výsledné hodnocení předmětu je součtem bodového hodnocení ze cvičení a zkoušky. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Nesprávné odpovědi i nečitelné odpovědi jsou hodnoceny jako nevyhovující.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na rozvrhované výuce včetně zápočtových testů je povinná. Kontroluje se testy a prezenční listinou.
Průběžná kontrola studia:
  Požadavky pro udělení zápočtu:
a) Aktivní účast na cvičeních, individuální hodnocení učitelem (max. 10 bodů) - výpočet příkladů (zadání v e-learningu), prezentace postupu řešení a výsledků.
b) 2 zápočtové testy v předem určených termínech. Každý test bude mít 2 příklady, maximum zkaždého testu je 10 bodů. K úspěšnému absolvování testu je potřeba získat alespoň 60 %, tj. 6 bodů. Z každého testu je možný jeden opravný termín.
c) Studentovi bude udělen zápočet, když bude mít alespoň 60 % z celkového možného počtu bodů z cvičení (max. 30 bodů) a zároveň z každého testu získá alespoň 60 %, tj. 2*6 bodů. Hodnocení ze cvičení vstupuje do celkového hodnocení předmětu s vahou 30 %.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.86.132.30