Název:

Bakalářská práce

Zkratka:IBT
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-3.povinný
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2018-08-26:
* Předmět se zapisuje pro poslední semestr studia společně s přihláškou k ISZ. Pokud propadliště do ISZ povede do prázdna, opakujte pokus ...
* Zájemci o zadání BP v předstihu mohou nahlížet ve svém WIS-chlívku na volná zadání BP a zahájit jednání se zadavatelem. Úplná, tj. aktualizovaná a doplněná nabídka zadání BP, bude všem zapsaným do IBT zveřejněna podle harmonogramu ...
* Výňatek ze SZŘVUT k bakalářské práci.
* Je doplněno povídání "jak postupovat při vlastním nebo firemním zadání SP+BP".
Em., 2018-10-01:
Prosím, nepřehlédněte, že e-registrace na zadání SP+BP, popřípadě na osamocenou BP, končí v Ne-10-07.
Em., 2018-11-07:
Je zveřejněna inovovaná směrnice VUT č. 72/2017 k BP/DP, ze které jsou vybrána ustanovení týkající se jazyků používaných v textu BP (čeština, slovenština, angličtina).
Em., 2018-11-19:
Kdo zmeškal tolerovaný termín pro přihlášení se na vybrané zadání (SP+)BP, kterým byl konec října t.r., musí si podat WIS- "Povolení dodatečného vydání zadání BP/DP": Jak postupovat, je uvedeno u žádosti.
Em., 2019-04-25:
BP se odevzdávají na C208, a to ve vyhlášených úředních hodinách, které dodržujte. Pokud by se vás u daných dveří a okolí sešlo více, vytvořte spořádané důvodné stání, které nebude hlučet, nebudete na demonstraci. Odevzdávejte kompletní BP, tj. vč. vašeho podpisu a vloženého paměťového media, které bude hůlkovým písmem "podepsáno" vč. "fakultního xlogin??".
Em., 2019-05-07:
Byly vydány pokyny proděkana k ISZ 2019. Pokud má někdo schválenou výjimku pro odklad odevzdání BP, pak se datum odevzdání v zadání BP neupravuje, zůstává 15. květen 2019".
Em., 2019-05-19:
ISZ jsou plánovány od Po-06-10 do Pá-06-14.
Nebude-li porucha systému", budou komise pro ISZ zveřejněny v Pá-05-31, současně se komise a den objeví u zadání BP. Dává se na zvážení nahlédnout na Článek 13 Pravidel FIT.

Další informace budou doplňovány průběžně.

Kredity:13 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:0008585
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Zástupce garanta:Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY)
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Semestrální práce (ITT), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Bakalářská práce je na závěr studia obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání zápočtu v předmětu "ITT/ITT - Semestrální projekt".
Bez úspěšného předmětu ITT nelze mít zapsán předmět IBT.
Předmět IBT se zapisuje současně s přihláškou k ISZ ve stejném semestru.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu a jeho dokumentace.
Proč je předmět vyučován:
  Předmět zajistí studentovi přístup ke státní závěrečné zkoušce.
Osnova numerických cvičení:
 Podstatou aktivit v semestru jsou studium literatury, konzultace s vedoucím projektu a dokončení technické zprávy včetně dokončení realizačních výstupů (technické prostředky, programové prostředky, apod.).
Literatura studijní:
 
Průběžná kontrola studia:
  Pravidelné konzultace s vedoucím bakalářské práce.
Podmínky zápočtu:
  Odevzdání "papírové" technické zprávy a realizačních výstupů v předepsané formě ve vyhlášeném termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "ITT - Semestrální práce" vede na "nezapočteno", protože předmět IBT si student zapsal/ponechal neoprávněně.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.85.143.239