Název:

Vědecké publikování od A do Z

Zkratka:VDD
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:08000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Janečková Hana, Mgr. (RE-UK)
Fakulta:Ústřední knihovna VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámení s možnostmi vyhledávání vědeckých informací, jejich zpracování do odborného textu a zásadami etického užití informací. Získat přehled o hodnocení vědy v ČR i zahraničí a umět si na základě těchto podmínek vybrat vhodný časopis či konferenci pro prezentování svých vědeckých výsledků. Propagovat publikační činnosti a analyzovat úspěšnost textů.
Anotace:
  E-learningový kurz Vědecké publikování od A do Z provází procesem vzniku a dalšího života odborného textu. Kurz se v prvních kapitolách věnuje sběru informací z dostupných elektronických zdrojů, dále jejich správnému použití a citování, v následujících kapitolách podává přehled a rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování. V posledních kapitolách se kurz věnuje propagaci výsledků vědecké práce a citačním analýzám.
Kurz je určen studentům doktorského studia. Je zařazen jako volitelný, tj. jeho absolvování je nad rámec povinného počtu předmětů v doktorském studiu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti budou znát základní zdroje odborných informací jak z předplácených databází na VUT, tak z volně dostupných informačních zdrojů a patentových databází. Budou umět správně citovat použitou literaturu. Budou znát základní principy tvorby odborného textu a základy publikačního procesu. Budou umět najít vhodný časopis pro svou publikační činnost i ve vztahu k hodnocení vědy v ČR. Budou znát základní možnosti jak propagovat výsledky své vědecké práce v online prostředí. Budou umět provést citační analýzu svých výsledků pomocí různých nástrojů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Schopnost aplikovat různé formální požadavky na vlastní text.
Osnova seminářů:
 1. Kreativní techniky pro výběr tématu
2. Google versus databáze a základy vyhledávání
3. EIZ na VUT a discovery systém Primo
4. Patentové databáze a volně dostupné zdroje
5. Výběr časopisu, konference a Metodika VaVaI
6. Publikační proces a autorské právo
7. Základy tvorby odborného textu
8. Základy citovaní
9. Citační manažery a Citace PRO
10. Hodnocení vědy, citační analýzy a altmetriky
11. Propagace výsledků vědecké práce
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Studenti vypracují úkoly k jednotlivým kapitolám (vytvoří myšlenkovou mapu svého tématu, vyhledají informační zdroje, vyberou časopis pro publikování, rozvrhnou si strukturu textu, napíší abstrakt, seznámí se s publikační politikou časopisu, ocitují použitou literaturu, provedou citační analýzu vybraného vědce, zřídí si jednoznačný autorský identifikátor).
Literatura referenční:
 MAREK Jiří, Petra DĚDIČOVÁ a Jan SKŮPA. Open acces na VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2014.
ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. 2017. Dostupné také z: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=825165
Ústřední knihovna - VUT v Brně [online]. Brno: VUT, 2018 [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/uk
WALLWORK, Adrian. English for writing research papers. New York: Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-7921-6.
Literatura studijní:
 MAREK Jiří, Petra DĚDIČOVÁ a Jan SKŮPA. Open acces na VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2014.
ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. 2017. Dostupné také z: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=825165
Ústřední knihovna - VUT v Brně [online]. Brno: VUT, 2018 [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/uk
WALLWORK, Adrian. English for writing research papers. New York: Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-7921-6.
Odkazy:
 https://www.vutbr.cz/uk/informacni-vychova/vedecke-publikovani
Kontrolovaná výuka:
  Vypracování zadaných úkolů.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29