Název:

Semestrální projekt

Zkratka:SEP
Ak.rok:2018/2019
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI2.povinný
IT-MGR-2MBS2.povinný
IT-MGR-2MGM2.povinný
IT-MGR-2MIN2.povinný
IT-MGR-2MIS2.povinný
IT-MGR-2MMI2.povinný
IT-MGR-2MMM2.povinný
IT-MGR-2MPV2.povinný
IT-MGR-2MSK2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2017-12-09:
* Sledujte průběžně doplňované informace.
* Předměty SEP-Z a DIP-L jsou blokem předmětů, které je doporučeno zapisovat v rámci jednoho akademického roku. Předmět SEP je povinnou prerekvizitou pro předmět DIP.
Em., 2018-09-25:
Standardní e-odevzdání technické zprávy SP a případných realizačních výstupů vedoucímu SP se předběžně plánuje do středy 2019-01-16. Standardní obhajoby SP jsou předběžně plánovány od pátku 2019-01-18 do středy 2019-01-23. Pokud budou vytvořeny tematicky zaměřené komise, lze předpokládat, že se termíny obhajob rozprostřou i do jiných dní. Rozpis obhajob bude zveřejněn na počátku prosince.
Em., 2018-10-21:
K obhajobě, která bude trvat do ~5 minut (pokud předsedající komise nestanoví prezentaci delší), si každý připraví prezentaci a přinese si ji na odvirované "USB flash" (jiné "nosiče" nejsou podporovány, vlastní "notebook", reproduktory a jiní podpůrné technické prostředky se nepřipouští). Na "slides" nepoužívejte "bílé písmo na tmavém pozadí jakékoli barvy". Nepoužívejte "slides" ozdobené trpajzlíky, kytičkami a jinými podivnými obrazci. Pokud si někdo plánuje prezentovat výňatek a audiovizuálních realizačních výstupů, pak si jejich formát musí upravit takto: "Vizualizaci" musí zvládnout průměrný notebook bez přídavných zařízení, bude na některém "slide" a také se v průběhu prezentace ze "slide" spustí, a potažmo nevzniká tím nárok na prodloužení obhajoby.
     "Slides" budou číslovány způsobem
     "pořadové_číslo/celkový_počet".
Em., 2018-11-27:
* Je připraven úvodní rozpis obhajob výdobytků ze ZS. Obhajoby budou probíhat před více komisemi. Příslušnost ke komisi a předpokládaný "okamžik" zahájení obhajoby se nalezne ve WIS-chlívku u zadání SP+DP:
K2  ... doc. Ryšavý + Ing. Matoušek v C304, 2019-01-28,
K3  ... doc. Smrž v G202, 2019-01-29, 2019-01-30,
K4 ... prof. Herout v L220, 2019-01-21, 2019-01-22.
K5 ... Ing. Szöke v M103, 2019-01-22,
K6  ... Em. v L314, 2019-01-18 -- 2019-01-22,
K10 ... doc. Zendulka v C236, 2019-01-22.
Spojte se se svými vedoucími SP+DP a ujasněte si upřesnění požadavků, které se předpokládají býti zpracovány v technické zprávě SP.
* Základní doporučení jest dostavit se nejméně 20 min. před plánovaným zahájením své obhajoby. Nicméně váš vedoucí SP vám může doporučit, abyste se v obhajovací místnosti zdrželi po celou dobu, kdy budou vystupovat všichni jeho diplomanti, abyste mohli rozvinout širší diskusi, a tak si vzájemně vypomohli.
Em., 2018-12-03:
* Na kolegiu děkana dne 2018-11-29 došlo ke shodě, že listinné/papírové technické zprávy není nutné odevzdávat vedoucímu SP, ale zcela určitě musí být u zadání do k tomu připravenému "oknu - URL semestrální části práce (vloží student)" vložena e-technická_zpráva vypracovaná podle pokynů pro zprávy SP. Nicméně je potřeba dohodnout se s vedoucím SP, zda některou část neočekává v listinné formě.

Další informace budou doplňovány průběžně.

Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000065
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je vypracování semestrálního projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a obhajoby.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním písemné zprávy, realizačních výstupů projektu a obhajobou před komisí, která je složena z pedagogů ústavu/fakulty.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Zásady pro samostatné vytváření inženýrského projektu a jeho úspěšné obhájení.
Osnova numerických cvičení:
 Konzultace k problematice řešeného zadání projektu především s vedoucím semestrálního projektu.
Literatura referenční:
 
  • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Sixth Edition, Project Management Institute, 2017, ISBN 978-1-62825-184-5.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 p. ISBN 80-7198-1773-7
Literatura studijní:
 
Průběžná kontrola studia:
  Konzultace s vedoucím SP, vypracování a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů nejpozději ve vyhlášeném termínu (bývá to standardně na začátku zkouškového období po zimním semestru), a obhájení výsledků řešení před fakultní/ústavní komisí (bývá to standardně v první polovině zkouškového období po zimním semestru). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, a proto nejsou ustanoveny opravné termíny obhajoby.
Podmínky zápočtu:
  Obhájení projektu před komisí nejméně za 50 bodů.
Poznámka: Úspěšný SEP je povinnou prerekvizitou pro "DIP - Diplomový projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.167.47.248