Název:

Nákladový management

Zkratka:NMA (FP nmP)
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2010000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D. (UM)
Přednášející:Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D. (UM)
Cvičící:Hornungová Jana, Ing., Ph.D. (UE)
Pavláková Dočekalová Marie, Ing., Ph.D. (UE)
Součková Markéta, Ing. (UE)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu nákladové managementu je seznámit studenty se vzájemnými vztahy mezi finančním a nákladovým účetnictvím, manažerským účetnictvím a nákladovým management. Nákladový management vystupuje jako samostatný informační nástroj vnitřního řízení podniku. Obsahuje jednak klasické kalkulační postupy pro zachycování vnitřních jevů, které skutečně v minulosti proběhly a současně nové přístupy zajišťující informace pro manažery, tedy orientované na budoucnost. Analýza chování nákladů a matematické propočty jsou důležité pro manažerské rozhodování. Přechod manažerského účetnictví na nákladový management uzavírá celkový pohled na vzájemné propojení ekonomického informačního systému.
Anotace:
  Předmět pojednává o metodách a postupech řízení nákladů a využití nákladových funkcí v cenovém rozhodování a tvorbě cenových strategií, o metodách a postupech kalkulací a jejich uplatnění v rozhodovacích úlohách nákladového řízení ve výrobním podniku, přechod nákladového účetnictví na manažerské účetnictví a nákladový management, výkonově orientované a odpovědnostní účetnictví, účetnictví nákladů ve vztahu k procesům a aktivitám, dále vymezuje moderní nástroje řízení nákladů TC,LCC, dále kalkulace nákladů podle dílčích aktivit (ABC) a s ní související metodu řízení procesů a aktivit (ABM). Předmět poskytuje především informace pro řízení a zejména pro rozhodování. Po absolvování předmětu budou studenti schopni vymezit své požadavky pro různé rozhodovací úlohy, tyto informace roztřídit, zhodnotit a předložit manažerům.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti získané v průběhu studia.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti pochopí význam a potřebu nákladového managementu pro řízení podniku a jeho provázanost na manažerské účetnictví a kontrolu. Studenti budou znát teorii nákladového, manažerského účetnictví a nákladového managementu, informace o minulých jevech, ale také o informace nezbytné pro rozhodování rozpočetnictví, plánování, nástroje kalkulačních metod a rozhodovací úlohy. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit a rozhodnout z hlediska řízení nákladů.
Osnova přednášek:
 
 1. Obsah a pojetí nákladového managementu. Systémový přístup k nákladovému managementu.
 2. Členění nákladů a výnosů z hlediska potřeb řízení orientované na rozhodování, oportunitní náklady.
 3. Rozhodovací úlohy. Základní klasifikační hlediska těchto úloh, CVP. Optimalizace objemu výroby, optimalizace sortimentu, rozhodovací úlohy buď anebo.
 4. Rozpočetnictví v tržních podmínkách.
 5. Strategické nákladové řízení- kalkulace cílových nákladů (Target Costing) a kalkulace životního cyklu výrobku (LCC)
 6. Strategické nákladové řízení- kalkulace podle dílčích aktivit - metoda ABC
 7. Řízení procesů, činností a aktivit - metoda ABC/M
 8. Strategické nákladové řízení- hodnotová analýza
 9. Strategické nákladové řízení-pojetí strategického řízení nákladů, faktory ovlivňující strategické řízení nákladů (TQM,JIT,Toerie omezení)
 10. Cost Cutting alternativní přístupy snižování nákladů.
Osnova numerických cvičení:
 Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s důrazem na praktické procvičování jednotlivých témat přednášek
1.,2. Relevantní, irelevantní náklady. Rozdílové náklady a výnosy. Přírůstkové a hraniční náklady. Oportunitní náklady a výnosy-výpočtové příklady.
3.,4. Krátkodobé rozhodovací úlohy , bezpečnostní marže, CVP-výpočtové příklady. Optimalizace výroby-výpočtové příklady.
5.,6. Optimalizace sortimentu, úlohy buď anebo"-výpočtové příklady. Sestavení velitelského rozpočtu.
7.,8. Metoda ABC.
9.,10.Metoda TC a LCC. Hodnotová analýza.
11.,12. TEST I. Zápočet.
Literatura referenční:
 
 • KRÁL,B.a kol. Manažerské účetnictví. 3.doplněné vyd. Praha: Management Press, 2010.660s.ISBN 978-80-7261-217-8. (CS)
 • BREWER,P.C.- GARRISON,R.H.-NOREEN,E.W.Introduction to Managerial Accounting.Published by McGraw-Hill/Irwin. Inc.1221 Avenue of the Americas,New York,NY,10020,2002 by The McGraw-Hill Companies.ISBN 0-07-281787-9. (EN)
 • GARRISON,R.H. Managerial Accounting.Published by McGraw-Hill/Irwin. Inc.1221 Avenue of the Americas,New York,NZ,10020,2003 by The McGraw-Hill Companies.ISBN 0-07-242338 (EN)
 • Hradecký, M., Lanča, J., Šiška, L. Manažerské účetnictví.1.vyd. Grada,2008. 264 s.ISBN 978-80-247-2471-3 (CS)
 • BLOCHER J.E.-CHEN H.K.-COKINS G.-LIN T.W. Cost Management - A Strategic Emphasis. Published by McGraw-Hill/Irwin. Inc.1221 Avenue of the Americas,New York, NY, 10020, 2005, 2002, 1999 by The McGraw-Hill Companies.ISBN0-07-281836-0. (EN)
 • J.Fibírová,L. Šoljaková, J. Wagner Manažerské účetnictví -- Nástroje a metody. 1.vyd.Grada, 2012, 391 s.ISBN 978-80-7357-712-4. (CS)
 • ŠOLJAKOVÁ, L.Strategicky zaměřené manžerské účetnictví.1.vyd.Praha:Management Press.2009.206s.ISBN 978-80-7261-199-7 (CS)
Kontrolovaná výuka:
  Odborné znalosti jsou ověřovány ústní zkouškou. U ústní zkoušky dostane student dvě odborné otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti nákladového managementu. Studentovi je po zodpovězení otázek udělena klasifikace dle klasifikační stupnice bodového hodnocení ECTS max 60 bodů.

Klasifikační stupnice:
Stupeň Bodové ohodnocení
A 100 - 90
B 89 - 80
C 79 - 70
D 69 - 60
E 59 - 50
F 49 - 0

Zkouška je udělena na základě jednoho kontrolního testu a ústního zkoušení.
Průběžná kontrola studia:
  Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování jednoho testu. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.
Podmínky zápočtu:
  Dovednosti studenta jsou ověřovány na základě jednoho kontrolního testu.
Absolvování jednoho kontrolního testu:
TEST I (7.-8.týden ak.r.): 40 bodů
Min. počet bodů z testu 20 bodů.
Opravný termín je pouze jeden v zápočtovém týdnu.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.227.157.163