Název:

Finanční management pro informatiky

Zkratka:FIM (FP IfmiP)
Ak.rok:2018/2019
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina N
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:Tento předmět je nabízen v rámci mezifakultní výuky i v rámci Svobodných předmětů VUT. Studenti FIT, kteří si předmět zapíší jako svobodný v rámci studijního programu na FIT, jej budou mít automaticky převeden na předmět mezifakultní výuky FIM ve studijním plánu FIT. Všichni studenti FIT tak budou mít v předmětu stejný přístup ke studijním materiálům apod.
Kredity:3 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2613000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7500025
Garant:Režňáková Mária, prof. Ing., CSc. (UF)
Přednášející:Režňáková Mária, prof. Ing., CSc. (UF)
Cvičící:Srbová Pavla, Ing. (UF)
Strnadová Michala, Ing. (UF)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je zejména:
 • poukázat na důležitost definování finančních cílů podniku a obeznámit studenty s možnými způsoby jejich definování;
 • poskytnout informace o metodách měření definovaných cílů;
 • vybudovat povědomí studentů o možnostech externího financování (finanční trh) a faktorech (kritériích) ovlivňujících rozhodování o využití finančních zdrojů;
 • prezentovat přístupy používané v kapitálovém plánování podniku a při posuzování ekonomické efektivnosti investičních záměrů;
 • upozornit na potenciální rizika ve finančním a investičním rozhodování a jeho minimalizace.
Anotace:
  Finanční management - obsah, činnosti
Hodnocení finanční stability a výkonnosti podniku.
Finanční plánování.
Strategický finanční management:
 • místo v řízení podniku, obsah činnosti, požadavky na informace
 • strategické investiční rozhodování
 • strategické finanční rozhodování (optimalizace zdrojů financování).
Operativní finanční management:
 • řízení platební schopnosti (čistý pracovní kapitál, credit management, řízení hotovosti, kurzová rizika).
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalosti ekonomiky podniku, finanční matematiky a principů finančního rozhodování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Po úspěšném absolvování předmětu by absolvent měl:
 1. umět:
  • orientovat se v nabídce zdrojů financování podniku a ovládat metody posuzování výhodnosti zdrojů financování;
  • znát vhodná kritéria hodnocení výsledků (výkonnosti) firmy a implementovat je do IS podniku;

 2. být schopen udělat
  • vyhledávat a využívat relevantní informace z účetnictví a z finančních trhů ke sledování finanční situace podniku a tvorbě finančního plánu podniku;
  • implementovat metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů do IS podniku;
Osnova přednášek:
 Metody hodnocení výkonnosti podniku a mezipodnikové komparace.
Strategický finanční management:
 1. místo v řízení podniku, obsah činnosti, požadavky na informace,
 2. strategické investiční rozhodování,
 3. strategické finanční rozhodování,
 4. informační zabezpečení strategických finančních rozhodnutí.
Operativní finanční management:
 1. řízení platební schopnosti,
 2. credit management - tvorba a správa databáze,
 3. řízení zásob - modely řízení,
 4. krátkodobé investování - modely řízení hotovosti, automatizované systémy řízení likvidity, cash pooling,
 5. krátkodobé finanční plánování - informační podpora, tvorba modelu finančního plánu.

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, rozhodovacích problémů a metodologie dané disciplíny. Cvičení podporují zejména praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách.
Literatura referenční:
 
 • BRIGHAM, E. F. & EHRHARDT, M. C. Financial Management: Theory and Practice, 2011, 1152 s. ISBN 978-1-4390-7809-9 (EN)
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010,811 s. ISBN 978-80-7400-194-9. (CS)
 • REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5. (CS)
 • ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9. (CS)
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. Praha: C.H.Beck. 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5. (CS)
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3. (CS)
 • NÝVLTOVÁ, R., REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1. (CS)
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3. (CS)
 • REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management,1. a 2. díl. 3. vyd. Brno: CERM, 2005. (CS)
 • FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3. (CS)
 • VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9. (CS)
 • KRAĽOVIČ, J. a VLACHYNSKÝ, K. Finančný manažment. 2. vyd. Bratislava: IURA Edition, 2006. (SK)
Literatura studijní:
 
 • BRIGHAM, E. F. & EHRHARDT, M. C. Financial Management: Theory and Practice, 2011, 1152 s. ISBN 978-1-4390-7809-9 (EN)
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010,811 s. ISBN 978-80-7400-194-9. (CS)
 • REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5. (CS)
 • ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9. (CS)
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. Praha: C.H.Beck. 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5. (CS)
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3. (CS)
 • NÝVLTOVÁ, R., REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1. (CS)
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3. (CS)
 • REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management,1. a 2. díl. 3. vyd. Brno: CERM, 2005. (CS)
 • FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3. (CS)
 • VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9. (CS)
 • KRAĽOVIČ, J. a VLACHYNSKÝ, K. Finančný manažment. 2. vyd. Bratislava: IURA Edition, 2006. (SK)
Kontrolovaná výuka:
  Závěrečná písemná práce
Závěrečná písemná práce bude obsahovat uzavřené otázky a výpočtové úlohy. Výpočtové úlohy budou vycházet z příkladů probraných na cvičeních (či zadaných v rámci domácí přípravy). Uzavřené otázky budou dvou typů, a to jedna správná odpověď a více správných odpovědi (s rozdílným bodovým hodnocením). Body lze získat pouze za ty otázky, u kterých student označí všechny správné odpovědi. Nesprávné odpovědi i nečitelné odpovědi jsou hodnoceny jako nevyhovující.
Termíny budou zveřejněny v IS v průběhu semestru a je nutné registrovat se na ně.
Pro možnost opravy závěrečné písemné práce bude stanoven jeden termín, který je současně náhradním termínem. Ten bude stanoven v průběhu zkouškového období.
Průběžná kontrola studia:
  Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je kontrolovaná vyučujícím. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů.
Podmínky zápočtu:
  Ukončení předmětu, podmínky zápočtu
Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Pro jeho získání je nutné vypracovat a odevzdat seminární práci a absolvovat závěrečnou písemnou práci, která se bude psát dle časového plánu cvičení.
Za vypracování seminární práce je možné získat maximálně 25 bodů (pro splnění nejméně 13 bodů) a ze závěrečné písemné práce maximálně 75 bodů. K získání zápočtu je nutné získat minimálně 50 bodů.
Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.226.4.91