Název:

Podnikový management

Zkratka:POM (FSI HP1)
Ak.rok:2017/2018
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA (UM)
Přednášející:Veselý Josef, Ing., CSc. (FP)
Cvičící:Novák Petr, Ing., Ph.D. (FP)
Veselý Josef, Ing., CSc. (FP)
Fakulta:Fakulta strojního inženýrství VUT
 
Cíle předmětu:
  Seznámit posluchače se základy managementu, jeho pojmy, obsahem, strukturalizací a metodami.
Anotace:
  Získání poznatků o pojmu management a jeho různých interpretacích. Jádrem předmětu je seznámení s jednotlivými funkcemi managementu, které jsou uspořádány v obvyklé struktuře: plánování, organizování, leadership a kontrola. Jednotlivým funkcím je věnován podrobný výklad. Pozornost je dále zaměřena na výklad důležitých přístupů aplikovaných v současné praxi organizací jako je např. systematický přístup, procesní přístup, řízení změn a řízení rizik.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti předmětu Ekonomika podniku, podnikové funkce, jeho hospodaření a výsledky.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti si osvojí základní přístupy managementu a jeho funkce plánování, organizování, leadership a kontrola.
Osnova přednášek:
 
 1. Kompendium managementu.
 2. Analýza současných manažerských přístupů.
 3. Problematika plánování v organizacích.
 4. H. Fayol - přístup funkce v managementu - organizování.
 5. Vedení lidí.
 6. Nároky na manažera v oblasti rozhodování.
 7. Význam manažerské funkce kontroly.
 8. Kompendium procesního řízení.
 9. Systematický přístup k managementu.
 10. Management změny.
 11. Rizika v podnikovém managementu.
 12. Podnikání v turbulentní době - inovace
Literatura studijní:
 
 • WEIHRICH H., KOONTZ H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7
 • ROBBINS S.P., COULTER M. Management. Praha: Grada Publishing, 2004. 600s. ISBN 80-247-0495-1
 • DONNELLY J.H., GIBSON J.L., IVANCEVICH J.M. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3
Kontrolovaná výuka:
  Kontrola výsledků semestrální práce, výsledků řešení případových studií, výsledků zpracování prezentačních témat, kontrola výsledků znalostního testu.
Účast na přednáškách a cvičeních není povinná, ale doporučená. Aktivitu studenti prokazují plněním úkolů, za které získávání body do hodnocení v rámci cvičení. Pro získání zápočtu je nutné získat 70 ze 100 možných bodů.
Průběžná kontrola studia:
  V rámci cvičení je využíván bodový hodnotící systém. Studenti pro udělení zápočtu musí získat min. 70 bodů ze 100 možných. Body lze získat splněním povinných a nepovinných úkolů:
 1. max. 20 bodů => řešení otázek z 2 případových studií (nepovinný úkol) - za řešení a vyřešení případové studie student získá 10 bodů, nezúčastní-li se řešení, získává 0 bodů
 2. max. 15 bodů => prezentace prezentačního téma (povinný úkol) - student se do konce 3. týdne zapíše k jednomu z 8 možných témat na seznam vyučujícího, která budou dle rozpisu prezentována na 4., 5., 7. a 8. cvičení. Za prezentaci může být student hodnocen 15, 10 nebo 5 body s ohledem na originalitu, dodržení vymezeného času, způsob prezentace a přednesení informací ke zvolenému tématu.
 3. max. 25 bodů => vypracování, odevzdání a prezentace semestrálního projektu (povinný úkol) - zadání semestrálního projektu bude sděleno na cvičení ve 4. týdnu semestru. Termín odevzdání na e-mail vyučujícího je do konce 8. týdne semestru. Hodnocení písemné části projektu bude 15, 10, 5 nebo 0 bodů dle splnění požadavků ze zadání. Při pozdním odevzdání (od 9. týdne) je uděleno studentovi -5 bodů. Prezentace bude probíhat v 10. - 12. týdnu semestru, student za ni bude hodnocen 10, 5, nebo 2 body dle splnění zadání, popř. 0 body v případě závažných nedostatků či nesplnění termínu prezentace.
 4. max. 40 bodů => napsání znalostního testu (povinný úkol) či náhradního písemného projektu (nepovinný podmíněný úkol) - znalostní test se bude psát na cvičení v 12. týdnu semestru. Test trvá 10 minut, obsahuje 10 otázek s možnostmi odpovědí, kdy je jediná odpověď správná. Za správnou odpověď lze získat 4 body, za špatnou nebo neodpovězenou odpověď získá 0 bodů. V případě, že student nezíská ze znalostního testu a splnění povinných úkolů v součtu celkem min. 70 bodů, má právo psát opakovaný znalostní test ve cvičení v 13. týdnu, výsledek znalostního testu se do hodnocení nezapočítává. Nezíská-li student po napsání opakovaného znalostního testu a splnění povinných úkolů v součtu min. 70 bodů, může požádat vyučujícího o zadání náhradního písemného projektu. Téma projektu, rozsah (v rozmezí 15-30 stran textu) a termín odevzdání stanovuje vyučující, přičemž termín odevzdání může být nejdříve za 7 kalendářních dnů (nejpozději však do konce 4. týdne zkouškového období semestru) od zadání. Vyučující náhradní písemný projekt ve lhůtě 3 pracovních dnů po odevzdání zhodnotí a udělí max. 40 bodů do celkového hodnocení, hodnocení obou znalostních testů se pak nezapočítá.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky písemná, uzavřené otázky s hodnocením plus 1 nebo mínus 0,5 bodu, otevřené otázky s hodnocením 0 až 3 body. Minimální počet bodů pro složení zkoušky je 50%.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení předmětu (váha):
Splnění podmínek pro získání zápočtu 50%
Absolvování závěrečné zkoušky 50%
Celkem 100%
Podmínky zápočtu:
  Studenti pro udělení zápočtu musí získat min. 70 bodů ze 100 možných (viz výše).
 

Vaše IPv4 adresa: 3.88.220.93