Název:

Podnikání fyzických a právnických osob

Zkratka:IPFP
Ak.rok:2018/2019
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2613000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7030000
Garant:Kopřiva Jan, JUDr. Ing. (FP)
Přednášející:Kopřiva Jan, JUDr. Ing. (FP)
Cvičící:Kopřiva Jan, JUDr. Ing. (FP)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Přednesení a procvičení problematiky podnikání dle aktuálního znění živnostenského zákona, zákona o obchodních korporacích, podle zvláštních právních předmětů a dále souvisejících daňových zákonů Cílem je seznámit studenty s těmito předpisy, naučit je aplikovat je v praxi na konkrétních formách podnikání, podnikatelských záměrech a při konkrétních výpočtech a seznámit je s potřebnými účetními výkazy, daňovými přiznáními a dalšími nezbytnými formuláři s podnikáním souvisejícími.
Anotace:
  Předmět pojednává o problematice podnikání dle živnostenského zákona, obchodního zákoníku, nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, podle zvláštních právních předmětů a dále souvisejících daňových zákonů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Student musí mít povědomí o základních právních předpisech ČR, o elementárních principech účetnictví a o základních rysech daňové soustavy v ČR.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti si osvojí práci se zákonem a s normami na něj navazujícími. Naučí se v zákoně orientovat a aplikovat jej v konkrétních případech. Studenti by měli dokázat zhodnotit, která z forem podnikání je pro daný podnikatelský záměr vhodnější a proč, a to z pohledu výhod a nevýhod jednotlivých forem, systému zdanění, povinností podnikatele pro daný podnikatelský záměr atd.
Osnova přednášek:
 
 1. Podnikání, podnikatel, rámcová legislativní pravidla podnikání.
 2. Úvod do živnostenského podnikání, rozdělení živností.
 3. Podnikání podle jiných právních předpis.
 4. Veřejný rejstřík - základní pojmy, dělení právnických osob.
 5. Společnost s ručením omezeným.
 6. Akciová společnost, družstvo.
 7. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost.
 8. Spolek.
 9. Evidenční a účetní povinnosti podnikatelského subjektu. Úprava účetnictví a úprava daňové evidence. Daňová evidence dle § 7b zákona o daních z příjmů.
 10. Podnikatel jako daňový subjekt. Registrační a odvodové povinnosti podnikatelského subjektu. Specifikace práce s legislativou v daních. Funkce státní správy v této oblasti. Rámcové principy zjištění daňové povinnosti u jednotlivých daní daňové soustavy ČR.
 11. Shrnutí
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Literatura studijní:
 
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), poslední platné znění zákona. (CS)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (CS).
 • Horzinková, E. Živnostenský zákon v praxi, Anag, 8. aktualizované vydání. (CS)
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. (CS)
Průběžná kontrola studia:
  Podmínkou získání zápočtu je účast na předem určených cvičeních, odevzdání a prezentace seminární práce a zvládnutí písemného zápočtového testu na příslušné bodové úrovni. Seminární práce musí být odevzdána dle pokynů cvičícího. Na prezentaci musí být přítomen celý tým autorů. Zkouška má písemnou formu a skládá se z 20 testových a 3 otevřených otázek. Ověřovány jsou znalosti probrané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Podnikatelské fakulty VUT. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba minimálně 50 % bodů. Účast na zkoušce je povinná.
Podmínky zápočtu:
  Účast na přednáškách a cvičeních je dobrovolná, povinná je pouze na cvičeních, ve kterém bude tým prezentovat a ve kterém se bude psát zápočtový test.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.87.147.184