Název:

Grafové algoritmy

Zkratka:GAL
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-povinný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK1.povinný
MITAINADE-volitelný
MITAINBIO-volitelný
MITAINCPS-volitelný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD-volitelný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-povinný
MITAINNET-povinný
MITAINSEC-volitelný
MITAINSEN-volitelný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-volitelný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GAL/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60150025
Garant:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS)
Zástupce garanta:Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS)
Tomko Martin, Ing. (FIT)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
přednáškavýukyA112 08:0010:501MIT 2MIT MMM MSK xx
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s grafy a grafovými algoritmy včetně jejich složitostí.
Anotace:
  Předmět diskutuje různé reprezentace grafů v počítači a grafové algoritmy pro problémy typu prohledávání grafů (do hloubky, do šířky), topologické uspořádání grafů, komponenty grafů a silně souvislé komponenty, stromy a minimální kostry, nejkratší cesty z jednoho vrcholu do všech ostatních či ze všech vrcholů do všech ostatních, maximální tok a minimální řez, maximální párování v bipartitních grafech, Eulerovské grafy a barvení grafů. U všech algoritmů je kladen důraz na pochopení principů a na studium složitosti navržených algoritmů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost diskrétní matematiky a schopnost algoritmického myšlení.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost sestrojit algoritmus pro grafový problém a analyzovat jeho časovou a prostorovou složitost.
Proč je předmět vyučován:
  Student si v první části přednášek zopakuje důležité algoritmy na systematické prohledávání grafů včetně ukázek toho, jak se u algoritmů dokazuje korektnost. Dále se postupuje k náročnějším algoritmům na hledání nejkratších cest a dalších pokročilejších vlastností zadaného grafu. Vždy je kladen důraz na pochopení principu algoritmu a detailní diskuzi případné implementace (včetně vhodný datových struktur a jejich časově/prostorových složitostí). Kromě samotných grafových algoritmů se student zlepší ve schopnosti formálně popisovat algoritmy a odhadovat jejich složitost. V rámci projektu si vyzkouší modifikaci, implementaci a experimentování s některými vybranými grafovými algoritmy.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do problematiky, složitost algoritmu, pojem a reprezentace grafu.
 2. Prohledávání grafu do šírky a do hloubky, dostupnost vrcholů.
 3. Topologické uspořádání vrcholů a hran, test acykličnosti grafu.
 4. Komponenty grafu, silně souvislé komponenty, příklady.
 5. Stromy, minimální kostry, Jarníkův a Borůvkův algoritmus.
 6. Růst minimální kostry, algoritmy Kruskala a Prima.
 7. Nejkratší cesty z jednoho vrcholu, Bellman-Fordův algoritmus, nejkratší cesta z jednoho vrcholu v orientovaných acyklických grafech.
 8. Dijkstrův algoritmus. Nejkratší cesty ze všech vrcholů.
 9. Nejkratší cesty a násobení matic, Floyd-Warshallův algoritmus.
 10. Toky a řezy v sítích, maximální tok, minimální řez, Ford-Fulkersonův algoritmus.
 11. Párování v bipartitních grafech, maximální párování.
 12. Barvení grafů, chromatický polynom.
 13. Eulerovské grafy a tahy, problém čínského pošťáka, Hamiltonovské kružnice a cykly.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Řešení vybraných grafových problémů a prezentace řešení (princip, složitost, implementace, optimalizace).
Literatura referenční:
 
 • T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, Introduction to Algorithms, McGraw-Hill, 2002.
 • J. Demel, Grafy, SNTL Praha, 1988.
 • J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, 2002. (Více o knize)
 • R. Diestel, Graph Theory, Third Edition, Springer-Verlag, Heidelberg, 2000.
 • J.A. McHugh, Algorithmic Graph Theory, Prentice-Hall, 1990.
 • J.A. Bondy, U.S.R. Murty: Graph Theory, Graduate text in mathematics, Springer, 2008.
 • J.L. Gross, J. Yellen: Graph Theory and Its Applications, Second Edition, Chapman & Hall/CRC, 2005.
 • J.L. Gross, J. Yellen: Handbook of Graph Theory (Discrete Mathematics and Its Applications), CRC Press, 2003.
Literatura studijní:
 
 • Text přednášek.
 • T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, Introduction to Algorithms, MIT Press, 3. vydání, 1312 s., 2009.
Kontrolovaná výuka:
  Pokud v průběhu semestru student onemocní nebo se vyskytne jiná překážka ve studiu, je třeba tuto překážku řádně ohlásit a doložit. Pak k ní lze přihlédnout a přizpůsobit jí hodnocení:
 • U projektu může student požádat příslušného učitele o přiměřené prodloužení termínu pro odevzdání.
 • Pokud se student nemohl zúčastnit půlsemestrální zkoušky, může přednášejícího požádat, aby body za půlsemestrální zkoušku byly odvozeny od bodového zisku u prvního termínu zkoušky, kterého se zúčastní.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemná zkouška (max. 15 bodů)
 • Hodnocený projekt (max. 25 bod)
 • Závěrečná písemná zkouška (max. 60 bodů)
 • Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29