Název:

Účetnictví

Zkratka:IUCE (FP uceP)
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Fedorová Anna, doc. Ing., CSc. (FP)
Přednášející:Fedorová Anna, doc. Ing., CSc. (FP)
Gláserová Jana, Ing., Dr. (UF)
Křížová Zuzana, Ing., Ph.D. (UF)
Cvičící:Abrahámová Denisa, Ing. (FP)
Fialová Pavlína, Ing. (FP)
Gláserová Jana, Ing., Dr. (UF)
Křížová Zuzana, Ing., Ph.D. (UF)
Pěta Jan, Ing. (FP)
Svirák Pavel, Ing., Ph.D. (FP)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Pracoviště:Ústav financí FP VUT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je naučit studenty základním principům účetnictví a primárním návaznostem v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.
Anotace:
  Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v obchodní korporaci.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti budou rozumět základním principům účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů. Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.
Osnova přednášek:
 V předmětu se studenti seznamují s obecnou charakteristikou účetnictví, jeho metodickými nástroji a právní úpravou. Hlavní pozornost je věnována obsahu účetní závěrky, vazbám mezi jednotlivými výkazy a využití zveřejněných účetních informací ve finančním řízení podniku.
 1. Podstata a význam účetnictví, základní principy a metodické nástroje.
 2. Rozvaha - bilanční princip, 4 základní rozvahové změny.
 3. Náklady a výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztrát.
 4. Zásady vedení účetnictví, účet, účetní knihy a další metodické nástroje.
 5. Základní postupy účtování oběžných aktiv (finanční účty a zásoby).
 6. Základní postupy účtování v oblasti zúčtovacích vztahů.
 7. Základní postupy účtování o dlouhodobém majetku.
 8. Základní postupy účtování vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů.
 9. Přehled nákladů a výnosů, uzávěrkové práce.
 10. Struktura účetní závěrky, její zveřejnění a audit.
 11. Historie účetnictví, informační technologie ve vedení účetnictví.
 12. Regulace účetnictví, národní a mezinárodní účetní systémy.
 13. Harmonizace účetnictví, aplikace IFRS.
Osnova numerických cvičení:
 Obsah seminárních cvičení:
 1. Organizační záležitosti, základní principy a metodické nástroje účetnictví
 2. Rozvaha - bilanční princip, 4 základní rozvahové změny
 3. Náklady a výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztráty
 4. Zásady vedení účetnictví, účet, účetní knihy a další metodické nástroje
 5. Základní postupy účtování oběžných aktiv (finanční účty a zásoby)
 6. Základní postupy účtování v oblasti zúčtovacích vztahů
 7. Základní postupy účtování o dlouhodobém majetku
 8. Základní postupy účtování vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů
 9. Přehled nákladů a výnosů, uzávěrkové práce
 10. Struktura účetní závěrky, její zveřejnění a audit
 11. Informační technologie ve vedení účetnictví
 12. Závěrečný kontrolní test
 13. Diskuse výsledků testu, konzultace problémových oblastí
Literatura studijní:
 
 • Zákon č. 563/1191 Sb., o účetnictví, v platném znění.
 • Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, v platném znění.
 • BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-603-8. (CS)
 • KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. (CS)
  KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví - světový koncept. 5.vyd., BOVA POLYGON, 2005. ISBN 80-7273-129-7. (CS)
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 17. akt. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2017. ISBN 978-80-7554-061-4. (CS)
 • České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (CS)
Kontrolovaná výuka:
  Zkouška:
Písemný test s uzavřenými odpověďmi. Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.
Bodové hodnocení zápočtu vstupuje do celkového hodnocení předmětu v poměru 40% zápočet : 60% zkouška.
Průběžná kontrola studia:
  Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Podmínky zápočtu:
  Zápočet:
Zápočtová písemná práce (na konci semestru). Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163