Název:

Mikroekonomie 2

Zkratka:MI2 (FP mik2P)
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MMI-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Luňáček Jiří, Ing., Ph.D., MBA (UE)
Přednášející:Luňáček Jiří, Ing., Ph.D., MBA (UE)
Cvičící:Chládek Libor, Ing., BA (UE)
Luňáček Jiří, Ing., Ph.D., MBA (UE)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Předmět podrobně analyzuje chování spotřebitele a firmy na trzích finální produkce a na trzích výrobních faktorů při použití náročnějšího analytického aparátu při rozlišení různých časových horizontů a s přihlédnutím k podmínkám nejistoty a rizika a k mikroekonomickým důsledkům působení státu.
Anotace:
  Předmět se zaměřuje na rozšíření již poznaných mikroekonomických vztahů, pojmů, zákonitostí. Jejich aplikací je možno řešit běžné ekonomické problémy a vztahy mezi mikroekonomickými subjekty. Základním cílem předmětu je naučit studenty využívat hlubší teoretické zázemí pro aplikované ekonomické disciplíny a předměty na inženýrské úrovni studia ekonomie. první část se zaměřuje na nástroje a obecné principy, které jsou používány v mikroekonomii a ukazuje konstrukci jednoduchých i složitějších ekonomických modelů. Teorie spotřebitele se zabývá rozhodováním spotřebitele a formováním poptávky včetně analýzy vlivu rizika na volbu spotřebitele. Východiskem teorie firmy je vztah mezi vstupy a výstupem, který se následně promítá do analýzy nákladů. Stěžejním problémem v Rozhodování firmy je volba optimálního výstupu, která je ovlivněn tržní strukturou. Cílem analýzy trhu výrobních faktorů je vysvětlit formování optimálního množství vstupů používaných firmou k výrobě. V závěru předmětu jsou studenti seznámeni s překážkami efektivní alokace zdrojů trhem a nutností či zbytečností státních zásahů do struktury trhu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Předpokládají se znalosti z Ekonomie rozsahu bakalářského studia, konkrétně rovnováha firmy, rovnováha spotřebitele, rovnováha trhu výrobních faktorů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Student bude znát na pokročilé úrovni systematický výklad mikroekonomických nástrojů, pomocí nichž lze analyzovat konkrétní případy tržního chování jedinců (resp.domácností) a firem. V rámci předmětu budu studenti též seznámeni s užitím nástrojů mikroekonomické analýzy k vyhodnocení účinků hospodářské politiky (zejména pak v její strukturální či mikroekonomické části) na jednání jedinců a firem.
Osnova přednášek:
 
 1. Základní mikroekonomické nástroje a mechanismy, koncepry elasticit, využití mikroekonomie prakticky.
 2. Chování spotřebitele.
 3. Volba technologie firmou.
 4. Náklady a příjmy firmy.
 5. Optimum dokonale konkurenční firmy, rovnováha dokonale konkurenčního trhu.
 6. Optimum firmy a rovnováha odvětví v podmínkách nedokonalé konkurence (monopol).
 7. Cenové diskriminace, regulace monopolu.
 8. Oligopolní tržní struktury.
 9. Monopolistická konkurence.
 10. Alternativní teorie firmy.
 11. Dokonale a nedokonale konkurenční trh výrobních faktorů.
 12. Formování nabídky a poptávky na trhu práce.
 13. Trh kapitálu, investiční rozhodování.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Souhrn základních znalostí
 2. Rovnováha spotřebile
 3. Produkce a náklady
 4. Dokonalá konkurence
 5. Monopol
 6. Oligopol
 7. Monopolistická konkurence
Literatura referenční:
 
 • SCHILLER, Bradley R. Mikroekonomie dnes. Brno : Computer Press, 2004. 404 s. ISBN 80-251-0109-6. (EN)
 • LUŇÁČEK, J., BENEŠ, J.,Mikroekonomie, 2006 CERM Brno, ISBN 80-214-3293-4. (CS)
 • FRANK,R.H. Mikroekonomie a chování, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995. 765s. ISBN 25-042-95. (CS)
 • JEHLE, G. A. RENY, P. J. Advanced microeconomic theory. 2. vyd. Boston: Addison Wesley, 2001. 543 s. The Addison-Wesley series in economics. ISBN 0-321-20453-0. (EN)
 • KOUTSOYIANNIS, A. Modern Microeconomics. 2. vyd. Basingstoke: Macmillan Press, 1979. 581 p. ISBN 0-333-25349-3. (EN)
 • BAYE, M. Managerial Economics and Business Strategy. New York: McGraw - Hill, 2006. 620 s. (EN)
 • KEŘKOVSKÝ, M. Ekonomie pro strategické řízení, vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, 184s. ISBN: 80-7179-885-1 (CS)
 • SOUKUPOVÁ, J. - HOŘEJŠÍ, B. - MACÁKOVÁ, L. - SOUKUP, J. Mikroekonomie. Management Press, 2. vydání, Praha 1999, 548s., ISBN 80-7261-005-8. (CS)
Kontrolovaná výuka:
  Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je písemná. Ze zdravotních důvodů lze požádat o zkoušku ústní.
Písemná část zkoušky max. 100 bodů (5 příkladů, resp. teoretických otázek).
Stupnice pro výslednou klasifikaci:
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.
Průběžná kontrola studia:
  Účast na cvičeních se průběžně kontroluje.
Podmínky zápočtu:
  Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 50% bodů z testů psaných na cvičeních. Každý test je kombinací početních příkladů a teoretických otázek respektujících problematiku probíranou na cvičeních a přednášce. První test proběhne v 7. výukovém týdnu, druhý test v 13. výukovém týdnu. Náhrada jednotlivých testů je po omluvení možná po dohodě s cvičícím.
 

Vaše IPv4 adresa: 52.23.234.7