Název:

Makroekonomie 2

Zkratka:MA2 (FP makP)
Ak.rok:2018/2019
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MMI-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Zinecker Marek, Doc. Ing., Ph.D. (FP)
Přednášející:Kučerová Vladimíra, Ing., Ph.D. (UE)
Rozmahel Petr, Doc. Ing., Ph.D. (FP)
Cvičící:Krýslová Andrea, Ing. (UE)
Kučerová Vladimíra, Ing., Ph.D. (UE)
Pernica Martin, Ing., Ph.D. (UF)
Poláček Tomáš, Ing. (UE)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení makroekonomických poznatků a tím získání lepší schopnosti orientace při řešení aktuálních ekonomických problémů.
Anotace:
  Předmět Makroekonomie 2 je navazujícím kurzem na předmět Makroekonomie bakalářského studijního programu. Jeho úkolem je rozšířit znalosti získané v základním kurzu o hlubší poznatky makroekonomických teorií. Hlavní náplní výuky jsou poznatky vztahující se k rozšíření znalostí v oblasti agregovaných veličin, makroekonomické rovnováhy, včetně ekonomických modelů, trhů výrobních faktorů, trhu peněz, hospodářské politiky, včetně rozboru aktuálních ekonomických problémů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Předmět navazuje na znalosti z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Ekonometrie. Student ovládá znalosti principů trhů, hospodářských politik a orientuje se v ekonomické terminologii a znalostech matematických funkcí.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Student bude schopen lépe pochopit teorii a principy ekonomie, jejich východiska a příčiny vzniku v hlubším kontextu se soudobými ekonomickými problémy.
Osnova přednášek:
 
 1. Hlavní ekonomický proud, vývoj ekonomických teorií.
 2. Trh peněz, kvantitativní teorie peněz, teorie neutrality peněz.
 3. Netradiční nástroje monetární politiky, kvantitativní uvolňování.
 4. Teorie úroku, úspor, spotřeby a investic, investiční multiplikátor.
 5. Trh zapůjčitelných fondů v uzavřené a otevřené ekonomice.
 6. Teorie mezinárodního obchodu, platební bilance, vnější rovnováha státu a měnové kurzy.
 7. Funkce čistého vývozu, Marshall-Lernerova podmínka.
 8. Modely ekonomické rovnováhy, všeobecná rovnováha trhů, model IS-LM pro malou uzavřenou ekonomiku.
 9. Změny v modelu IS-LM, úplný keynesiánský model.
 10. Mundell-Flemingův model, IS-LM (IS-LM-BP) v malé otevřené ekonomice.
 11. Teorie hospodářských cyklů, reálné a monetární cykly, ekonomický růst a modely ekonomického růstu (Solowův model růstu, Cobb-Douglasova produkční funkce, teorie endogenního růstu).
 12. Rovnováha trhu práce, přirozená míra nezaměstnanosti, Phillipsova křivka krátkodobá, dlouhodobá, stavová a jevová, teorie lidského kapitálu.
 13. Hospodářská politika a řešení jejího selhání, ekonomie ve vzatu k politickým otázkám a sociologickým problémům.
Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, metodologie dané disciplíny a problémů, a cvičení. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách a rovněž jsou zaměřena na zvládnutí početních úloh.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Úvod do předmětu, zopakování znalostí předmětu Makroekonomie 1. 
 2. Kvantitativní teorie peněz, transmisní mechanismus. 
 3. Trh zapůjčitelných fondů. 
 4. Vnější rovnováha státu, čistý vývoz a dovoz kapitálu, měnové kurzy. 
 5. Model keynesiánský kříž a konstrukce křivky IS. 
 6. Křivka LM a model IS-LM pro malou otevřenou a malou uzavřenou ekonomiku. 
 7. Zápočtová písemná práce.
Literatura referenční:
 
 • HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 541 s. ISBN 80-7179-631-X. (CS)
 • SAMUELSON, P.A. a NORDHAUS, W.D. Ekonomie. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1995. 1011 s. ISBN 80-205-0494-X. (CS)
 • SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80-251-0169-X. (CS)
Literatura studijní:
 
 • HOLMAN, R. Makroekonomie – středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. 424 s. ISBN 80-7179-764-2. (CS)
 • KUČEROVÁ, V., NAVRATILOVÁ, P. Makroekonomie II - Vývoj ekonomického myšlení. 1. vyd. Brno: CERM, 2008. 194 s. ISBN 978-80-214-3742-5. (CS)
 • MACH, M. Makroekonomie II, první část. 1.vyd. Praha: VŠE v Praze, 1995. 181 s. ISBN: 80-7079-462-3. (CS)
 • MACH, M. Makroekonomie II, druhá část. 1.vyd. Praha: VŠE v Praze, 1995. 252 s. ISBN: 80-7079-498-4. (CS)
Kontrolovaná výuka:
  Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je písemná.
Stupnice pro výslednou klasifikaci
(student může získat ze cvičení max. 30 bodů a max.70 bodů ze zkoušky, tj.celkem 100 bodů):
A: 90-100 bodů
B: 80-89 bodů
C: 70-79 bodů
D: 60-69 bodů
E: 50-59 bodů
F: méně než 50 bodů.
Průběžná kontrola studia:
  Kontrola výuky je plně v kompetenci cvičícího.
Minimální kritérium účasti je 6 cvičení.
Podmínky zápočtu:
  Zápočet bude udělen, pokud studen splní podmínky udělení zápočtu, což je dosažení alespoň 50% bodů z celkového počtu 30 bodů, které student může získat za cvičení a zároveň splnění kriteria povinné účasti na cvičeních. Hodnocení ze cvičení je součástí výsledné známky u zkoušky. Maximálně 25 bodů ze cvičení může student získat z písemky, která se bude psát během cvičení a ze které musí získat minimálně 12 bodů. Pokud student nezíská dostatečný počet bodů z této písemky, může písemku opakovat v jednom opravném termínu stanoveném cvičícím. 2 body za 100 % účast na cvičeních a maximálně 3 body za aktivní účast ve cvičeních, což představuje aktivní zapojení se do výuky formou řešení příkladů a zadaných úkolů před skupinou, u tabule.
 

Vaše IPv4 adresa: 52.23.234.7