Název:

Vysoce náročné výpočty

Zkratka:VND
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900260
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60200200
Garant:Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS)
Přednášející:Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS)
Cvičící:Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled a základy praktického využití vybraných metod numerického řešení diferenciálních rovnic pro extrémně přesné a rychlé řešení náročných vědecko-technických výpočtů.
Anotace:
  Předmět je zaměřen na praktické metody řešení náročných vědecko-technických výpočtů. K dispozici je speciální simulační jazyk TKSL a jeho implementace. Provádí se rozbor numerického řešení soustav diferenciálních rovnic a hodnotí se paralelní spolupráce mikroprocesorů na principu diferenciálního počtu. Uvádí se numerické výpočty se zaměřením na následující technické problémy: řešení rozsáhlých soustav diferenciálních rovnic, řešení rozsáhlých soustav algebraických rovnic, řešení parciálních diferenciálních rovnic, stiff systémy, úlohy z regulace, elektrická simulace VLSI obvodů, modelování mechanických soustav, elektrostatické a elektromagnetické pole. Součástí předmětu je analýza paralelních algoritmů a návrh specializovaných architektur pro numerické řešení diferenciálních rovnic. Klasifikují se propojovací sítě. Provádí se simulace činnosti paralelních systémů.

Okruhy otázek k SDZ
 1. Analytické řešení diferenciálních rovnic.
 2. Numerické řešení diferenciálních rovnic.
 3. Extrémně přesné řešení diferenciálních rovnic metodou Taylorovy řady, knihovní podprogramy přesných výpočtů.
 4. Paralelní vlastnosti metody Taylorovy řady, základy programování specializovaných paralelních úloh s využitím diferenciálního počtu (těsná souvislost rovnicového a blokového zápisu).
 5. Adjungované diferenciální operátory a paralelní řešení diferenciálních rovnic s časově proměnnými koeficienty.
 6. Metodika řešení rozsáhlých soustav algebraických rovnic převodem na obyčejné diferenciální rovnice.
 7. Fourierova řada a určité integrály.
 8. Simulace elektrických obvodů.
 9. Řešení praktických problémů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi.
 10. Koncepce elementárního procesoru specializovaného paralelního výpočetního systému.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Numerická matematika
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost analýzy vybraných metod numerického řešení diferenciálních rovnic pro extrémně přesné a rychlé řešení vědecko-technických úloh.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  
 • Samostatné řešení netriviální soustavy diferenciálních rovnic.
Osnova přednášek:
 
 • Metodika sériového a paralelního výpočtu (zpětnovazební stabilita paralelních výpočtů)
 • Extrémně přesné řešení diferenciálních rovnic metodou Taylorovy řady
 • Paralelní vlastnosti metody Taylorovy řady
 • Základy programování specializovaných paralelních úloh s využitím diferenciálního počtu (těsná souvislost rovnicového a blokového zápisu)
 • Paralelní řešení obyčejných diferenciálních rovnic s konstatními koeficienty
 • Adjungované diferenciální operátory a paralelní řešení diferenciálních rovnic s časově proměnnými koeficienty
 • Metodika řešení rozsáhlých soustav algebraických rovnic převodem na obyčejné diferenciální rovnice
 • Paralelní aplikace Bairstowovy metody při hledání kořenů algebraických rovnic vysokých stupňů
 • Fourierova řada a určité integrály
 • Simulace elektrických obvodů
 • Řešení praktických problémů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi
 • Knihovní podprogramy přesných výpočtů
 • Koncepce elementárního procesoru specializovaného paralelního výpočetního systému
Literatura referenční:
 
 • Kunovský, J.: Modern Taylor Series Method, habilitační práce, VUT Brno, 1995
 • Vitásek,E.: Základy teorie numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic. Academia, Praha, 1994.
 • Miklíček,J.: Numerické metody řešení diferenciálních úloh, skripta, VUT Brno,1992
Kontrolovaná výuka:
  Zpracování výsledků experimentů v rámci odpovídajícího cvičení.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29