Název:

Mezinárodní finance

Zkratka:MFI (FP mfP)
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina E
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2010000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Režňáková Mária, prof. Ing., CSc. (UF)
Přednášející:Režňáková Mária, prof. Ing., CSc. (UF)
Svatošová Veronika, Ing., Ph.D. (UF)
Cvičící:Svatošová Veronika, Ing., Ph.D. (UF)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a trendy v oblasti mezinárodního finančního systému, v prostředí, který formuje rámcové podmínky pro finanční řízení podniků v mezinárodním kontextu, především v rámci Evropské unie.
Anotace:
  Předmět je zaměřen na tři tematické oblasti:
Devizový trh a platební bilance.
Investování a financování obchodních operací v mezinárodním prostředí.
Mezinárodní měnová integrace.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost peněžních toků podniku, finanční matematiky a porozumění makroekonomie.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalosti: Studenti budou znát aktuální otázky a problémy související s mezinárodním finančním systémem na základě znalosti jeho vývoje, změn a faktorů, které formování tohoto systému determinují a aktuální otázky a tendence vývoje v rámci Evropské unie. Studenti budou znát základní teorie vývoje devizového kurzu a hlavní směry rozvoje těchto teorií. Studenti umí popsat vliv toků zachycených na účtech platební bilance na vývoj devizového kurzu a rizika působící na podniky. Studenti znají fungování, uspořádání a strukturu mezinárodních finančních trhů, včetně specifik investování na mezinárodních trzích a investičního bankovnictví, jako i klíčové mezinárodní finanční instituce, jejich místo, poslání, cíle a propojenost s řízením podnikových financí v mezinárodním prostředí.
Dovednosti: Studenti jsou schopni komplexně zhodnotit současný stav a posoudit předpokládané trendy vývoje v rámci mezinárodního finančního systému s akcentem na Hospodářskou a měnovou unii. Studenti jsou schopni zhodnotit jednotlivé formy zahraničních investic a aplikovat znalosti z oblasti mezinárodních finančních trhů při volbě optimálního způsobu financování. Studenti jsou schopni samostatně nacházet řešení problémů z oblasti mezinárodních financí a zvážit jejich dopad na ekonomiku podniku.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni samostatně nacházet řešení problémů z oblasti mezinárodních financí, doporučit vhodná řešení a kvalifikovaně je zdůvodnit.
Osnova přednášek:
 - Platební bilance - význam platební bilance, vzájemná souvislost mezi jednotlivými účty platební bilance, vliv platební bilance na devizovou poptávku;
- Devizový trh - organizace a struktura devizového trhu, způsoby kotace devizového kurzu, teorie parity kupní síly a teorie parity úrokové míry; hlavní směry rozvoje teorie devizového kurzu;
- Systémy devizových kurzů - klasifikace jednotlivých systémů devizových kurzů a jejich zhodnocení dle vybraných kritérií;
- Politika rovnováhy platební bilance - vymezení vnější nerovnováhy země, způsoby vyrovnání deficitu platební bilance, rizika a dopady jednotlivých metod na ekonomiku a subjekty v dané zemi;
- Vývoj mezinárodního finančního systému - hlavní etapy vývoje mezinárodního finančního systému, vznik prvních mezinárodních finančních institucí a vývoj integrace v rámci Evropy;
- Investování a financování obchodních operací v mezinárodním prostředí - význam a formy přímých investic a portfoliových investic, význam a struktura euroměnového a eurokapitálového trhu, specifika finančních strategií transnacionálních korporací;
- Specifické způsoby financování přeshraničních ekonomických aktivit - projektové financování a joint ventures, vázané obchodní operace, multilaterální rozvojové banky.
Literatura referenční:
 DURČÁKOVÁ, J. a M. MANDEL. Mezinárodní finance. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-221-5. (CS)
BALDWIN, R., Ch. WYPLOSZ a S. ŠAROCH. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4568-8. (CS)
NÝVLTOVÁ, R. a M. REŽŇÁKOVÁ. Mezinárodní kapitálové trhy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1922-1. (CS)
ČERNOHLÁVKOVÁ, E., A. SATO a J. TAUŠER. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-321-8. (CS)
JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice I: Peníze a platební styk. Praha, Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3893-2. (CS)
SÁGHY ESTÉLYI, K. Mezinárodní finance - studijní text k předmětu + e-learning (CS)
JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice II: Měnová a kurzová politika. Praha, Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4516-9. (CS)
SHAPIRO, A. C. Multinational Financial Management. 9. ed. University of Southern California, 2010. ISBN 978-0-470-45035-2. (EN)
Literatura studijní:
 
  • BLATTNER, P. Internationale Finanzierung. 1. Auflage. Oldenburg, 1997. 554 S. ISBN 3-486-23852-3. (DE)
  • HÄBERLE, S. Handbuch der Außenhandelsfinanzierung. 3. Auflage. Oldenburg, 2002. 1034 S. ISBN 3-486-25884-2. (DE)
  • JANATKA, F., BÖHM, A., HÁNDL, J. Komerční rizika v zahraničním obchodu a ochrana proti nim. 1. vyd. Praha: ASPI, 2001. 222 s. ISBN 80-86395-14-6. (CS)
  • MARVANOVÁ, M., HOUDA, M. Platební styk. 3. vyd. Brno : ECON,1995. 374 s. ISBN 80-901627-2-X. (CS)
  • Bennett, D.: Managing Foreign Exchange Risk, Pitman Publishing, London 1997. (EN)
  • Buckley, A.: Multinational Finance, New York: Prentice Hall, 2000. (EN)
  • Eng, M., Lees, F., Mauer, L.: Global Finance, Harper Collins College Publishers, New York, 1999. (EN)
  • Machková, H., Černohlávková, E., Sato, A. a kol. Mezinárodní obchodní operace. 4., aktualiz. vyd.Praha: Grada, 2007. 242 s.ISBN: 978-80-247-1590-2. (CS)
Kontrolovaná výuka:
  Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace. Forma zkoušky kombinovaná - písemný test a v případě potřeby ústní dozkoušení.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Průběžná kontrola studia:
  Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.
Podmínky zápočtu:
  Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek: aktivní účast na cvičeních, zpracování a prezentace semestrální práce v předem určeném termínu. Hodnocení semestrální práce ovlivňuje hodnocení zkoušky vahou 30 %.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.234.208.87