Název:

Diplomová práce

Zkratka:DIP
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI2.povinný
IT-MGR-2MBS2.povinný
IT-MGR-2MGM2.povinný
IT-MGR-2MIN2.povinný
IT-MGR-2MIS2.povinný
IT-MGR-2MMI2.povinný
IT-MGR-2MMM2.povinný
IT-MGR-2MPV2.povinný
IT-MGR-2MSK2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2018-08-26:
* Předmět se zapisuje pro poslední semestr studia společně s přihláškou k MSZ. Pokud propadliště do MSZ povede do prázdna, opakujte pokus ...
* Výňatek ze SZŘVUT k diplomové práci.
* Povídání "jak postupovat při vlastním nebo firemním zadání SP+DP".
* Úplná nabídka SEP+DIP pro ak.r. 2018/2019 (a další povídání) bude zveřejněna podle harmonogramu
Em., 2018-10-01:
Prosím, nepřehlédněte, že e-registrace na zadání SP+DP, popřípadě na osamocenou DP, končí v Ne-10-07.
Em., 2018-11-07:
Je zveřejněna inovovaná směrnice VUT č. 72/2017 k BP/DP, ze které jsou vybrána ustanovení týkající se jazyků používaných v textu DP (čeština, slovenština, angličtina).
Em., 2018-11-19:
Kdo zmeškal tolerovaný termín pro přihlášení se na vybrané zadání (SP+)DP, kterým byl konec října t.r., musí si podat WIS- "Povolení dodatečného vydání zadání BP/DP": Jak postupovat je uvedeno u žádosti.
Em., 2019-04-25:
DP se odevzdávají na C208, a to ve vyhlášených úředních hodinách, které dodržujte. Pokud by se vás u daných dveří a okolí sešlo více, vytvořte spořádané důvodné stání, které nebude hlučet, nebudete na demonstraci. Odevzdávejte kompletní DP, tj. vč. vašeho podpisu a vloženého paměťového media, které bude hůlkovým písmem "podepsáno" vč. "fakultního xlogin??".
Em., 2019-05-24:
MSZ jsou plánovány od Pá-06-14 do Čt-06-20. Nebude-li porucha systému", budou komise pro ISZ zveřejněny ve St-06-05, současně se komise a den objeví u zadání DP. Dává se na zvážení nahlédnout na Článek 13 Pravidel FIT.

Další informace budou doplňovány průběžně.

Kredity:13 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:0000169
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Prerekvizity: 
Semestrální projekt (SEP), FIT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je vypracování diplomového projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a následného přistoupení k jeho obhajobě při státní závěrečné zkoušce.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií (většinou se jedná o dokončení zadání rozpracovaného v rámci předmětu SEP) a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Diplomový projekt je na závěr studia obhajován před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání klasifikovného zápočtu v předmětu "SEP/SEP - Semestrální projekt". Bez úspěšného předmětu SEP nelze mít zapsán předmět DIP.
Předmět DIP se zapisuje současně s přihláškou k MSZ ve stejném semestru.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu, jeho dokumentací a obhajobou.
Osnova numerických cvičení:
 Konzultace k problematice řešeného zadání projektu především s vedoucím diplomového projektu.
Literatura referenční:
 
  • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s. ISBN 80-7198-1773-7
Literatura studijní:
 
Průběžná kontrola studia:
  Konzultace s vedoucím diplomové práce.
Podmínky zápočtu:
  Splnění prerekvizitních podmínek a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů DP v termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "SEP - Semestrální projekt" vede na "nezapočteno", protože předmět DIP si student zapsal/ponechal neoprávněně.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.163.20.123