Název:

Zahraniční odborná praxe

Zkratka:ZPX
Ak.rok:2018/2019
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:angličtina
Aktuální informace:
Em., 2018-02-28:
Upozornění:
* Tento předmět je předmětem FIT VUT v Brně, a proto nemůže být započítán do předmětů dovezených ze zahraniční vysoké školy.
* Předmět si nemůže e-registrovat student sám.
* Pokud si diplomanti plánují přistoupit k ISZ/MSZ v červnu: e-Zpráva se zasílá garantovi předmětu ZPX a pro jistotu také Em. Musí se učinit do 5. -- 7. června, aby se diplomatům mohlo uzavřít studium před přistoupením k ISZ/MSZ.
* Kde nepřistupuje k ISZ/MSZ zašle e-zprávu nejpozději do ~20. srpna, pozdější zavedení zápočtu do WIS je komplikované.

Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000052
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Zástupce garanta:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Předmět podporuje výjezdy studentů na zahraniční studijní pobyty a stáže.
Anotace:
  Studijní pobyty a stáže, apod., se řídí pravidly stanovenými vedením VUT.
Studijní pobyt na zahraniční univerzitě (mimo Slovenskou republiku) spojený se studiem předmětů v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, popřípadě v němčině), popřípadě s vypracováním projektů, například SP, BP a DP v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině). Za studijní pobyt se považují i praxe a stáže u zahraničních institucí bez studia předmětů na souvislou dobu 1 nebo 2 semestrů bez dojíždění do ČR, pokud byly na FIT před odjezdem projednány a schváleny. Za studijní pobyt se může považovat i praxe u odborné firmy v zahraničí, která byla delší než 6 souvislých týdnů bez dojíždění do ČR, a tato praxe byla na FIT schválena před odjezdem do zahraničí.
Předmět se zapisuje buď "těsně" před odjezdem a nebo po dojezdu na zahraniční univerzitu, a to na žádost studenta.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Prokázané znalosti a dovednosti v angličtině na úrovni nejméně B2 evropského referenčního rámce.
Proč je předmět vyučován:
  Předmět se nabízí studentům při výjezdech na zahraniční studijní pobyty a stáže, aby jim pomohl naplnit roční kreditové minimum. Předmět je pak také uveden na Diploma Supplement, a tím je potvrzen studentům pobyt na zahraniční univerzitě nebo výzkumné instituci. Student tak splní položku "Record the traineeship in the trainee's Diploma Supplement" na Learning Agreement nebo Traineeship Agreement, pokud je tam uvedena.
Osnova seminářů:
 Výuku ve všech variantách, tj. přednášky, semináře, práce s počítači, projekty a další, si řídí vyučující v předmětech přijímací univerzity.
Literatura studijní:
 Slovníky "Č/A + A/Č" a další podpůrné texty doporučené přijímací institucí.
Podmínky zápočtu:
  Studijní pobyt na zahraniční univerzitě (mimo Slovenskou republiku) spojený se studiem předmětů v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, popřípadě v němčině), popřípadě s vypracováním projektů, například pro SEP nebo ISP (předkládá se a obhajuje technická zpráva) v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině). Za studijní pobyt se mohou považovat i praxe a stáže u odborné firmy nebo jiné instituce v zahraničí, které byly na FIT schváleny před odjezdem do zahraničí.
Zápočet se uděluje na základě prokázaného pobytu na zahraniční univerzitě nebo instituci včetně uznaných aktivitách (uznání úspěšných dovezených předmětů, apod.) a odevzdání zprávy (asi "1 A4" garantovi ZPX) o aktivitách na zahraniční univerzitě včetně vyhodnocení přínosu pobytu.
Zpráva musí také obsahovat základní osobní údaje studenta a podpis, a to při e-verzi "Jméno Příjmení, v.r." a při osobním odevzdání na SO pak podpis originální.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.87.147.184