Název:

Strategické řízení informačních systémů

Zkratka:SRI
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MIS2.povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MMI2.povinný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
MITAINADE-volitelný
MITAINBIO-volitelný
MITAINCPS-volitelný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD-volitelný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-volitelný
MITAINNET-volitelný
MITAINSEC-volitelný
MITAINSEN-povinný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-volitelný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SRI/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2620420
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:56200618
Garant:Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Zástupce garanta:Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
ČtpřednáškavýukyM103 M104 14:0015:501MIT 2MIT MMI xx
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je zjednodušit orientaci a využívání moderních principů řízení podnikové informatiky s důrazem na plánování rozvoje a řízení informatických služeb. Hlavní důraz je kladen na rozvoj technických, obchodních a řídících schopností, umožňujících navrhování efektivních a bezpečných informačních systémů k podpoře business aktivit, procesů a služeb ve všech jejich vnitřních i vnějších souvislostech. A to za účelem splnění potřeb a dosažení očekávaných obchodních přínosů anebo získání konkurenční výhody.
Anotace:
  Řízení informačních systémů, služeb, procesů a zdrojů. Řešení strategických otázek a úlohy rozvoje informatiky jako zdroje konkurenceschopnosti firmy v informační společnosti. Analýza možností využití informačních a komunikačních technologií vzhledem k odpovídajícím ekonomickým i neekonomickým přínosům. Stěžejní témata se pohybují především na úrovni strategického řízení informatiky ve vztahu k podnikovému řízení.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  
 • Porozumění roli a funkci IS v návaznosti na business cíle, pochopení vzájemných vazeb mezi různými typy strategií firmy (business, informační, řízení znalostí, IT).
 • Rozvoj vědomostí, znalostí a zkušeností v IS/IT oblasti s důrazem na možnosti využívání nejnovějších poznatků a praxe v business sféře.
 • Seznámení se s možnostmi popisu IS z různých aspektů a pohledů (SOA, MDA atp.).
 • Seznámení se se základními standardy pro řízení podníkové informatiky - ITIL a COBIT.
 • Porozumění bezpečnostním otázkám v IS/IT sféře, zejména různým variantám a způsobům ochrany jak vlastního IS, tak veškerých informací v něm uloženým.
 • Znalost modelovacích technik aplikovatelných na popis business procesů a služeb (ARIS Designer).
 • Znalost metodik a metodologií vývoje IS s ohledem na aktuální potřeby business sféry.
 • Seznámení se s oblastí řízení kontinuity podnikání (Business Continuity Management).
 • Porozumění problematice provádění auditu IS/IT za účelem lepšího napojení a fungování v praxi.
Proč je předmět vyučován:
  Vhodné propojení technických, obchodních a řídících schopností, umožňujících navrhování efektivních a bezpečných informačních systémů k podpoře business aktivit, procesů a služeb, představují důležité předpoklady pro efektivní a úspěšné řízení podnikové informatiky.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do problematiky strategického řízení IS/ICT a business modelování.
 2. Management procesů.
 3. Business Process Reengineering.
 4. Metody, techniky a standardy modelování business procesů.
 5. IT Governence: úvod do ITIL, COBIT / SIX SIGMA .
 6. Servisně orientované architektury.
 7. Software jako služba (SaaS).
 8. Sourcingová strategie a výběr variant provozu podnikového IS/ICT (in-house, outsourcing, ASP).
 9. Efektivnost IS/ICT (metriky výkonů, nákladů a přínosů IS/ICT).
 10. IS/IT bezpečnost - základní koncepty, bezpečnost v kontextu strategického řízení - I.
 11. IS/IT bezpečnost - zabezpečení obchodních informací, bezpečnostní politika a   opatření, organizace bezpečnosti, právní aspekty IS a související otázky - II.
 12. Business Continuity Management.
 13. Audit IS/IT.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Představení nástroje ARIS IT Designer, principy použití (definice, výskyty objektů, ARIS repository...)
 2. Modelování procesů a IT
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Studenti pracují v 3-členných týmech
 • Analyzují a modelují vybraný proces v nástroji ARIS IT Designer
Literatura referenční:
 
 • Manuel Laguna, Johan Marklund: Business Process Modeling, Simulation and Design. Prentice Hall, 2004.
 • John K. Halvey and Barbara Murphy Melby. Business Process Outsourcing: Process, Strategies, and Contracts. 2007.
Literatura studijní:
 
 • Voříšek, J., Pour, J. a kol.: Management podnikové informatiky.  1. vydání Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 9788074311024.
 • Francesca, M.: Řízení bezpečnosti informací. 2. vydání Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-050-8.
 • Galba, A., Pavlíček, A.: Business Intelligence v podnikové praxi. 1. vydání Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-065-2.
 • Bureš, V.:Systémové myšlení pro manažery. 1. vydání Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-037-9.
 • Růčková, P.: Corporate Governance v České republice. 1. vydání Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-87-0.
 • Pour, J., Gála, L., Šedivá, Z.: Podniková informatika. 2. vydání Praha:
  Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
 • Klčová, H., Sodomka, P.: Informační systémy v podnikové praxi. 2. vydání Praha: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-25128-78-7.
 • Molnár, Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing, 2001.
 • Voříšek, Jiří. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Management Press, 2005. ISBN 80-8594-340-9.
 • Voříšek, J., Pavelka, J., Vít, M.. Aplikační služby IS/ICT formou ASP - Proč a jak pronajímat informatické služby. 2003. ISBN 80-247-0620-2.
 • Gála, Pour, Toman: Podniková informatika. Grada Publishing, 2006.
 • Buchalcevová, Metodiky vývoje a údržby informačních systémů, Grada Publishing, 2004.
 • Bébr, R.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Professional Publishing, 2005.
 • Action Benson, R.J., Bugnitz T.L,Walton, W.B. From Business strategy to IT. 2004.
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Bodovaná účast v počítačových laboratořích. Možnost nahrazení po dohodě s vyučující (např. formou zpracování individuálního úkolu)
Průběžná kontrola studia:
  2 x individuální úkol (2 x 5 bodů)
Projekt (8 bodů)
Půlsemestrální test (20 bodů)
Závěrečná zkouška (56 bodů)
Počítačové laboratoře a cvičení (6 bodů)
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29