Název:

Úvod do softwarového inženýrství

Zkratka:IUS
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-1.povinný
IT-BC-3BIT1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IUS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:396007
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60015025
Garant:Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Zástupce garanta:Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Holík Lukáš, Mgr., Ph.D. (UITS)
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS)
Malík Viktor, Ing. (UITS)
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS)
Šoková Veronika, Ing. (UITS)
Turoňová Lenka, Ing. (UITS)
Vargovčík Pavol, Ing. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
PocvičenívýukyA112 09:0010:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
PocvičenívýukyD0207 10:0011:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
PopřednáškavýukyD0206 D105 15:0017:501BIA 2BIA 2BIB xx
PocvičenívýukyA112 18:0019:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
ÚtcvičenívýukyA112 18:0019:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
StcvičenívýukyA112 10:0011:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
StcvičenívýukyA112 12:0013:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
StcvičenívýukyA112 D0207 16:0017:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
StcvičenívýukyA113 D0207 18:0019:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
ČtcvičenívýukyA112 10:0011:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
ČtcvičenívýukyA112 12:0013:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
ČtcvičenívýukyA112 D0207 18:0019:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
přednáškavýukyE104 E105 E112 11:0013:501BIB 2BIA 2BIB xx
cvičenívýukyA112 15:0016:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled v oblasti výstavby rozsáhlých softwarových systémů. Seznámit s procesem tvorby softwaru. Proces tvorby softwarového systému se analyzuje jako integrace vývoje systému, zabezpečení kvality softwaru a managementu softwarového projektu. Seznámit s etapami životního cyklu softwaru. Pozornost se věnuje všem etapám, zejména analýze a specifikaci požadavků a metodám návrhu softwaru. Naučit se používat základní modely UML a osvojit si metodiku modelování v UML.
Anotace:
  Pojmy softwarové inženýrství a softwarová krize, historie a cíle sofwarového inženýrství, vlastnosti softwarového produktu. Životní cyklus a etapy vývoje softwaru, charakteristika používaných metodik. Analýza a specifikace požadavků, zachycení požadavků v diagramu případů užití. Princip a modelovací techniky strukturované analýzy a návrhu (DFD, ERD). Základy objektové orientace (objekt, třída, abstrakce, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus). Modelovací techniky objektově orientované analýzy a návrhu (diagram tříd, diagram objektů, návrhové vzory). UML v etapách vývoje softwaru (diagramy spolupráce, sekvenční diagramy, diagramy aktivit, stavové diagramy, OCL). Implementace, validace a verifikace programů (funkcionální a strukturální testování). Agilní metodiky pro tvorbu softwaru. Problematika provozu a servisu informačních systémů. Řízení softwarových projektů, normy pro zajištění kvality, ochrana intelektuálního vlastnictví, etický kodex softwarového inženýra.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Předmět je zařazen do zimního semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student získá přehled v oblasti tvorby rozsáhlých softwarových systémů. Student se seznámí zejména s etapami vývoje softwaru a modely životního cyklu softwaru. Porozumí základům metodiky analýzy a specifikace požadavků a návrhu softwarových systémů. Naučí se používat vybrané UML modely. Seznámí se se základy publikování na počítači.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student se naučí provádět analýzu a návrh softwarových systémů. Naučí se vytvářet projektovou a programovou dokumentaci. Bude rozumět a umět vytvářet základní modely v UML.
Proč je předmět vyučován:
  Tvorba softwaru je složitá inženýrská činnost, která nezřídka končí neúspěchem. Upozornit studenty na problémy, se kterými se budou při tvorbě softwaru potýkat, je proto hlavním poselstvím tohoto předmětu. V předmětu se studenti také naučí základní techniky analýzy a návrhu softwaru a jazyk UML. Důraz je kladen zejména na identifikaci údajů a jejich vzájemných vztahů (prostřednictvím ER diagramů), což je nezbytným předpokladem pro vytvoření funkčního informačního systému.
Osnova přednášek:
 
