Název:

Angličtina 3: středně pokročilí 1

Zkratka:BAN3
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-1.povinně volitelný - skupina A
IT-BC-3BIT1.povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2019-02-13:
> Vyhláška UJAZ/FEKT pro studenty FIT (pro ak.r. 2019/2020 bude podobná).
Navyšování "židlí" bude až pro letní semestr.

Vzkaz pro budoucí studenty 1BIT:
> Vstupní jazykový test ze znalostí a dovedností v angličtině bude pro FIT otevřen na přelomu září/října za portálem VUT na URL www.vutbr.cz/jazyk. Průchod testem pak neodkládejte, protože se test pro FIT se uzavře nejspíše k 2018-11-30.
> Registrace/zápis do BAN3-L bude až v lednu/únoru 2020 (jak a co bude doplněno).
> Pro potřeby uznání vybraných certifikátů (například CAE, FCE a další) za BAN4 je ve WIS-chlívku studenta připravena e-"Žádost o uznání předmětu BAN4". Jak se taková žádost podává je pak uvedeno tamtéž.

Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Baumgartnerová Alena, PaedDr. (UJAZ)
Zástupce garanta:Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Baumgartnerová Alena, PaedDr. (UJAZ)
Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 2: mírně pokročilí 2 (BAN2), UJAZ
Navazující:
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Nárůst slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní. Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty.
Anotace:
  Úvodní předmět angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Předmět je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Úspěšné absolvování předmětu BAN2 nebo získání "31 - 40" bodů při vstupním jazykovém testu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Být schopný hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí). Být schopný užívat podle potřeby základní techniky čtení (skimming, scanning, výběr relevantních informací, detailní porozumění). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopný si dělat poznámky na základě poslechu. V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vypplnění formuláře, popisu osoby a místa. Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Tento předmět splňuje úroveň A2+ evropského referenčního rámce.
Proč je předmět vyučován:
  Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a dalších v rámci svého profesního zaměření.

Osnova numerických cvičení:
 
 • 1. - 2. Gramatika: opakování časů, Pres. Simple a Continuous, stavová a dějová slovesa. Slovní zásoba: sociální sítě a internet.
 • 3. - 4. Gramatika: past simple, present perfect. Slovní zásoba: obchodní angličtina, frázová slovesa.
 • 5. - 6. Gramatika: will, may, might, be likely/possible. Slovní zásoba: příčina a důsledek.
 • 7. - 8. Gramatika: druhý stupeň přídavných jmen. Slovní zásoba: město, přídavná jm. - ing vs -ed.
 • 9. - 10. Gramatika: způsobová slovesa. Slovní zásoba: barvy v idiomech, předpony.
 • 11. - 12. Technické texty, opakování.
 • 13. Zápočtový test.
Literatura referenční:
 
 • Harding, K.; Lane, A.: International Express intermediate, 3rd edition (EN)
 • Soubor technických textů, gram. a lexikálních cvičení k samostatné práci (EN)
Literatura studijní:
 
 1. Pro samostatnou domácí práci: http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka
Kontrolovaná výuka:
  75% účast ve výuce, plnění zadání.
Podmínky zápočtu:
  Zápočtový test: 24 - 40 bodů.
Zkouška:
 • poslech s porozuměním: 15 - 30 bodů,
 • čtení s porozuměním: 15 - 30 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163