Název:

Rozbor výkonnosti podniku

Zkratka:RVP (FP rvpP)
Ak.rok:2018/2019
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina E
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:Tento předmět je nabízen v rámci mezifakultní výuky i v rámci Svobodných předmětů VUT. Studenti FIT, kteří si předmět zapíší jako svobodný v rámci studijního programu na FIT, jej budou mít automaticky převeden na předmět mezifakultní výuky RVP ve studijním plánu FIT. Všichni studenti FIT tak budou mít v předmětu stejný přístup ke studijním materiálům apod.
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26130015
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. (UF)
Přednášející:Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. (UF)
Cvičící:Jelčová Denisa, Ing. et Ing. (FP)
Nováková Monika, Ing. (UF)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro hodnocení a srovnávání výkonnosti podniků. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy měření výkonnosti firmy, včetně problematiky nejpoužívanějších systémů měření výkonnosti. Dále je nutné pochopit problematiku propojení měřicích ukazatelových systémů se strategií podniku a osvojit si metodický postup implementace systému měření výkonnosti.
Anotace:
  Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Vývoj základních přístupů k měření výkonnosti podniku. Srovnávání výkonnosti podniků (základy benchmarkingu). Systém Balanced Scorecard. Měření finanční výkonnosti podniku. Měření výkonnosti v oblasti zákazníků a trhů. Měření výkonnosti interních procesů. Měření v oblasti zdrojových potenciálů podniku. Problematika propojení měřicího ukazatelového systému se strategií podniku. Možnosti využití EFQM Modelu excelence pro hodnocení výkonnosti a srovnávání podniků. Metodický přístup k implementaci systémů měření výkonnosti podniků.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů, metod finanční analýzy, základů organizace a manažerských funkcí podniku.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti budou znát moderní postupy měření výkonnosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů měření výkonnosti. Osvojí si základní nezbytné dovednosti potřebné pro hodnocení a srovnávání výkonnosti podniků a budou schopni aktivně se podílet na realizaci projektů implementace systémů měření výkonnosti podniků.
Osnova přednášek:
 
 1. Vývoj základních přístupů k měření výkonnosti podniku.
 2. Srovnávání výkonnosti podniků - základy benchmarkingu. 
 3. Systém Balanced Scorecard. Měření finanční výkonnosti podniku. 
 4. Měření výkonnosti v oblasti zákazníků a trhů. 
 5. Měření výkonnosti interních procesů. 
 6. Měření výkonnosti v oblasti učení se a růstu. 
 7. Problematika propojení ukazatelového systému se strategií podniku. 
 8. EFQM Model excelence principy a metody implementace.
 9. Modely Malcolma Baldrige a T. Contiho. 
 10. Sebehodnocení výkonnosti podniku - diagnostický přístup. 
 11. Programy implementace systémů měření výkonnosti podniků.
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Literatura studijní:
 
 • SOLAŘ J., BARTOŠ V. Rozbor výkonnosti firmy. 3.vydání Brno: VUT Brno, Fakulta podnikatelská, 2006, 163 s. ISBN 80-214-3325-6. (CS)
 • KAPLAN, R.S., NORTON, D.P. Balanced scorecard. Praha, Management Press 2000. 267 s. ISBN 80-7261-032-5. (CS)
 • PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, s.r.o., 2009. 333 s. ISBN 978-80-86131-85-6. (CS)
 • HORVÁTH & PARTNERS Balanced Scorecard v praxi. 1.vydání Praha, Profess Consulting s.r.o. 2002. 386s. ISBN 80-7259-018-9. (CS)
 • NENADÁL J., Měření v systémech managementu jakosti. 2.vydání Praha, Management Press, 2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0. (CS)
Kontrolovaná výuka:
  Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Zkouška se skládá z písemného testu (jeden početní příklad) a z ústního zkoušení.
Průběžná kontrola studia:
  Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.
Podmínky zápočtu:
  Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem - max. 30 bodů.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu - max. hodnocení 30 bodů v řádném termínu, 25 bodů v opravném. Ze zápočtového testu musí být dosaženo min. 18 bodů.
3. Úspěšné zpracování semestrální práce a odprezentování v předem určeném termínu. Maximálně 40 bodů při splnění v určeném termínu, při pozdějším splnění pouze max. 30 bodů.
4. Celkový počet bodů pro zápočet musí být vyšší než 60 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 107.23.129.77