Název:

Numerické úlohy s parciálními diferenciálními rovnicemi

Zkratka:DTE2
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Fiala Pavel, prof. Ing., Ph.D. (UTEE)
Přednášející:Fiala Pavel, prof. Ing., Ph.D. (UTEE)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat teoretické vědomosti o MKP a MKD a jejich aplikaci spolu se schopností samostatně programovat dopředné i inverzní úlohy.
Anotace:
  Obsah semináře sestává ze dvou navazujících celků. V první části jsou studovány základní metody numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic (PDR), a to metoda konečných diferencí (MKD) a metoda konečných prvků (MKP). Těmito metodami a jejich kombinací jsou řešeny Laplaceova, Poissonova, Helmholtzova, difuzní a vlnová PDR, a to pro zadané okrajové počáteční podmínky a známé rozložení parametrů prostředí v uzavřené oblasti (dopředná úloha). Tuto část uzavírá numerické řešení kombinovaných úloh, jako je propojení elektromagnetického pole s obvody se soustředěnými parametry nebo několika vzájemně vázaných polí (teplotní, elektromagnetické, pružnost a pevnost, proudění).
Ve druhé části se uvedené metody aplikují jako součást různých iteračních procesů ke stanovení parametrů prostředí PDR ze změřených nebo zadaných vstupních dat. Je studováno teoretické i praktické využití numerických metod s PDE k řešení úloh optimalizačních (stanovení rozměrů a materiálů zařízení) a inverzních (různé varianty tomografie (impedanční, ultrazvuková, NMR). Jednotlivá témata budou doplněna praktickými výpočty v prostředí programů ANSYS a MATLAB.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Matematika, Fyzika, Elektromagnetismus na úrovni magisterského studia.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do funkcionální analýzy, diferenciální operátory, přehled parciálních diferenciálních rovnic, probíraných v kurzu, okrajové a počáteční podmínky.
 2. Metoda konečných diferencí (MKD).
 3. Metoda konečných prvků (MKP) - úvod. Diskretizace oblasti na konečné prvky. Aproximace polí z uzlových nebo hranových hodnot.
 4. Dopředná úloha: Sestavení rovnic pro uzlové a hranové hodnoty Galerkinovou metodou.
 5. Aplikace Galerkinovy metody na statická a kvazistatická pole (Poissonova a Helmholtzova rovnice).
 6. Kombinace MKP a MKD pro časově proměnná pole (difuzní a vlnová rovnice). Spojení rovnice pole s obvodem se soustředěnými parametry.
 7. Sdružené úlohy.
 8. Optimalizační úlohy polí. Přehled deterministických metod. Lokální a globální optimum.
 9. Nepodmíněné úlohy - metoda gradientní, největšího spádu, Newtonovy metody.
 10. Úlohy s vedlejšími podmínkami a metody podmíněné minimalizace ve spojení s MKP.
 11. Inverzní úlohy pro eliptické rovnice. Metoda nejmenších čtverců. Deterministické regularizační metody.
 12. Přehled metod hladinových množin pro inverzní úlohy a optimální návrh.
 13. Použití inverzních úloh v tomografii.
Osnova numerických cvičení:
 Pozn. Všechny body osnovy budou doplněny praktickou ukázkou nebo sestavením vlastního programu v prostředí programů MATLAB nebo ANSYS.
Literatura studijní:
 
 • Rektorys Karel: Přehled užité matematiky I, II. Prometheus, 1995 (CS)
 • Inverse Problems. IoP Electronic Journals, http://www.iop.org/EJ/journal/IP http://www.inverse-problems.com/ (EN)
 • IEEE Transactions on Magnetics, ročník 1996 a výše (EN)
 • Fotokopie nejnovějších výzkumných zpráv ze serverů zahraničních špičkových pracovišť ke studované problematice budou dodávány průběžně (EN)
 • SIAM Journal on Control and Optimization, ročník 1996 a výše (EN)
 • metoda hladinových množin http://www.math.ucla.edu/applied/cam/index.html (EN)
 • Dědek, L., Dědková J.: Elektromagnetismus. Skripta VUTIUM Brno, 2000 (CS)
 • Inverse Problems. IoP Electronic Journals, http://www.iop.org/EJ/journal/IP (EN)
 • Bossavit Alain.: Computational Electromagnetism - Variational formulations, complementarity, edge elements. Academic Press, 1998 (EN)
 • Sadiku Mathew: Electromagnetics (second edition), CRC Press, 2001 (EN)
 • Chari, M, V. K., Salon S. J.: Numerical Methods in Electromagnetism. Academic Press, 2000 (EN)
 

Vaše IPv4 adresa: 52.200.130.163