Název:

Základy počítačové grafiky

Zkratka:IZG
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.povinný
IT-BC-3BIT2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IZG/private/
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:39001214
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:521201818
Garant:Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM)
Zástupce garanta:Milet Tomáš, Ing. (UPGM)
Přednášející:Milet Tomáš, Ing. (UPGM)
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM)
Cvičící:Bobák Petr, Ing. (UPGM)
Brejcha Jan, Ing. (UPGM)
Milet Tomáš, Ing. (UPGM)
Tomešek Jan, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Základy počítačové grafiky (ZPG), UPGM
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
Útpoč. labvýukyO204 08:0009:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýukyO204 10:0011:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýukyO204 12:0013:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýukyO204 14:0015:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýukyO204 16:0017:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Stpoč. labvýukyO204 10:0011:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
StpřednáškavýukyD0207 D105 12:0014:501BIA 1BIB 2BIB 3BIT xx
Stpoč. labvýukyO204 12:0013:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Stpoč. labvýukyO204 14:0015:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Stpoč. labvýukyO204 16:0017:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čtpoč. labvýukyO204 08:0009:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čtpoč. labvýukyO204 10:0011:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čtpoč. labvýukyO204 12:0013:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
ČtpřednáškavýukyE104 E105 E112 14:0016:501BIA 1BIB 2BIA 3BIT xx
Čtpoč. labvýukyO204 14:0015:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čtpoč. labvýukyO204 16:0017:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
poč. labvýukyO204 12:0013:501BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled v oblasti základních principů rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky. Seznámit se základními algoritmy a metodami tvorby grafického zobrazení vektorových objektů ve 2D a 3D scénách, především: rasterizace 2D objektů; ořezávání a vyplňování 2D oblastí; transformace objektů; řešení viditelnost, osvětlení, stínování a texturování 3D objektů. Seznámit s principem a použitím hlavních 2D a 3D grafických rozhraní. Naučit se získané znalosti implementovat a používat v reálných grafických aplikacích.
Anotace:
  Přehled základních principů počítačové grafiky (vektorová, rastrová) a jejich důsledků pro tvorbu reálných grafických aplikací. Specifikace základních operací rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky. Specifikace principů a použití hlavních grafických rozhraní. Metody a algoritmy pro: rasterizaci úseček, kružnic a křivek (Bezier, NURBS), ořezávání polygonů, vyplňování vektorových i rastrových uzavřených oblastí. Metody a algoritmy pro: transformaci objektů ve 2D a 3D, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování, texturování. Základní principy metod fotorealistického zobrazení 3D scén. Metody geometrické reprezentace 3D objektů. Problematiku vzniku aliasu a metody jeho odstranění.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Je nezbytné mít základní znalosti programování v jazyku C.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  
 • Studenti porozumí základním principům rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky.
 • Studenti porozumí základním principům a použití hlavních grafických rozhraní.
 • Seznámí se s 2D algoritmy pro rasterizaci a ořezávání objektů a vyplňování oblastí.
 • Seznámí se s 3D algoritmy pro transformace objektů, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování a texturování.
 • Seznámí se s metodami pro fotorealistické zobrazení 3D scén.
 • Seznámí se s metodami geometrické reprezentace 3D objektů.
 • Porozumí principům vzniku aliasu a metodám antialiasingu.
 • Naučí se vytvářet grafické aplikace pro zobrazení rastrových i vektorových dat.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  
 • Student se naučí řešit jednoduché problémy, individuálně i v týmu, formou domácích úkolů.
 • Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovacího jazyků C/C++.
Proč je předmět vyučován:
  S počítačovou grafikou se dnes setkáváme dennodenně od sledování filmů a hraní her (3D modelování, vizualizace) až po grafická uživatelská rozhraní. Grafické vyjádření je totiž velmi efektivní způsob předání informace mezi počítačem a člověkem.
Ať už se počítačové grafice budete věnovat na plno, nebo jen občas budete potřebovat 'něco vykreslit', je důležité pochopit základní principy a metody grafiky z pohledu programátora.
Ano, existuje množství grafických knihoven, které Vám usnadní práci, ale bez těchto základních znalostí s nimi efektivně pracovat nelze.
Přednášky se tak věnují teoretické stránce algoritmů a metod 2D i 3D grafiky (jak to funguje, co je problém, jak to řešit, atd.) a cvičení společně s projektem se věnují praktické implementaci přednášených algoritmů a metod (jak se to dělá, jak se to napíše, atd.).

Osnova přednášek:
 
 1. Rastrová a vektorová grafika. Barvy a barevné modely. Redukce barevného prostoru, barevný a monochromatický obraz.
 2. Generování základních objektů v rastru.
 3. Antialiasing. Ořezání ve 2D.
 4. Vyplňování uzavřených oblastí.
 5. Transformace ve 2D a 3D.
 6. Základní principy 2D grafických API, minimalistické 2D kreslítko.
 7. Křivky v počítačové grafice.
 8. Základy vykreslování 3D scény, 3D transformace a projekce.
 9. Reprezentace 3D objektů.
 10. Lokální osvětlovací modely a spojité stínování ploch. Úvod do OpenGL.
 11. Řešení viditelnosti 3D objektů.
 12. Textury a texturování. Moderní počítačová grafika a 3D grafická API.
 13. Základy fotorealistického zobrazování, raytracing a radiozita.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Grafické formáty, redukce barevného prostoru obrazu.
 2. Generování základních objektů v rastru.
 3. Zobrazování 2D spline křivek.
 4. Vyplňování uzavřených objektů ve 2D.
 5. 3D transformace.
 6. Základy OpenGL.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Samostatně řešený projekt vztahující se k problematice předmětu.
Literatura referenční:
 
 • Foley, J., D., et al., Computer Graphics: Principles and Practise, Addison-Wesley, 1992
 • Watt, A., 3D Computer Graphics, Addison-Wesley, 1993
 • Watt, A., Watt, M., Advanced Animation and Rendering Techniques: Theory and Practise, Addison-Wesley, 1992
 • Thalmann, N., M., Thalmann, D., Computer Animation: Theory and Practise (Second Revised Edition), Springer-Verlag, 1990
Literatura studijní:
 
 • Beneš, B., Sochor, J., Felkel, P., Žára, J.: Moderní počítačová grafika, 2. vydání, ComputerPress, 2005
 • Lengyel, E.: Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Third Edition, 3rd Edition, 2012
 • Materiály k přednáškám a video záznamy přednášek
Kontrolovaná výuka:
  
 • Bodovaný projekt studenti odevzdávají elektronicky prostřednictvím informačního systému a je hodnocen na konci semestru.
 • Počítačová cvičení jsou hodnocena v jejich průběhu.
 • Písemná půlsemestrální a závěrečná písemka.
 • V odůvodněných případech lze cvičení nahradit v jiném, než zapsaném termínu a půlsemestrální zkoušku rozšířením závěrečné zkoušky.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Projekt - 18 bodů.
 • Plnění úkolů na cvičeních, 6 x 3 bodů - 18 bodů.
 • Půlsemestrální písemka - 12 bodů.
 • Závěrečná písemná zkouška - 52 bodů.
 • Minimum pro závěrečnou písemku je 20 bodů.
 • Hranice pro úspěšné absolvování předmětu podle pravidel ECTS - 50 bodů.
Podmínky zápočtu:
  Pro získání zápočtu a tím pro připuštění ke zkoušce musí student získat celkově nejméně 20 bodů dohromady z projektu, cvičení a půsemestrální písemky. Pokud však bude odhalena nedovolená spolupráce na projektech (plagiátorství), zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163