Název:

Angličtina 4: středně pokročilí 2

Zkratka:BAN4
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.povinně volitelný - skupina A
IT-BC-3BIT2.povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2019-02-14:
> Předmět není určen pro studenty 1BIT.

Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ)
Zástupce garanta:Baumgartnerová Alena, PaedDr. (UJAZ)
Cvičící:Baumgartnerová Alena, PaedDr. (UJAZ)
Ellederová Eva, Mgr. Ing. (UJAZ)
Haupt Jaromír, Mgr. (UJAZ)
Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ)
Šedrlová Magdalena, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 3: středně pokročilí 1 (BAN3), UJAZ
Navazující:
Angličtina: konverzace (JA3), UJAZ
Angličtina pro Evropu (AEU), UJAZ
Angličtina pro IT (AIT), UJAZ
Angličtina pro Severní Ameriku (ASA), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Cílem kurzu je poskytnout studentům nejen znalosti a dovednosti obecné angličtiny na úrovni B1, ale i znalosti a dovednosti nezbytné v běžných pracovních a společenských situacích.
Anotace:
  Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Úspěšné absolvování předmětu BAN3 nebo zisk nejméně 41 bodu při vstupním jazykovém testu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Absolventi budou schopni:

- pouřívat širokou slovní zásobu
- aplikovat znalosti nově nabyté gramatiky
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat text na úrovni B1
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat vyslechnutý poslech
- porozumět jednoduchému anglickému mluvenému projevu a aktivně se účastnit konverzace

Proč je předmět vyučován:
  Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a dalších v rámci svého profesního zaměření.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Úvodní hodina, opakování předchozí látky
 2. Minulé časy: Minulý prostý, průběhový, předminulý
 3. Jak prezentovat, popis problémů a hledání řešení
 4. Podmínkové věty - nultý, první a druhý kondicionál
 5. Finance a peníze, psaní emailů, jak diskutovat a hledat shodu
 6. Trpný rod v přítomném čase prostém, průběhovém, předpřítomném, minulém prostém a budoucím.
 7. Time management, slovní zásoba k výrobnímu procesu, vysvětlování a kontrola porozumění
 8. Vztažné věty
 9. Pracovní pohovor, popisování osobních kvalit, změna plánu
 10. 3. podmínkové souvětí, should have/shouldn´t have
 11. Gerundium VS infinitiv, změna kariéry, telekonference
 12. Technický text, opakování
 13. Semestrální test
Literatura referenční:
 
 • K. Harding and A. Lane - International Express Intermediate, 3rd Edition, Student´s Book OUP, Oxford : Oxford University Press, 2014. -- 167 s.
Literatura studijní:
 
 • K. Harding and A. Lane - International Express Intermediate, 3rd Edition, Student´s Book OUP, Oxford : Oxford University Press, 2014. -- 167 s.
 • Pro samostatnou domácí práci: http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka
Kontrolovaná výuka:
  Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Závěrečná zkouška:
30% - technický text - ověřuje schopnost práce s textem, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v psaném textu.
30% - poslech - ověřuje schopnost porozumět mluvené angličtině, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v mluveném projevu.
Průběžná kontrola studia:
  Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Účast na cvičeních je povinná ze 75%. Případné absence musí být řádně omluveny.
Podmínky zápočtu:
  Aktivní 75% účast a průběžné plnění zadaných úkolů.

40% - Semestrální test - ověřuje znalosti získané v průběhu semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163