Název:

Systémová biologie

Zkratka:SYS (FEKT MSYS)
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600260
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7802200
Garant:Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D. (UBMI)
Přednášející:Jiřík Radovan, Ing., Ph.D. (UBMI)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti využití počítačových modelů v buněčné biologii a způsobu jejich využití a zvládnutí metod analýzy modelů pro systémovou biologii.
Anotace:
  Předmět je orientován na získání znalostí o metodách systémové biologie, tvorbě modelů buněčných organismů a možnostech jejich využití. Zaměřuje se na studium počítačových metod popisu chování živých organismů na molekulární úrovni využitelných v buněčné biologii a biochemii. Uvažované modely jsou reprezentovány rozsáhlými síťovými grafy. Důraz je kladen na metodologii analýzy těchto modelů, založené na síťových motivech. Teorie síťových grafů je aplikována na modely sensorických a developmentálních transkripčních sítí, modely signálních drah a modely nervové soustavy. Tyto modely jsou ilustrovány na systémech konkrétních organizmů, převážně jednobuněčných.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Student, který si zapíše tento předmět, by měl být schopen popsat buněčný systém, jeho hlavní komponenty z hlediska složení a funkce; dále analyzovat systémy obyčejných diferenciálních rovnic a aplikovat základní znalosti z oblasti pravděpodobnostních rozložení náhodných veličin a kombinatoriky. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Absolvent předmětu je schopen: matematicky popsat hlavní komponenty genové exprese, matematicky popsat hlavní komponenty signálních drah, matematicky popsat hlavní komponenty neuronových sítí, analyzovat síťové grafy pomocí síťových motivů, vyjmenovat hlavní síťové motivy transkripčních sítí, sítí signálních drah a nervové soustavy, vysvětlit principy hlavních síťových motivů transkripčních sítí, sítí signálních drah a nervové soustavy, popsat experimentální metody v systémové biologii.
Osnova přednášek:
 
 1. Vymezení oboru systémové biologie, vztah k příbuzným oborům
 2. Biologický úvod, modelové organismy
 3. Kinetika chemických reakcí
 4. Transkripční sítě
 5. Síťové motiv negativní autoregulace
 6. Síťové motivy typu FFL
 7. Síťové motivy typu SIM, zobecněné motivy FFL, DOR
 8. Developmentální transkripční sítě, síťové motivy signálních drah
 9. Model chemotaxe escherichie coli
 10. Vícevrstvé síťové motivy, síťové motivy neuronových sítí
 11. Principy omezení chybovosti genové exprese
 12. Experimentální metody systémové biologie - optické metody
 13. Experimentální metody systémové biologie - metody NMR a ultrasonografie
Literatura referenční:
 
 • Klipp, E., Liebermeister, W., Wierling, C., Kowald, A., Lehrach, H., Herwig, R. Systems Biology: A Textbook. Wiley, 2009. ISBN: 978-3-527-31874-2 (EN)
 • Konopka, A.K. Systems Biology: Principles, Methods, and Concepts. CRC, 2006, ISBN: 978-0824725204 (EN)
 • Alon, U: An Introduction to Systems Biology, Design Principles of Biological Circuits. CRC, 2007, ISBN: 1-58488-642-0 (EN)
 • Rosypal, S. Nový přehled biologie. Scientia, Praha 2003. ISBN 80-7183-268-5 (CS)
Literatura studijní:
 
 • Rosypal, S. Nový přehled biologie. Scientia, Praha 2003. ISBN 80-7183-268-5 (CS)
Kontrolovaná výuka:
  Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit (obvykle v zápočtovém týdnu)
 

Vaše IPv4 adresa: 35.175.174.157