Název:

Počítačová grafika

Zkratka:PGR
Ak.rok:2005/2006
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.1.povinný
IT-MGR-2MIN.1.povinný
IT-MGR-2MIS.1.povinný
IT-MGR-2MPS1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PGR/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390067
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:50812030
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Navazující:
Pokročilá počítačová grafika (PGP), UPGM
 
Cíle předmětu:
  Naučit se teoretickým východiskům prostorové počítačové grafiky. Seznámit se s nástroji pro modelování grafických scén. Naučit se omezení pro modelování fyzikálních jevů pro šíření světla v počítačové grafice. Naučit se podstatě moderních algoritmů a metod prostorové počítačové grafiky. Seznámit se s možnostmi algoritmů moderní počítačové animace. Naučit se strukturu a způsob použití knihovny OpenGL. Získat praktické dovednosti pro vytváření aplikací s využitím počítačové grafiky a počítačové animace.
Anotace:
  Grafická knihovna OpenGL: reprezentace dat, základy vykreslování, vykreslování grafických primitiv, vlastnosti grafických primitiv, nastavení kamery, materiály, osvětlení, texturování, MIP maping, filtrace, rendering s využitím OpenGL, textury (generování textur, procedurální textury, speciální textury a texturování), zobrazování objemových dat, vyšší metody sledování paprsku, pokročilé metody radiozity, 2D vektorový a rastrový morfing, globální viditelnost, virtuální realita, simulace a vizualizace částicových systémů, volné deformace, animace měkkých objektů, animace kloubových soustav.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost programování v C/C++, základní principy počítačové grafiky (vektorová, rastrová), základní operace rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky, principy použití hlavních grafických rozhraní, metody a algoritmy pro rasterizaci úseček, kružnic a křivek, vyplňování uzavřených oblastí, metody a algoritmy pro transformaci objektů, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování, texturování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se naučí teoretickým východiskům prostorové počítačové grafiky. Seznámí se s nástroji pro modelování grafických scén. Naučí se omezení pro modelování fyzikálních jevů přo šíření světla v počítačové grafice. Naučí se též podstatě moderních algoritmů a metod prostorové počítačové grafiky. Seznámí se i s možnostmi algoritmů moderní počítačové animace. Naučí se strukturu a způsob použití knihovny OpenGL. Získají praktické dovednosti pro vytváření aplikací s využitím počítačové grafiky a počítačové animace.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí řešit týmové projekty. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod: OpenGL I - Reprezentace dat, základy vykreslování
 2. OpenGL II: Vlastnosti grafických primitiv, nastavení kamery, transformace, alpha-blending
 3. OpenGL III: Materiály, osvětlení, texturování
 4. OpenGL IV: Pokročilé techniky, shadery
 5. Globální viditelnost: Level of Detail
 6. Realistické zobrazování I: Ray Tracing
 7. Realistické zobrazování II: Radiační metody, částicové metody, path tracing, světelné mapy pro OpenGL
 8. Generování textur, procedurální textury, speciální textury a texturování
 9. Zobrazování a zpracování objemových dat
 10. Body jako elementy scény
 11. 2D vektorový a rastrový morphing: Animace I
 12. Animace II: Částicové systémy
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. 2D kreslení, 3D objekty, nastavení kamery
 2. Stínování, osvětlení, materiály, texturování
 3. Animace, selection buffer, stencil buffer
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Individuálně zadávané projekty
Literatura referenční:
 
 • Watt, A., Watt, M.: Advanced Animation and Rendering Techniques, Addison-Wesley 1992, USA, ISBN 0-201-54412-1
 • Moeller, T., Haines, E.: Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012
 • Sillion, F., Puech, C.: Radiosity and Global Illumination, Morgan Kaufmann, 1994, ISBN 1558602771
 • Ebert, D.S. et al.: Texturing and Modelling: A Procedural Approach, Academic Press, 1998, ISBN 0122287304
 • Foley, J.D, Van Dam, A.: Fundamentals of Interactive Computer Graphics, Addison-Wesley 1983, USA, ISBN 0-201-14468-9
Literatura studijní:
 
 • Watt, A., Watt, M.: Advanced Animation and Rendering Techniques, Addison-Wesley 1992, USA, ISBN 0-201-54412-1
 • Sochor, J., Žára, J.: Algoritmy počítačové grafiky, Lectures EF ČVUT, Prague 1994, ISBN 80-251-0454-0
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a písemnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní/opravný termín, závěrečná zkouška má dva možné opravné termíny.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální test - až 8 bodů
 • Bodovaná počítačová cvičení - až 12 bodů
 • Individuální projekt - až 30 bodů
 • Písemná zkouška - až 50 bodů
 

Vaše IPv4 adresa: 54.242.25.198