Název:

Angličtina 4: středně pokročilí 2

Zkratka:BAN4
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-1.povinně volitelný - skupina A
IT-BC-3BIT1.povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2018-03-30:
> Vyhláška UJAZ/FEKT pro studenty FIT.
Navyšování "židlí" bude až pro letní semestr.

Vzkaz pro budoucí studenty 1BIT:
> Vstupní jazykový test ze znalostí a dovedností v angličtině bude pro FIT otevřen na přelomu září/října za portálem VUT na URL www.vutbr.cz/jazyk. Průchod testem pak neodkládejte, protože se test pro FIT se uzavře nejspíše k 2018-11-30.
> Registrace/zápis do BAN4-L bude až v lednu/únoru 2019.
> Pro potřeby uznání vybraných certifikátů (například CAE, FCE a další) za BAN4 je ve WIS-chlívku studenta připravena e-"Žádost o uznání předmětu BAN4". Jak se taková žádost podává je pak uvedeno tamtéž.

Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ)
Zástupce garanta:Baumgartnerová Alena, PaedDr. (UJAZ)
Cvičící:Baumgartnerová Alena, PaedDr. (UJAZ)
Ellederová Eva, Mgr. Ing. (UJAZ)
Haupt Jaromír, Mgr. (UJAZ)
Langerová Petra, Mgr. (UJAZ)
Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ)
Smutný Milan, PhDr., Ph.D. (UJAZ)
Šedrlová Magdalena, Mgr. (UJAZ)
Walek Agata, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 3: středně pokročilí 1 (BAN3), UJAZ
Navazující:
Angličtina: konverzace (JA3), UJAZ
Angličtina pro Evropu (AEU), UJAZ
Angličtina pro IT (AIT), UJAZ
Angličtina pro Severní Ameriku (ASA), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Cílem kurzu je poskytnout studentům nejen znalosti a dovednosti obecné angličtiny na úrovni B1, ale i znalosti a dovednosti nezbytné v běžných pracovních a společenských situacích.
Anotace:
  Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárůstu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Úspěšné absolvování BAN3 nebo získání nejméně 41 bodu při vstupním jazykovém testu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Absolventi budou schopni:
- používat širokou slovní zásobu
- aplikovat znalosti nově nabyté gramatiky
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat text na úrovni B1
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat vyslechnutý poslech
- porozumět jednoduchému anglickému mluvenému projevu a aktivně se účastnit konverzace

Proč je předmět vyučován:
  Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a dalších v rámci svého profesního zaměření.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Úvodní hodina, opakování předchozí látky
 2. Minulé časy: Minulý prostý, průběhový, předminulý
 3. Jak prezentovat, popis problémů a hledání řešení
 4. Podmínkové věty - nultý, první a druhý kondicionál
 5. Finance a peníze, psaní emailů, jak diskutovat a hledat shodu
 6. Trpný rod v přítomném čase prostém, průběhovém, předpřítomném, minulém prostém a budoucím.
 7. Time management, slovní zásoba k výrobnímu procesu, vysvětlování a kontrola porozumění
 8. Vztažné věty
 9. Pracovní pohovor, popisování osobních kvalit, změna plánu
 10. 3. podmínkové souvětí, should have/shouldn´t have
 11. Gerundium VS infinitiv, změna kariéry, telekonference
 12. Technický text, opakování
 13. Semestrální test
Literatura referenční:
 
 • K. Harding and A. Lane - International Express Intermediate, 3rd Edition, Student´s Book OUP, Oxford : Oxford University Press, 2014. -- 167 s.
Literatura studijní:
 
 • K. Harding and A. Lane - International Express Intermediate, 3rd Edition, Student´s Book OUP, Oxford : Oxford University Press, 2014. -- 167 s.
 • Pro samostatnou domácí práci: http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka
Kontrolovaná výuka:
  Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Závěrečná zkouška:
30% - technický text - ověřuje schopnost práce s textem, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v psaném textu.
30% - poslech - ověřuje schopnost porozumět mluvené angličtině, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v mluveném projevu.
Průběžná kontrola studia:
  Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Účast na cvičeních je povinná ze 75%. Případné absence musí být řádně omluveny. V případě, že absence přesáhne 75%, musí být zameškané hodiny studenty nahrazeny.
Podmínky zápočtu:
  Aktivní 75% účast a průběžné plnění zadaných úkolů.

40% - Semestrální test - ověřuje znalosti získané v průběhu semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.207.82.217