Název:

Molekulární genetika

Zkratka:MOG (FCH BCO_MOG1)
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI1.povinný
MITAINADE-volitelný
MITAINBIO1.povinný
MITAINCPS-volitelný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD-volitelný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-volitelný
MITAINNET-volitelný
MITAINSEC-volitelný
MITAINSEN-volitelný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-volitelný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Doškař Jiří, prof. RNDr., CSc. (FCH)
Přednášející:Doškař Jiří, prof. RNDr., CSc. (FCH)
Fakulta:Fakulta chemická VUT
 
Cíle předmětu:
  Cílem přednášky je seznámit studenty se strukturou genomu a jeho expresí na molekulární úrovni. Důraz je položen na úlohu biologických informačních makromolekul a jejich vzájemných interakcí ve vztahu k základním funkcím živých soustav. V druhé části přednášky se studenti seznámí s molekulárně biologickými metodami a jejich praktickými aplikacemi v genetické diagnostice a též s genovým inženýrstvím jako základním přístupem v moderních biotechnologií.
Anotace:
  Historie molekulární biologie a genetiky. Informační makromolekuly, genetická informace, gen, genetický kód. Molekulární struktura a organizace prokaryotického, eukaryotického a virového genomu. Replikace DNA prokaryotického, eukaryotického a virového genomu. Transkripce a posttranskripční úpravy. Translace a posttranslační úpravy. Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Molekulární podstata mutace a rekombinace. Reparace DNA. Modifikace a restrikce DNA.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Student by měl mít znalosti z obecné biologie a biochemie (struktura a funkce buňky, základní projevy živých soustav a jejich reprodukce, chemické složení živých soustav, struktura a funkce biomakromolekul),
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Základní poznatky molekulární biologie, aplikace metod molekulární genetiky a genového inženýrství v základním výzkumu a v praxi (zdravotnictví, zemědělství, průmysl).
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Porozumění oboru, který není hlavním předmětem studia v informaticky zaměřeném studijním programu.
Osnova přednášek:
 
 1. Historie a předmět studia molekulární genetiky.
 2. Genetická informace a genetický kód.
 3. Molekulární struktura a organizace prokaryotického a eukaryotického genomu.
 4. Replikace DNA prokaryotického a eukaryotického genomu.
 5. Transkripce a posttranskripční úpravy.
 6. Translace a posttranslační úpravy.
 7. Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryo.
 8. Molekulární podstata mutace a rekombinace. Reparace DNA
 9. Modifikace a restrikce DNA. Přenos genetické informace mezi organismy. Mobilní elementy. Základní metody molekulární biologie, klonování DNA.
 10. Základní typy vektorů, příprava rekombinantní DNA, způsoby přenosu vektorů do bakteriálních, kvasinkových, rostlinných a živočišných buněk. Základy genového inženýrství. Příprava transgenních organismů.
 11. Příklady aplikace genového inženýrství v průmyslu, zemědělství a zdravotnictví. Genová terapie. Molekulární genetika člověka. Dědičné choroby a prenatální diagnostika.
 12. Molekulární genetika rostlin.
 13. Využití transgenních rostlin v zemědělství.
Literatura referenční:
 
 • Rosypal S. a kol.: Úvod do molekulární biologie. S. Rosypal, Brno 2006. (CS)
 • Watson, J.D. et al.: Recombinant DNA, W.H.Freeman, New York 1992.
 • Griffith, A.J.E.: An introduction to genetic analysis. W. H. Freeman and Comp., New York 2004.
 • Sundstad P., Simmons M.J. Genetika. Český překlad, Masarykova univerzita, Brno 2009 (CS)
Literatura studijní:
 
 • Rosypal S. a kol.: Terminologie molekulární biologie, Brno 2001.
 • Alberts a kol: Základy buněčné biologie, Espero, 2000, 2005. 
Kontrolovaná výuka:
  Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Hodnocení probíhá formou zkoušky, která se skládá z písemné přípravy na položené otázky z probírané látky a je doplněna ústním pohovorem.
Průběžná kontrola studia:
  Přednášky jsou nepovinné, v průběhu semestru nejsou kontrolní testy
 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163