Název:

Informační výchova a gramotnost

Zkratka:IVG
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-1.volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:1 kredit
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Mikésková Anežka, DiS. (Děkanát)
Zástupce garanta:Obrusníková Petra, Bc. (Děkanát)
Cvičící:Cvrčková Eliška, Bc. (Děkanát)
Mikésková Anežka, DiS. (Děkanát)
Obrusníková Petra, Bc. (Děkanát)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Knihovna FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Být informačně gramotný znamená uvědomit si, kdy a proč potřebujeme informace, umět vyhledat relevantní informace, naučit se poznat kvalitní informace a umět je používat a zpracovávat. Cílem předmětu je naučit se poznat a pochopit informační potřebu, umět se zorientovat v dostupných informačních zdrojích, naučit se v těchto zdrojích správně vyhledávat, poznat kvalitu nalezených výsledků, umět výsledky správně zpracovat, naučit se odpovědně a eticky korektně informace užívat a sdílet.
Anotace:
  Předmět je koncipován jako devítitýdenní e-learningový kurz. Výuka se orientuje především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými se zaměřením na Fakultu informačních technologií. Účelem je naučit studenta pracovat mimo jiné s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  U studentů se předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
 • Znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě,
 • umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje,
 • znát základy práce s odborným textem,
 • orientovat se v prostředí knihoven VUT a knihoven,
 • obecně rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
 • Vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací,
 • využívat pro studium a praxi informační služby knihoven,
 • citovat širokou škálu tištěných a elektronických dokumentů
 • ovládat citační manažer
Proč je předmět vyučován:
  Informace získané v předmětu usnadní studentům jejich studium na FITu.
Osnova seminářů:
 
 1. Informační instituce
 2. Zdroje odborných informací + Vyhledávání na internetu
 3. Time management + Organizace znalostí
 4. Kreativní techniky + Efektivní čtení
 5. Prezentace informací
 6. Hodnocení informací
 7. Citace I
 8. Citace II
 9. Tvorba textu
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Informační instituce (10 bodů)
 2. Zdroje odborných informací + Vyhledávání na internetu (20 bodů)
 3. Time management + Organizace znalostí (10 bodů)
 4. Kreativní techniky + Efektivní čtení (5 bodů)
 5. Prezentace informací (10 bodů)
 6. Hodnocení informací (20 bodů)
 7. Citace I (10 bodů)
 8. Citace II (10 bodů)
 9. Tvorba textu (5 bodů)

Všechny úkoly a testy jsou povinné.

Literatura referenční:
 
 • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s., [46] s. příl., ISBN 978-80-260-6074-1.
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídicí znak 01 0197.
Kontrolovaná výuka:
  e-Learningový kurz, žádná kontrolovaná účast na přednáškách. Znalosti studujících jsou ověřovány testy a písemnými úkoly.
Průběžná kontrola studia:
  Bodové hodnocení písemných úkolů a testů.
Podmínky zápočtu:
  Pro získání zápočtu musí student splnit obě následující podmínky:
 • Vypracovat všechny úkoly a testy,
 • získat v součtu nejméně 85 bodů ze všech písemných úkolů a testů (minimálně 85 bodů ze 100).

 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29