Název:

Vyšší metody zpracování a analýzy obrazů

Zkratka:DBM1
Ak.rok:2018/2019
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
VTI-DR-4DVI4-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Jan Jiří, prof. Ing., CSc. (UBMI)
Přednášející:Jan Jiří, prof. Ing., CSc. (UBMI)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Presentace moderních pokročilých konceptů zpracování obrazů. Cílem je dosáhnout hlubokého porozumění metodologie a současně i uvedení studentů do diskuse o filosofii popisovaných metod.
Anotace:
  Okruhy otázek k SDZ
  1. Teorie vícerozměrných signálů a systémů, vícerozměrné spojité a diskretní transformace, 2-3D FT
  2. Stochastická pole a obrazy. Lokální parametry, parametrické obrazy
  3. Analýza obrazů - pokročilé metody segmentace na základě texturní analýzy
  4. Pokročilé metody segmentace pomocí růstu, dělení a slučování oblastí, metoda rozvodí
  5. Pokročilé metody segmentace pomocí hranové reprezentace, Houghova transformace
  6. Mono- a multimodální fúze obrazů, princip a význam. Disparitní analýza
  7. Prostorová konzistence, lícování obrazových dat, prostorové transformace, kritéria podobnosti
  8. Principy restaurace obrazů, geometrické restituce, modifikovaná dekonvoluce, Wienerova filtrace
  9. Rekonstrukce 2-3D obrazů z tomografických projekcí
  10. Rekonstrukce 2-3D obrazů v zobrazení magnetickou rezonancí
Osnova přednášek:
 Výuka předmětu bude pouze formou samostudia doporučené literatury s ústni zkouškou na konci semestru.
Literatura studijní:
 
  • J. Jan: Digital Signal Filtering, Analysis and Restoration. IEE London, UK, 2000, 407 pp.
  • J. Jan: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. VUTIUM Brno 1997, 2002, 2005, 429 str.
  • J. Jan: Medical Image Processing, Reconstruction and Restoration - Concepts and Methods. CRC Press - Taylor & Francis Group, USA, 2005, 760 pp.
Kontrolovaná výuka:
  žádná
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.151.87