Název:

Zobrazovací systémy v lékařství

Zkratka:IZSL (FEKT AZSL)
Ak.rok:2018/2019 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900130
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7003000
Garant:Schwarz Daniel, doc. Ing. , Ph.D. (UBMI)
Přednášející:Drastich Aleš, Doc. Ing., CSc. (UBMI)
Schwarz Daniel, doc. Ing. , Ph.D. (UBMI)
Cvičící:Schwarz Daniel, doc. Ing. , Ph.D. (UBMI)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s fyzikálními a technickými principy konstrukce nejdůležitějších zobrazovacích modalit používaných v lékařství.
Anotace:
  Základy teorie procesu zobrazení a obecné kvantitativní hodnocení jeho kvality. Stěžejní fyzikální a technické aspekty konstrukce konkrétních zobrazovacích systémů s přímou a nepřímou syntézou obrazu a používaná hodnocení jejich základních vlastností.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Středoškolské znalosti fyziky, matematiky a fyziologie.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Umožní studentům získat přehled o současných fyzikálních a technických možnostech zobrazení vícerozměrných polí fyzikálních veličin používaných v lékařské diagnostice a terapii.
Osnova přednášek:
 Obecný proces zobrazení, principy konstrukce rtg projekčních a rekonstrukčních zobrazovacích systémů (CT RTG), planárních, SPECT a PET gama-zobrazovacích systémů, zobrazovacích systémů magnetické rezonance (MRI) a ultrazvukových zobrazovacích systémů (UZV).
 1. Úvod, signál, obrazový tok a jeho diskretizace, techniky sběru dat.
 2. Obecný zobrazovací proces a popis jeho kvality, základy číslicové zpracování obrazu.
 3. Konvenční projekční RTG ZS: Signál, principy konstrukce, hodnocení vlastností.
 4. Digitální projekční RTG ZS: Principy konstrukce, hodnocení vlastností.
 5. CT RTG ZS: Principy konstrukce, princip rekonstrukce obrazu z projekcí.
 6. CT RTG ZS: Hodnocení vlastností a trendy vývoje.
 7. MRI ZS: Signál, jev magnetické rezonance, principy konstrukce.
 8. MRI ZS: Princip rekonstrukce obrazu, hodnocení vlastností.
 9. Planární gamagrafe GAMA ZS: Signál, principy konstrukce, syntéza obrazu, hodnocení vlastností.
 10. SPECT ZS: Principy konstrukce, principy rekonstrukce, hodnocení vlastností.
 11. PET ZS: Signál, principy konstrukce, hodnocení vlastností.
 12. UZV ZS: Signál, principy konstrukce, syntéza obrazu, hodnocení vlastností.
 13. Jiné typy ZS používaných v lékařství (termovize, impedanční tomografie atd.).
Osnova počítačových cvičení:
 Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Osnova cvičení na poč.:
 1. Lidské oko jako zobrazovací systém, měření základních parametrů
 2. Modelování metod prezentace obrazu a diskretizace obrazu
 3. Modelování zkreslení vznikající v procesu zobrazení
 4. Modelování základních metod číslicového zpracování obrazu
 5. Modelování rekonstrukce obrazu z projekcí
 6. Modelování jevu magnetické rezonance
Literatura studijní:
 
 • Drastich, A.: Netelevizní zobrazovací systémy. Skriptum FEI VUT v Brně, 2001
 • Drastich, A.: Tomografické zobrazovací systémy. Skriptum FEKT VUT v Brně, 2004
 • Zuna, I., Poušek, L.: Úvod do zobrazovacích metod v lékařské diagnostice. Skriptum ČVUT Praha, 2000
 • Zang-Hee, Cho., Jones, Joi, P., Singh Manbir.: Foundations of Medical Imaging. Wiley, 1993
 • Hendee, W, R., Ritenour, E,R.: Medical Imaging Physics, Wiley-Liss, 2002
 • Bushberg, J.T., Seibert, J. A., Leidhotl, E.M.jr., Boone J.M.: The Essential Physics of Medical Imaging, third edition. Wolters Kluwer - 2012. ISBN: 0781780578 (EN)
Kontrolovaná výuka:
  Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Průběžná kontrola studia:
  Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Podmínky zápočtu:
  Aktivní účast při povinné počítačové výuce.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123