Název:

Finanční analýza

Zkratka:IFAN (FP KfapP)
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2613000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. (UF)
Přednášející:Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. (UF)
Cvičící:Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. (UF)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti finanční analýzy podniku. Rozvinout schopnosti studentů posoudit úroveň finanční situace podniku, její vývoj a příčiny a navrhovat opatření ke zlepšení stavu a vývoje. Dílčím cílem předmětu je seznámit studenty se základy finančního plánování a kontroly.
Anotace:
  Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Hlavní funkce finanční analýzy. Interní a externí finanční analýza. Uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy. Srovnávací základny a problém srovnatelnosti. Zdroje vstupních dat. Slabé stránky účetních výkazů. Přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy. Vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů. Majetková a kapitálová struktura podniku. Analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow. Analýzu poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. Formulace závěrů finanční analýzy. Úvod do finančního plánování.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů, základů organizace a manažerských funkcí podniku.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti budou znát moderní přístupy a metody finanční analýzy podniku. V rámci cvičení rozvinou své schopnosti a dovednosti praktické aplikace těchto metod. Získají přehled o teoretických základech a přístupech k finančnímu plánování podniku.
Osnova přednášek:
 
 1. Hlavní funkce finanční analýzy. Interní a externí finanční analýza.
 2. Uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy. Srovnávací základny a problém srovnatelnosti.
 3. Zdroje vstupních dat. Slabé stránky účetních výkazů. Přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy.
 4. Vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů. Majetková a kapitálová struktura podniku.
 5. Analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow.
 6. Analýza poměrových ukazatelů. Analýza finanční situace podniku.
 7. Analýza provozní výkonnosti. Ekonomický normál.
 8. Metody příčinné analýzy a analýzy odchylek.
 9. Metody mezipodnikového srovnávání.
 10. Pyramidální rozklad ukazatelů ziskovosti.
 11. Predikční a diagnostické modely finančního zdraví podniku (bonitní a bankrotní modely).
 12. Ukazatele konstruované na principu přidané hodnoty.
 13. Finanční analýza ex ante. Finanční plánování a kontrola.
Literatura referenční:
 
 • KNÁPKOVÁ A., PAVELKOVÁ D. Finanční analýza. Kompletní průvodce s příklady. 1. vydání, Praha, GRADA Publishing 2010, 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4. (CS)
 • SEDLÁČEK J. Účetní data v rukou manažera. Finanční analýza v řízení firmy. 2. vydání, Brno, Computer Press 2001. 220s. ISBN 807226-562-8. (CS)
 • KISLINGEROVÁ E., HNILICA J. Finanční analýza. 1. vydání Praha C. H. Beck 2005. 137s. ISBN 80-7179-321-3. (CS)
 • DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. upravené vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6. (CS)
 • SŮVOVÁ H. a kol. Finanční analýza. 1.vydání Praha: Bankovní institut, 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0. (CS)
 • FOTR J. Strategické finanční plánování. Praha, GRADA Publishing 1999, 149 s. ISBN 80-7169-694-3. (CS)
Literatura studijní:
 
 • BLAHA, Z.S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. rozšířené vydání. Praha: MANAGEMENT PRESS, 2006, ISBN 80-7261-145-3. (CS)
 • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J.: Finanční analýza a plánování. Praha: Ekopress, 2007, ISBN 978-80-86929-26-2. (CS)
 • KOVANICOVÁ, D.: Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha: Polygon 2004, ISBN 80-7273-095-9. (CS)
 • SEDLÁČEK, J.: Cash-Flow. Brno, Computer Press 2003, 190 s., ISBN 80-7226-875-9. (CS)
 • MRKVIČKA, J., KOLÁŘ, P.: Finanční analýza. 2. přepracované vydání, Praha: ASPI, 2006, ISBN 80-7357-219-2. (CS)
 • NEUMAIEROVÁ, I., NEUMAIER, I.: Výkonnost a tržní hodnota firmy. Praha: Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0125-1. (CS)
 • SYNEK, M.: Ekonomická analýza. Praha: VŠE, 2004, ISBN 80-245-0603-3. (CS)
 • ZALAI, K., kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint, 2007, 5. vydanie, ISBN 978-80-89085-74-1. (CS)
Kontrolovaná výuka:
  Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Zkouška se skládá z písemného testu, který obsahuje početní příklad a z ústního dozkoušení (teoretické otázky).
Průběžná kontrola studia:
  Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.
Podmínky zápočtu:
  Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem - max. 20 bodů.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu - hodnocení max. 40  bodů v řádném termínu, 35 bodů v opravném. Ze zápočtového testu musí být dosaženo min. 20 bodů.
3. Úspěšné zpracování semestrální práce a odprezentování v předem určeném termínu. Maximálně 40 bodů při předání v určeném termínu a při výborné prezentaci . Student musí dosáhnout min.20 bodů ze semestrální práce.
4. Celkový počet bodů pro zápočet musí být vyšší než 50 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29