Název:

Výstavba překladačů (v angličtině)

Zkratka:VYPa
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MGMe-povinně volitelný - skupina I
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina F
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-povinný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
MITAINADE-volitelný
MITAINBIO-volitelný
MITAINCPS-volitelný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD-volitelný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-povinný
MITAINNET-volitelný
MITAINSEC-volitelný
MITAINSEN-volitelný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-volitelný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:angličtina
Aktuální informace:
This course is instructed in English, and it is intended for incoming Erasmus+ students, too.

Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/VYPa/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:55150030
Garant:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS)
Zástupce garanta:Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS)
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS)
Cvičící:Kocman Radim, Ing. (UIFS)
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS)
Martiško Jakub, Ing. (UIFS)
Regéciová Dominika, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
PopřednáškavýukyA112 11:0013:501EIT 1MIT 2EIT 2MIT INTE MMM xx
 
Cíle předmětu:
  Detailně objasnit konstrukci překladačů, včetně moderních paralelních kompilátorů. Podrobně se seznámit s formálními překladovými modely a jejich vlastnostmi.
Anotace:
  Předmět diskutuje pokročilá a doplňující témata týkající se konstrukce překladačů, která svou náročností překračují bakalářskou úroveň. Tato diskuse se bude soustředit na následující tři okruhy: (I) Pokročilá témata konstrukce klasických kompilátorů: konstrukce LR rozkladových tabulek, precedenční analýza vyššího řádu, důležité metody syntaktické analýzy s návraty, pokročilé metody optimalizace. (II) Principy paralelních kompilátorů: struktura paralelního překladače, fundamentální metody paralelní syntaktické analýzy, základní modely pro paralelní překlad. (III) Formální překladové modely a jejich vlastnosti: převodníky, překladové gramatiky, vlastnosti syntaxí řízených překladů (charakterizující jazyky, nekonečná hierarchie překladů apod.), vlastnosti formálních jazyků relevantní pro překladače, moderní formální modely pro překlad.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost diskrétní matematiky.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost sestrojit náročný překladač, včetně moderního paralelního kompilátoru. Hluboká obeznámenost s formálními překladovými modely a jejich vlastnostmi.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Obecná znalost formálních modelů pro překlad a jejich aplikace.
Proč je předmět vyučován:
  V předmětu VYPa se na magisterské úrovni vyučuje tvorba překladačů, což vyžaduje správnou kombinaci teoretických znalostí i praktických dovedností. Z teorie představuje matematické modely jako automaty a gramatiky, které stojí v pozadí překladu a jeho fází. Na základě těchto modelů jsou potom co nejpřístupnějším způsobem vyučovány další koncepty, metody a techniky používané při návrhu překladačů.

Z praktického pohledu jsou vyučovány vybrané techniky implementace překladačů. U těchto technik je krok za krokem probírána jejich implementace. Dále je prezentována řada příkladů a programů, které ukazují aplikace různých algoritmů pro překlad.

Po absolvování kurzu by měl být student schopen chápat proces překladu, tvorby překladače a měl by být schopen se dále v dané oblasti zdokonalovat s využitím pokročilé literatury.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod: zopakování struktury překladače.
 2. Deterministická syntaktická analýza zdola nahoru: konstrukce LR rozkladových tabulek.
 3. Deterministická syntaktická analýza zdola nahoru: precedenční analýza vyššího řádu.
 4. Obecná syntaktická analýza: důležité metody syntaktické analýzy s návraty.
 5. Pokročilé metody optimalizace.
 6. Paralelní kompilátory: struktura paralelního překladače.
 7. Paralelní syntaktická analýza: principy.
 8. Deterministická paralelní syntaktická analýza shora dolů.
 9. Deterministická paralelní syntaktická analýza zdola nahoru.
 10. Generování paralelního kódu.
 11. Moderní formální prostředky pro specifikaci jazyka: řízené a paralelní modely.
 12. Formální prostředky pro specifikaci překladu: převodníky a překladové gramatiky.
 13. Očekávané budoucí trendy, shrnutí, závěr.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Vytvoření pokročilého kompilátoru.
 2. Příprava a prezentace vybraného tématu o kompilátorech.
Literatura referenční:
 
 • Cooper, K.D.: Engineering a Compiler, San Francisco, Morgan Kaufmann, 2004, 879 s., ISBN 155860698X
 • Wilhelm, R., Seidl, H.: Compiler Design: Virtual Machines, Springer, 2010, 187 s., ISBN 978-3-642-14908-5
Literatura studijní:
 
 • Češka, M., Ježek, K., Melichar B., Richta K.: Konstrukce překladačů, Praha, CZ, ČVUT, 1999, 636 s., ISBN 80-01-02028-2
 • Grune, D.: Modern Compiler Design, 2. vydání, Springer, 2016, 846 s., ISBN 9781493944729
Kontrolovaná výuka:
  Pokud v průběhu semestru student onemocní nebo se vyskytne jiná překážka ve studiu, je třeba tuto překážku řádně ohlásit a doložit. Pak k ní lze přihlédnout a přizpůsobit jí hodnocení:
 • U projektu může student požádat příslušného učitele o přiměřené prodloužení termínu pro odevzdání.
 • Pokud se student nemohl zúčastnit půlsemestrální zkoušky, může přednášejícího požádat, aby body za půlsemestrální zkoušku byly odvozeny od bodového zisku u prvního termínu zkoušky, kterého se zúčastní.
 • Pokud se student nemůže zúčastnit obhajoby projektu a ostatní členové týmu s tím vysloví souhlas, může získat za obhajobu stejný počet bodů jako na obhajobě přítomní členové týmu.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Hodnocené projekt(y) - 30 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 55 bodů
 

Vaše IPv4 adresa: 54.227.157.163