Název:

Semestrální projekt

Zkratka:ITT
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-3.povinný
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000052
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Zástupce garanta:Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY)
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Bakalářská práce (IBT), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je úvod do samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření technického díla a jeho dokumentace.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu. Předmět je zakončen odbornou rozpravou s vedoucím projektu, popřípadě před komisí, která je složena z pedagogů fakulty přizvaných vedoucím projektu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti z širokého rozsahu základů informačních technologií.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Student získá samostatnost v analýze problému, návrhu jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobě projektu.
Proč je předmět vyučován:
  Předmět připraví studenta na vypracování bakalářské práce.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Podstatou aktivit v semestru jsou studium literatury, konzultace s vedoucím projektu a tvoření realizačních výstupů (případová studie, technické prostředky, programové prostředky, apod.).
Literatura referenční:
 
Průběžná kontrola studia:
  Průběžné konzultace s vedoucím projektu.
Podmínky zápočtu:
  Obhájení výsledků studijní fáze a rozpracovaného řešení zadaných položek, a obhájení jasně formulovaných úkolů pro další zpracování projektu a jeho dokončení, a to za nejméně 50 bodů, které pak vedou na "započteno".
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29