Název:

Informační systémy

Zkratka:IIS
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-3.povinný
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IIS/private/
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51190030
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Zástupce garanta:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Hrivňák Ján, Mgr. (UIFS)
Hynek Jiří, Ing. (UIFS)
Němečková Zita, Ing. (UIFS)
Pastushenko Olena, Ing. (UIFS)
Puterová Janka, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Databázové systémy (IDS), UIFS
Diskrétní matematika (IDA), UMAT
Formální jazyky a překladače (IFJ), UIFS
Numerická matematika a pravděpodobnost (INM), UMAT
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
Úvod do softwarového inženýrství (IUS), UITS
Základy umělé inteligence (IZU), UITS
Nahrazuje:
Informační systémy (INS), UIFS
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
ČtpřednáškavýukyD0206 D105 15:0016:503BIT
 
Cíle předmětu:
  Získat celkový přehled o problematice informačních systémů. Osvojit si základní znalosti o informačních systémech založených na relační databázové technologii. Osvojit si znalosti vytváření komunikační části informačního systému internetovou technologií.
Anotace:
  Informační systém jako speciální případ systému. Druhy informačních systémů OLAP a OLTP. Historie informačních systémů. Technologie výstavby informačního systému nad relačními databázovými systémy. Internetové řešení informačního systému. Technologie výstavby klienta a serveru (JavaScript a PHP). Technologie jazyka XML.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  teorie relačních databází, počítačové sítě a protokoly
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost modelování zejména ekonomické reality v informačním systému. Schopnost realizace informačních systémů databázovými technologiemi v prostředí internetu.
Proč je předmět vyučován:
  Efektivní přístup k informacím je klíčový nejen v oblasti řízení podniků, ale prakticky ve všech oborech lidské činnosti. Předmět podává komplexní přehled jak o metodách analýzy a návrhu informačních systémů, tak i aktuálních technologiích používaných pro jejich implementaci.
Osnova přednášek:
 
 1. Informace a informační systém, základní pojmy, model a jeho zobrazení, klasifikace.   
 2. Konzistence, základní datové struktury, struktura, kolekce, objekt
 3. Serializace -  základní formáty.
 4. Serializace -  značkovací jazyky SGML/XML (DTD).
 5. Serializace -  XML, DOM 
 6. Vizualizace - HTML, XPath, XSLT.
 7. Vizualizace - rozšířená, práce s DOMem,  JavaScript,  klientský Java Script. 
 8. Server -  PHP, aplikace PHP serveru pro informační systémy, vazba na databázi.
 9. Architektury informačních systémů, distribuované informační systémy.
 10. OLTP - procesy a jejich modely, transakce. 
 11. Metodika návrhu OLTP informačního systému s tříúrovňovou architekturou, příklad.
 12. OLAP informační systémy, datové sklady.
 13. Jiné informační systémy.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Návrh informačního systému podle zvoleného zadání
 2. Implementace navrženého systému na zvolené platformě
Literatura referenční:
 
 • BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 323 s. ISBN 978-80-247-4307-3.
 • SODOMKA, Petr. Informační systémy v podnikové praxi. 2006. vyd. Brno : Computer Press, a.s., 2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4.
 • LAUDON, Jane P., LAUDON, Kenneth C. Management Information Systems : Managing the Digital Firm. 10th edition. [s.l.] : Pearson Education, 2008. 736 s. ISBN 0132415798.
 • Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech, Academia Praha 1992, 313 str., ISBN 80-200-0177-8
Literatura studijní:
 
 • BRUCKNER, Tomáš et al. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6.
 • Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe., Computer Press Brno 1998, 424 str., ISBN 80-7226-091-X.
 • McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 str., ISBN 0-13-896101-8.
 • Kompletní sada opor v elektronické podobě s textovým vyhledáváním.
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování a projektu v předepsaném termínu. V případě nahlášené překážky ve smyslu čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT bude studentovi umožněno odevzdání projektu v náhradním termínu.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální test - 19 bodů
 • Projekt - 30 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů, minimálně 20 bodů
 • Podmínka zápočtu: minimálně 25 bodů získaných za aktivity během semestru
Podmínky zápočtu:
  Nejméně 25 bodů, které lze získat za aktivity během semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29