Název:

Finanční management pro informatiky

Zkratka:FIM (FP IfmiP)
Ak.rok:2017/2018
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2613000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7500025
Garant:Režňáková Mária, prof. Ing., CSc. (UF)
Přednášející:Režňáková Mária, prof. Ing., CSc. (UF)
Cvičící:Strnadová Michala, Ing. (UF)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je zejména:
 • poukázat na důležitost definování finančních cílů podniku a obeznámit studenty s možnými způsoby jejich definování;
 • poskytnout informace o metodách měření definovaných cílů;
 • vybudovat povědomí studentů o možnostech externího financování (finanční trh) a faktorech (kritériích) ovlivňujících rozhodování o využití finančních zdrojů;
 • prezentovat přístupy používané v kapitálovém plánování podniku a při posuzování ekonomické efektivnosti investičních záměrů;
 • upozornit na potenciální rizika ve finančním a investičním rozhodování a jeho minimalizace.
Anotace:
  Metody hodnocení výkonnosti podniku a mezipodnikové komparace.
Strategický finanční management:
 • místo v řízení podniku, obsah činnosti, požadavky na informace
 • strategické investiční rozhodování
 • strategické finanční rozhodování
 • informační zabezpečení strategických finančních rozhodnutí
 • Operativní finanční management:
 • řízení platební schopnosti
 • credit management - tvorba a správa databáze
 • řízení zásob - modely řízení
 • krátkodobé investování - modely řízení hotovosti, automatizované systémy řízení likvidity, cash pooling
 • krátkodobé finanční plánování - informační podpora, tvorba modelu finančního plánu
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalosti ekonomiky podniku, finanční matematiky a principů finančního rozhodování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Po úspěšném absolvování předmětu by absolvent měl:
 1. umět:
  • orientovat se v nabídce zdrojů financování podniku a ovládat metody posuzování výhodnosti zdrojů financování;
  • znát vhodná kritéria hodnocení výsledků (výkonnosti) firmy a implementovat je do IS podniku;

 2. být schopen udělat
  • vyhledávat a využívat relevantní informace z účetnictví a z finančních trhů ke sledování finanční situace podniku a tvorbě finančního plánu podniku;
  • implementovat metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů do IS podniku;
Osnova přednášek:
 Metody hodnocení výkonnosti podniku a mezipodnikové komparace.
První 4 přednášky se zabývají strategickým finančním managementem, zbývající operativním finančním managementem.
 1. místo v řízení podniku, obsah činnosti, požadavky na informace
 2. strategické investiční rozhodování
 3. strategické finanční rozhodování
 4. informační zabezpečení strategických finančních rozhodnutí
 5. řízení platební schopnosti
 6. credit management - tvorba a správa databáze
 7. řízení zásob - modely řízení
 8. krátkodobé investování - modely řízení hotovosti, automatizované systémy řízení likvidity, cash pooling
 9. krátkodobé finanční plánování - informační podpora, tvorba modelu finančního plánu
Literatura referenční:
 
 • BRIGHAM, E. F. & EHRHARDT, M. C. Financial Management: Theory and Practice, 2011, 1152 s. ISBN 978-1-4390-7809-9
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010,811 s. ISBN 978-80-7400-194-9.
 • REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5
 • REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. Praha: C.H.Beck. 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Prha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3 (CS)
 • NÝVLTOVÁ, R. REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1.
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Prha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3
 • REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management,1. a 2. díl. 3. vyd. Brno: CERM, 2005.
 • FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3.
 • VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9.
 • KRAĽOVIČ, J. a VLACHYNSKÝ, K. Finančný manažment. 2. vyd. Bratislava: IURA Edition, 2006.
Literatura studijní:
 
 • BRIGHAM, E. F. & EHRHARDT, M. C. Financial Management: Theory and Practice, 2011, 1152 s. ISBN 978-1-4390-7809-9
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010,811 s. ISBN 978-80-7400-194-9.
 • REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5
 • REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. Praha: C.H.Beck. 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Prha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3 (CS)
 • NÝVLTOVÁ, R. REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1.
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Prha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3
 • REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management,1. a 2. díl. 3. vyd. Brno: CERM, 2005.
 • FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3.
 • VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9.
 • KRAĽOVIČ, J. a VLACHYNSKÝ, K. Finančný manažment. 2. vyd. Bratislava: IURA Edition, 2006.
Kontrolovaná výuka:
  Celkové hodnocení předmětu je složeno ze dvou částí:
 • hodnocení seminární práce, maximálně 25 bodů. Pro získání zápočtu je nutné získat minimálně 13 bodů.
 • závěrečný test, složený z výpočtových úkolů a uzavřených otázek. Z testu je možné získat 75 bodů.
Klasifikace je dle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.
Průběžná kontrola studia:
  Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je kontrolovaná vyučujícím. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů.
Podmínky zápočtu:
  K získání zápočtu je nutné získat minimálně 13 bodů ze seminární práce.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.204.36.101