 1. Softwarové inženýrství, základní problémy při vývoji softwaru, vodopádový model životního cyklu softwaru.
 2. Analýza a specifikace požadavků, typy požadavků, techniky komunikace a modelování (diagram případů užití, diagram aktivit, stavový diagram).
 3. Strukturovaná analýza a návrh, přehled metodik a modelovacích technik. Diagramy DFD a ERD.
 4. Objektově orientovaná analýza a návrh, přehled metodik a modelovacích technik. Jazyk UML (Unified Modelling Language), diagramy tříd a objektů.
 5. Modelovací prostředky jazyka UML - sekvenční diagram, diagram komunikace, jazyk OCL.
 6. Komplexní modelování v UML.
 7. Návrhové vzory.
 8. Implementace a testování softwaru.
 9. Provoz a údržba softwaru.
 10. Lineární a iterativní modely životního cyklu softwaru, agilní metodiky vývoje softwaru.
 11. Zajištění a hodnocení kvality softwaru, metriky a posuzování vlastností softwarového produktu.
 12. Řízení softwarových projektů.
 13. Management SW projektů, ochrana intelektuálního vlastnictví, etický kodex softwarového inženýra.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Specifikace požadavků v UML - diagramy případů užití, diagramy aktivit a stavové diagramy (4. a 5. týden výuky, max. 5 bodů)
 2. Datové modelování - ER diagramy (6. a 7. týden výuky, max. 5 bodů)
 3. Analýza a návrh v UML - diagramy tříd a diagramy objektů, sekvenční diagramy a diagramy komunikace (8. a 9. týden výuky, max. 5 bodů)
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Model informačního systému (25 bodů)
Literatura referenční:
 
 • Beck, K.: Extrémní programování. Grada, Praha, 2002. ISBN 80-247-0300-9.
 • Page-Jones, M.: Základy objektově orientovaného návrhu v UML. Grada, 2001. ISBN 80-247-0210-X.
 • Paleta, P.: Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi. Computer press, 2004. ISBN 80-251-0073-1.
 • Pezze, M., Young, M. Software Testing and Analysis: Process, Principles, and Techniques. John Wiley & Sons, 2007. ISBN 978-0-471-45593-6.
 • Richta, K., Sochor, J.: Softwarové inženýrství I. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996 (dotisk 1998). ISBN: 80-01-01428-2.
Literatura studijní:
 
 • Kočí, R., Křena, B.: Úvod do softwarového inženýrství. Studijní opora, Vysoké učení technické v Brně, 2010.
 • Objektově orientované modelování systémů - učební text : učební text zaměřený na jazyk UML 2.0. Vysoké učení technické v Brně, 2004.
 • Arlow, J., Neustadt, I.: UML2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1503-9.
 • Křena, B., Kočí, R.: Zadání a vzorová řešení ER diagramů ze zkoušek. Sbírka úloh. VUT v Brně, 2016.
Kontrolovaná výuka:
  Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Přednášková skupina 1BIA má přednášku v pondělí, skupina 1BIB v pátek. Studenti 2BIA a 2BIB si mohou vybrat, na kterou přednášku budou chodit. Pokud chce student 1BIA nebo 1BIB přijít nebo i pravidelně chodit na přednášky druhé přednáškové skupiny, může, a to aniž by to komukoliv hlásil.

Znalosti studentů jsou ověřovány na cvičeních, vypracováním a obhajobou projektu a závěrečnou zkouškou.

Body za cvičení jsou přidělovány na základě aktivní účasti. Chyba při řešení příkladu u tabule nebo nesprávná či neúplná odpověď na položenou otázku ke snížení bodového hodnocení cvičení nepovede (cílem cvičení je si látku procvičit, ne tlumit zájem studentů o procvičovanou problematiku hodnocením). Naopak neochota se zapojit do cvičení například řešením příkladu či diskuzí může vést k udělení menšího počtu bodů (nelze očekávat, že za dvě hodiny hraní her na notebooku nějaké body získáte).

Pokud se student nemůže cvičení z vážného důvodu (například pro nemoc) zúčastnit a tento důvod doloží v souladu s Článkem 55 Studijního a zkušebního řádu VUT, může se cvičení se stejným tématem zúčastnit s jinou skupinou (na což dotyčného cvičícího upozorní) nebo může požádat svého cvičícího o zadání náhradního úkolu, za který může získat stejný počet bodů jako za cvičení, které nahrazuje.

Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 28 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  Za tři dvouhodinová cvičení může student získat až 15 bodů (5 bodů za každé cvičení), za projekt lze získat až 25 bodů a za závěrečnou zkoušku až 60 bodů.
Podmínky zápočtu:
  Pro získání zápočtu musí student v součtu ze cvičení a projektu získat nejméně 18 bodů. Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektu, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29