Název:

Základy financování

Zkratka:IZFI (FP ZF)
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2613000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Režňáková Mária, prof. Ing., CSc. (UF)
Přednášející:Lajtkepová Eva, doc. Ing., Ph.D. (UF)
Režňáková Mária, prof. Ing., CSc. (UF)
Cvičící:Estélyiová Kristína, Ing. (FP)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Pracoviště:Ústav managementu FP VUT
Prerekvizity: 
Principy podvojného účetnictví (IUCE), UF
Základy ekonomie podniku (IZEP), UM
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je vést studenty k pochopení významu a využívání služeb finančních trhů. Z tohoto hlediska:
- definovat místo, význam a funkci finančního trhu v ekonomickém systému;
- charakterizovat instituce peněžního trhu (centrální banka, obchodní banky) a služby, které poskytují;
- uvést význam kapitálového trhu, prezentovat jeho nástroje (cenné papíry) a instituce;
- charakterizovat pojistný trh, jeho subjekty, nástroje;
- definovat funkce a nástroje veřejných financí.
Anotace:
  Struktura, instituce a nástroje finančního trhu. Peněžní trh - bankovnictví, bankovní produkty. Kapitálový trh - základní pravidla finančního investování, nástroje investování (druhy cenných papírů, způsoby analýzy trhu s CP), instituce kapitálového trhu. Burza CP. Pojišťovnictví. Veřejné finance (veřejné příjmy a výdaje, státní rozpočet, veřejný dluh).
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Žádné prerekvizity nejsou požadované.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalosti: Student zná a popíše místo, význam a funkci finančního trhu a jeho služby. Umí charakterizovat jednotlivé instituce finančního trhu. Vysvětlí význam kapitálového trhu a jeho instrumenty. Umí definovat význam a funkce veřejných financí v ekonomickém systému.
Dovednosti: Student umí vyhledávat, třídit a správně interpretovat informace o finančních trzích a produktech, nabízených jeho institucemi. Dovede zvážit riziko investování. Dokáže správně interpretovat informace o vývoji veřejných financí.
Obecné způsobilosti: Student se orientuje v ekonomické realitě, průběžně sleduje vývoj finančního trhu i veřejných financí. Umí pracovat v týmu, prezentovat své názory a argumentovat. Je schopen aplikovat znalosti z předmětu ve své budoucí práci odborníka IS a IT, který podporuje rozhodnutí managementu podniku.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod. Základní pojmy.
 2. Ekonomický systém a finanční trh.
 3. Bankovní soustava.
 4. Bankovní produkty.
 5. Kapitálový trh. Burza cenných papírů Praha.
 6. Akcie, dluhopisy, finanční deriváty.
 7. Investování na finančním trhu. Portfolio.
 8. Pojištění. Pojišťovny.
 9. Alternativní formy investování (leasing, factoring, forfaiting).
 10. Veřejné finance I (veřejná volba, veř. příjmy a výdaje).
 11. Veřejné finance II (veřejné rozpočty, deficit a dluh).
 12. Shrnutí, opakování, diskuze.
Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, rozhodovacích problémů a metodologie dané disciplíny. Cvičení podporují zejména praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Obsah předmětu, požadavky na zápočet. Základy fin. matematiky I. (úročení).
 2. Základy finanční matematiky II. (spoření, důchody).
 3. Úvěr, stavební spoření.
 4. Stanovení vnitřní hodnoty akcie, ohodnocování dluhopisů, jeho výnos a riziko.
 5. Prezentace seminárních prací.
 6. Test.
Literatura studijní:
 
 • MISHKIN, FREDERIC, S. The economics of money, banking, and financial markets, 8th ed. Boston: Pearson/addison Wsley, 2007. 0-321-28726-6. (EN)
 • ČERNOHORSKÝ, J., TEPLÝ, P. Základy financí. Praha: Grada, 2011 (CS)
 • MUSÍLEK, P. Trhy cenných papíru. Praha: Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 978-80-86929-70-5. (CS)
 • KAŠPAROVSKÁ, V. Banky a komerční obchody. Kravaře: Marreal servis, 2010 (CS)
 • NÝVLTOVÁ, R. REŽNÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1. (CS)
 • POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, 2006 (CS)
 • RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P., MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada, 2005 (CS)
 • REJNUŠ, O. Finanční trhy. 4. roz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-3671- 6. (CS)
 • POLOUČEK, S. Peníze, banky, financní trhy. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2009. 414 s. ISBN 978-807-4001-529. (CS)
 • Režnáková, M. Finance. Financní systém. 1. díl. Brno: CERM, 2005 (CS)
 • Režnáková, M. Finance. Financní systém. 2. díl. Brno: CERM, 2005 (CS)
Kontrolovaná výuka:
  Zkouška:
Je pouze písemná. Písemka obsahuje teoretické otázky (testové i otevřené), max. počet bodů je 50. Hodnocení dle Studijního a zkušebního řádku VUT (ke složení zkoušky je potřeba min. 50 %, tj. 25 bodů).
Výsledné hodnocení z předmětu je skládá ze součtu bodů ze cvičení a ze zkoušky, výsledná známka dle čl. 14 Studijního a zkušebního řádku VUT.
Průběžná kontrola studia:
  Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů. Způsob nahrazování zameškané výuky je plně v kompetenci učitele.
Podmínky zápočtu:
  Zápočet:
Aktivní účast na cvičeních: povolena jedna neomluvená absence za semestr. Absence nad rámec povoleného limitu musejí být omluveny (lékařská zpráva, jiný podobný dokument omlouvající neúčast) dle čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Zápočtová písemka: max. možný počet bodů 30, minimální požadovaný počet bodů na zápočet je 15 (tj. 50 %), možná pouze jedna oprava písemky.
Seminární práce a její prezentace na dohodnuté téma s vyučujícím, max. 20 bodů (min. nutný počet na zápočet je 10). Práci je možné psát a prezentovat v malých týmech (cca 4-5 studentů).
Ze cvičení je možné získat maximálně 50 bodů, zápočet je udělen při min. počtu 25 bodů (min. 15 test + min. 10 seminární práce s prezentací) + splněné účasti na cvičeních: všechny tři podmínky zápočtu musejí být splněny současně, nesplnění jedné podmínky nelze jakkoliv nahradit jinou.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163