Název:

Databázové systémy

Zkratka:IDSe
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:angličtina
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IDSe/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51150034
Garant:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Informační systémy (IISe), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Zvládnutí základů teorie relačních databázových systémů a získání praktických dovedností s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze, tvorbu databázových aplikací a správu databázových systémů.
Anotace:
  Základní pojmy databázových systémů (DBS). Konceptuální modelování. Teorie relačního modelu dat. Návrh relační databáze z konceptuálního modelu. Normalizace schématu databáze a její využití při návrhu relační databáze. Jazyk SQL. Transakční zpracování. Architektury DBS: klient/server, vícevrstvé architektury. Základy činností administrátora databáze: bezpečnost a integrita dat, úvod do fyzického návrhu databáze, optimalizace výkonnosti, zotavení po poruchách, řízení souběžného přístupu. Trendy v rozvoji databázových technologií. Řešení databázové aplikace s využitím moderního vývojového a databázového prostředí.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Množiny, relace, zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základy hašování, vyhledávací stromy. Základní kroky vývoje programových systémů. Základy programování a datového modelování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student je schopen vytvářet konceptuální modely aplikační domény pro databázové aplikace. Umí vytvářet databázové aplikace pro relační databáze, zná standardní jazyk relačních databázových systémů SQL a má zkušenosti s některým integrovaným vývojovým prostředím pro vývoj databázových aplikací. Získá základní dovednosti vyžadované od správce databázového systému jako je vytváření uživatelských účtů, přidělování přístupových práv, ladění výkonnosti. Zná základní principy fungování systému řízení relační báze dat při transakčním zpracování, řízení souběžnosti a zotavení. Student se seznámí se základními odbornými termíny předmětu v jazyce anglickém.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student se naučí formou projektu analyzovat problém v malém týmu a samostatně navrhovat a implementovat řešení problému. Naučí se obhajovat jak dílčí tak konečné výsledky projektu.
Osnova přednášek:
 
  1. Úvod, základní pojmy databázových systémů.
  2. Konceptuální modelování.
  3. Relační model dat.
  4. Transformace konceptuálního modelu na schéma relační databáze.
  5. Jazyk SQL - definice dat.
  6. Jazyk SQL - základy příkazu SELECT.
  7. Jazyk SQL - příkaz SELECT - rozšíření. 
  8. Jazyk SQL - další příkazy pro manipulaci s daty. Systémový katalog. 
  9. Jazyk SQL - pohledy, práce s chybějící hodnotou. Hostitelská verze SQL, kurzor, dynamický SQL. Dotazování příkladem (QBE). 
  10. Architektura klient/server. Databázové triggery a uložené procedury. Zajištění integrity dat. Zajištění bezpečnosti dat. 
  11. Úvod do fyzického návrhu databáze. Podstata a použití indexování a hašování. Optimalizace zpracování dotazu.
  12. Transakční zpracování - vlastnosti a stavy transakce.
  13. Úvod do zotavení a řízení souběžného přístupu. 
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
  1. Prezentace konceptuálního modelu (ERD nebo diagram tříd) a modelu případů použití pro zadanou aplikaci.
  2. SQL skrip pro vytvoření a naplnění tabulek databáze.
  3. SQL skript s dotazy nad tabulkami databáze.
  4. Skript pro vytvoření pokročilých databázových objektů a dokumentace projektu.
Literatura referenční:
 
 • Silberschatz, A., Korth H.F, Sudarshan, S.: Database System Concepts. Fourth Edition. McGraw-Hill. 2002, 1064 p.
 • On-line nápověda a dokumentace prostředí Oracle.
Literatura studijní:
 
 • Zendulka, J.: Databázové systémy. Přednášky v elektronické podobě.
 • Pokorný, J.: Dotazovací jazyky. Science, Veletiny, 1994, 226 s.
 • Pokorný, J.: Databázová abeceda. Science, Veletiny, 1998, 234 s.
Kontrolovaná výuka:
  Polosemestrální písemná zkouška, vypracování a prezentace/obhajoba projektů v předepsaných termínech.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Datový model a model případů použití - 5 bodů
 • Vytvoření databáze v SQL - 9 bodů
 • Dotazování v SQL - 10 bodů
 • Pokročilé dotazy a dokumentace - 10 bodů
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů
 • Podmínka zápočtu: prezentace a obhajoba výstupů projektu v předepsaných termínech, min. 24 bodů získaných v průběhu semestru.
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno prezentací a obhajobou  výstupů projektu v předepsaných termínech, min. 24 bodů získaných v průběhu semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.87.61.215