Název:

Bakalářská práce

Zkratka:IBP
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2018-08-26:
* Předmět se zapisuje pro poslední semestr studia společně s přihláškou k ISZ. Pokud propadliště do ISZ povede do prázdna, opakujte pokus ...
* Zájemci o zadání BP v předstihu mohou nahlížet ve svém WIS-chlívku na volná zadání BP a zahájit jednání se zadavatelem. Úplná, tj. aktualizovaná a doplněná nabídka zadání BP, bude všem zapsaným do IBP zveřejněna podle harmonogramu ...
* Výňatek ze SZŘVUT k bakalářské práci.
* Je doplněno povídání "jak postupovat při vlastním nebo firemním zadání SP+BP".
Em., 2018-10-01:
Prosím, nepřehlédněte, že e-registrace na zadání SP+BP, popřípadě na osamocenou BP, končí v Ne-10-07.
Em., 2018-11-07:
Je zveřejněna inovovaná směrnice VUT č. 72/2017 k BP/DP, ze které jsou vybrána ustanovení týkající se jazyků používaných v textu BP (čeština, slovenština, angličtina).
Em., 2018-11-19:
Kdo zmeškal tolerovaný termín pro přihlášení se na vybrané zadání (SP+)BP, kterým byl konec října t.r., musí si podat WIS- "Povolení dodatečného vydání zadání BP/DP": Jak postupovat, je uvedeno u žádosti.
Em., 2019-04-25:
BP se odevzdávají na C208, a to ve vyhlášených úředních hodinách, které dodržujte. Pokud by se vás u daných dveří a okolí sešlo více, vytvořte spořádané důvodné stání, které nebude hlučet, nebudete na demonstraci. Odevzdávejte kompletní BP, tj. vč. vašeho podpisu a vloženého paměťového media, které bude hůlkovým písmem "podepsáno" vč. "fakultního xlogin??".
Em., 2019-05-07:
Byly vydány pokyny proděkana k ISZ 2019. Pokud má někdo schválenou výjimku pro odklad odevzdání BP, pak se datum odevzdání v zadání BP neupravuje, zůstává 15. květen 2019".
Em., 2019-05-19:
ISZ jsou plánovány od Po-06-10 do Pá-06-14.
Nebude-li porucha systému", budou komise pro ISZ zveřejněny v Pá-05-31, současně se komise a den objeví u zadání BP. Dává se na zvážení nahlédnout na Článek 13 Pravidel FIT.

Další informace budou doplňovány průběžně.

Kredity:9 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:0000117
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Prerekvizity: 
Semestrální projekt (ISP), FIT
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
PoKonzultace k psaní BP/DP2019-04-15A112 10:0011:50
Útgenerálka obhajob BP2019-06-04C236 09:0012:50
ČtKonzultace k psaní BP/DP2019-05-02A112 08:0009:50
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Bakalářská práce je na závěr studia obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání zápočtu v předmětu "ISP/ISP - Semestrální projekt".
Bez úspěšného předmětu ISP nelze mít zapsán předmět IBP.
Předmět IBP se zapisuje současně s přihláškou k ISZ ve stejném semestru.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu a jeho dokumentace.
Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  Pravidelné konzultace s vedoucím bakalářské práce.
Podmínky zápočtu:
  Odevzdání "papírové" technické zprávy a realizačních výstupů v předepsané formě ve vyhlášeném termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "ISP - Semestrální projekt" vede na "nezapočteno", protože předmět IBP si student zapsal/ponechal neoprávněně.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.163.20.123